Fossil

Artifact [d1c2314a]
Login

Artifact d1c2314a03233132b7e806d8e8cd0ecabe259827346c8e8fe6aed2b6b79d47a3:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400
/*
** Copyright (c) 2007 D. Richard Hipp
**
** This program is free software; you can redistribute it and/or
** modify it under the terms of the Simplified BSD License (also
** known as the "2-Clause License" or "FreeBSD License".)

** This program is distributed in the hope that it will be useful,
** but without any warranty; without even the implied warranty of
** merchantability or fitness for a particular purpose.
**
** Author contact information:
**  drh@hwaci.com
**  http://www.hwaci.com/drh/
**
*******************************************************************************
**
** This file contains code to do formatting of wiki text.
*/
#include "config.h"
#include <assert.h>
#include "wikiformat.h"

#if INTERFACE
/*
** Allowed wiki transformation operations
*/
#define WIKI_HTMLONLY    0x001 /* HTML markup only. No wiki */
#define WIKI_INLINE     0x002 /* Do not surround with <p>..</p> */
#define WIKI_NOBLOCK    0x004 /* No block markup of any kind */
#define WIKI_BUTTONS    0x008 /* Allow sub-menu buttons */
#define WIKI_NOBADLINKS   0x010 /* Ignore broken hyperlinks */
#define WIKI_LINKSONLY   0x020 /* No markup. Only decorate links */
#define WIKI_NEWLINE    0x040 /* Honor \n - break lines at each \n */
#define WIKI_MARKDOWNLINKS 0x080 /* Resolve hyperlinks as in markdown */
#endif


/*
** These are the only markup attributes allowed.
*/
enum allowed_attr_t {
 ATTR_ALIGN = 1,
 ATTR_ALT,
 ATTR_BGCOLOR,
 ATTR_BORDER,
 ATTR_CELLPADDING,
 ATTR_CELLSPACING,
 ATTR_CLASS,
 ATTR_CLEAR,
 ATTR_COLOR,
 ATTR_COLSPAN,
 ATTR_COMPACT,
 ATTR_FACE,
 ATTR_HEIGHT,
 ATTR_HREF,
 ATTR_HSPACE,
 ATTR_ID,
 ATTR_LINKS,
 ATTR_NAME,
 ATTR_ROWSPAN,
 ATTR_SIZE,
 ATTR_SRC,
 ATTR_START,
 ATTR_STYLE,
 ATTR_TARGET,
 ATTR_TYPE,
 ATTR_VALIGN,
 ATTR_VALUE,
 ATTR_VSPACE,
 ATTR_WIDTH
};

enum amsk_t {
 AMSK_ALIGN    = 0x00000001,
 AMSK_ALT     = 0x00000002,
 AMSK_BGCOLOR   = 0x00000004,
 AMSK_BORDER    = 0x00000008,
 AMSK_CELLPADDING = 0x00000010,
 AMSK_CELLSPACING = 0x00000020,
 AMSK_CLASS    = 0x00000040,
 AMSK_CLEAR    = 0x00000080,
 AMSK_COLOR    = 0x00000100,
 AMSK_COLSPAN   = 0x00000200,
 AMSK_COMPACT   = 0x00000400,
 /* re-use     = 0x00000800, */
 AMSK_FACE     = 0x00001000,
 AMSK_HEIGHT    = 0x00002000,
 AMSK_HREF     = 0x00004000,
 AMSK_HSPACE    = 0x00008000,
 AMSK_ID      = 0x00010000,
 AMSK_LINKS    = 0x00020000,
 AMSK_NAME     = 0x00040000,
 AMSK_ROWSPAN   = 0x00080000,
 AMSK_SIZE     = 0x00100000,
 AMSK_SRC     = 0x00200000,
 AMSK_START    = 0x00400000,
 AMSK_STYLE    = 0x00800000,
 AMSK_TARGET    = 0x01000000,
 AMSK_TYPE     = 0x02000000,
 AMSK_VALIGN    = 0x04000000,
 AMSK_VALUE    = 0x08000000,
 AMSK_VSPACE    = 0x10000000,
 AMSK_WIDTH    = 0x20000000
};

static const struct AllowedAttribute {
 const char *zName;
 unsigned int iMask;
} aAttribute[] = {
 /* These indexes MUST line up with their
   corresponding allowed_attr_t enum values.
 */
 { 0, 0 },
 { "align",     AMSK_ALIGN     },
 { "alt",      AMSK_ALT      },
 { "bgcolor",    AMSK_BGCOLOR    },
 { "border",    AMSK_BORDER     },
 { "cellpadding",  AMSK_CELLPADDING  },
 { "cellspacing",  AMSK_CELLSPACING  },
 { "class",     AMSK_CLASS     },
 { "clear",     AMSK_CLEAR     },
 { "color",     AMSK_COLOR     },
 { "colspan",    AMSK_COLSPAN    },
 { "compact",    AMSK_COMPACT    },
 { "face",     AMSK_FACE      },
 { "height",    AMSK_HEIGHT     },
 { "href",     AMSK_HREF      },
 { "hspace",    AMSK_HSPACE     },
 { "id",      AMSK_ID       },
 { "links",     AMSK_LINKS     },
 { "name",     AMSK_NAME      },
 { "rowspan",    AMSK_ROWSPAN    },
 { "size",     AMSK_SIZE      },
 { "src",      AMSK_SRC      },
 { "start",     AMSK_START     },
 { "style",     AMSK_STYLE     },
 { "target",    AMSK_TARGET     },
 { "type",     AMSK_TYPE      },
 { "valign",    AMSK_VALIGN     },
 { "value",     AMSK_VALUE     },
 { "vspace",    AMSK_VSPACE     },
 { "width",     AMSK_WIDTH     },
};

/*
** Use binary search to locate a tag in the aAttribute[] table.
*/
static int findAttr(const char *z){
 int i, c, first, last;
 first = 1;
 last = count(aAttribute) - 1;
 while( first<=last ){
  i = (first+last)/2;
  c = fossil_strcmp(aAttribute[i].zName, z);
  if( c==0 ){
   return i;
  }else if( c<0 ){
   first = i+1;
  }else{
   last = i-1;
  }
 }
 return 0;
}/*
** Allowed markup.
**
** Except for MARKUP_INVALID, this must all be in alphabetical order
** and in numerical sequence. The first markup type must be zero.
** The value for MARKUP_XYZ must correspond to the <xyz> entry
** in aAllowedMarkup[].
*/
#define MARKUP_INVALID      0
#define MARKUP_A         1
#define MARKUP_ADDRESS      2
#define MARKUP_HTML5_ARTICLE   3
#define MARKUP_HTML5_ASIDE    4
#define MARKUP_B         5
#define MARKUP_BIG        6
#define MARKUP_BLOCKQUOTE     7
#define MARKUP_BR         8
#define MARKUP_CENTER       9
#define MARKUP_CITE        10
#define MARKUP_CODE        11
#define MARKUP_COL        12
#define MARKUP_COLGROUP      13
#define MARKUP_DD         14
#define MARKUP_DFN        15
#define MARKUP_DIV        16
#define MARKUP_DL         17
#define MARKUP_DT         18
#define MARKUP_EM         19
#define MARKUP_FONT        20
#define MARKUP_HTML5_FOOTER    21
#define MARKUP_H1         22
#define MARKUP_H2         23
#define MARKUP_H3         24
#define MARKUP_H4         25
#define MARKUP_H5         26
#define MARKUP_H6         27
#define MARKUP_HTML5_HEADER    28
#define MARKUP_HR         29
#define MARKUP_I         30
#define MARKUP_IMG        31
#define MARKUP_KBD        32
#define MARKUP_LI         33
#define MARKUP_HTML5_NAV     34
#define MARKUP_NOBR        35
#define MARKUP_NOWIKI       36
#define MARKUP_OL         37
#define MARKUP_P         38
#define MARKUP_PRE        39
#define MARKUP_S         40
#define MARKUP_SAMP        41
#define MARKUP_HTML5_SECTION   42
#define MARKUP_SMALL       43
#define MARKUP_SPAN        44
#define MARKUP_STRIKE       45
#define MARKUP_STRONG       46
#define MARKUP_SUB        47
#define MARKUP_SUP        48
#define MARKUP_TABLE       49
#define MARKUP_TBODY       50
#define MARKUP_TD         51
#define MARKUP_TFOOT       52
#define MARKUP_TH         53
#define MARKUP_THEAD       54
#define MARKUP_TITLE       55
#define MARKUP_TR         56
#define MARKUP_TT         57
#define MARKUP_U         58
#define MARKUP_UL         59
#define MARKUP_VAR        60
#define MARKUP_VERBATIM      61

/*
** The various markup is divided into the following types:
*/
#define MUTYPE_SINGLE   0x0001  /* <img>, <br>, or <hr> */
#define MUTYPE_BLOCK    0x0002  /* Forms a new paragraph. ex: <p>, <h2> */
#define MUTYPE_FONT    0x0004  /* Font changes. ex: <b>, <font>, <sub> */
#define MUTYPE_LIST    0x0010  /* Lists. <ol>, <ul>, or <dl> */
#define MUTYPE_LI     0x0020  /* List items. <li>, <dd>, <dt> */
#define MUTYPE_TABLE    0x0040  /* <table> */
#define MUTYPE_TR     0x0080  /* <tr> */
#define MUTYPE_TD     0x0100  /* <td> or <th> */
#define MUTYPE_SPECIAL   0x0200  /* <nowiki> or <verbatim> */
#define MUTYPE_HYPERLINK  0x0400  /* <a> */

/*
** These markup types must have an end tag.
*/
#define MUTYPE_STACK (MUTYPE_BLOCK | MUTYPE_FONT | MUTYPE_LIST | MUTYPE_TABLE)

/*
** This markup types are allowed for "inline" text.
*/
#define MUTYPE_INLINE (MUTYPE_FONT | MUTYPE_HYPERLINK)

static const struct AllowedMarkup {
 const char *zName;    /* Name of the markup */
 char iCode;       /* The MARKUP_* code */
 short int iType;     /* The MUTYPE_* code */
 int allowedAttr;     /* Allowed attributes on this markup */
} aMarkup[] = {
 { 0,        MARKUP_INVALID,   0,          0 },
 { "a",       MARKUP_A,      MUTYPE_HYPERLINK,
          AMSK_HREF|AMSK_NAME|AMSK_CLASS|AMSK_TARGET|AMSK_STYLE },
 { "address",    MARKUP_ADDRESS,   MUTYPE_BLOCK,     AMSK_STYLE },
 { "article",    MARKUP_HTML5_ARTICLE, MUTYPE_BLOCK,
                      AMSK_ID|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "aside",     MARKUP_HTML5_ASIDE, MUTYPE_BLOCK,
                      AMSK_ID|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },

 { "b",       MARKUP_B,      MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "big",      MARKUP_BIG,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "blockquote",  MARKUP_BLOCKQUOTE,  MUTYPE_BLOCK,     AMSK_STYLE },
 { "br",      MARKUP_BR,      MUTYPE_SINGLE,    AMSK_CLEAR },
 { "center",    MARKUP_CENTER,    MUTYPE_BLOCK,     AMSK_STYLE },
 { "cite",     MARKUP_CITE,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "code",     MARKUP_CODE,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "col",      MARKUP_COL,     MUTYPE_SINGLE,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_COLSPAN|AMSK_WIDTH|AMSK_STYLE },
 { "colgroup",   MARKUP_COLGROUP,   MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_COLSPAN|AMSK_WIDTH|AMSK_STYLE},
 { "dd",      MARKUP_DD,      MUTYPE_LI,      AMSK_STYLE },
 { "dfn",      MARKUP_DFN,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "div",      MARKUP_DIV,     MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ID|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "dl",      MARKUP_DL,      MUTYPE_LIST,
          AMSK_COMPACT|AMSK_STYLE },
 { "dt",      MARKUP_DT,      MUTYPE_LI,      AMSK_STYLE },
 { "em",      MARKUP_EM,      MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "font",     MARKUP_FONT,     MUTYPE_FONT,
          AMSK_COLOR|AMSK_FACE|AMSK_SIZE|AMSK_STYLE },
 { "footer",    MARKUP_HTML5_FOOTER, MUTYPE_BLOCK,
                      AMSK_ID|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },

 { "h1",      MARKUP_H1,      MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "h2",      MARKUP_H2,      MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "h3",      MARKUP_H3,      MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "h4",      MARKUP_H4,      MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "h5",      MARKUP_H5,      MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "h6",      MARKUP_H6,      MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },

 { "header",    MARKUP_HTML5_HEADER, MUTYPE_BLOCK,
                      AMSK_ID|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },

 { "hr",      MARKUP_HR,      MUTYPE_SINGLE,
          AMSK_ALIGN|AMSK_COLOR|AMSK_SIZE|AMSK_WIDTH|
          AMSK_STYLE|AMSK_CLASS },
 { "i",       MARKUP_I,      MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "img",      MARKUP_IMG,     MUTYPE_SINGLE,
          AMSK_ALIGN|AMSK_ALT|AMSK_BORDER|AMSK_HEIGHT|
          AMSK_HSPACE|AMSK_SRC|AMSK_VSPACE|AMSK_WIDTH|AMSK_STYLE },
 { "kbd",      MARKUP_KBD,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "li",      MARKUP_LI,      MUTYPE_LI,
          AMSK_TYPE|AMSK_VALUE|AMSK_STYLE },
 { "nav",      MARKUP_HTML5_NAV,  MUTYPE_BLOCK,
                      AMSK_ID|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "nobr",     MARKUP_NOBR,     MUTYPE_FONT,     0 },
 { "nowiki",    MARKUP_NOWIKI,    MUTYPE_SPECIAL,    0 },
 { "ol",      MARKUP_OL,      MUTYPE_LIST,
          AMSK_START|AMSK_TYPE|AMSK_COMPACT|AMSK_STYLE },
 { "p",       MARKUP_P,      MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "pre",      MARKUP_PRE,     MUTYPE_BLOCK,     AMSK_STYLE },
 { "s",       MARKUP_S,      MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "samp",     MARKUP_SAMP,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "section",    MARKUP_HTML5_SECTION, MUTYPE_BLOCK,
                      AMSK_ID|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "small",     MARKUP_SMALL,    MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "span",     MARKUP_SPAN,     MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "strike",    MARKUP_STRIKE,    MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "strong",    MARKUP_STRONG,    MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "sub",      MARKUP_SUB,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "sup",      MARKUP_SUP,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "table",     MARKUP_TABLE,    MUTYPE_TABLE,
          AMSK_ALIGN|AMSK_BGCOLOR|AMSK_BORDER|AMSK_CELLPADDING|
          AMSK_CELLSPACING|AMSK_HSPACE|AMSK_VSPACE|AMSK_CLASS|
          AMSK_STYLE },
 { "tbody",     MARKUP_TBODY,    MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "td",      MARKUP_TD,      MUTYPE_TD,
          AMSK_ALIGN|AMSK_BGCOLOR|AMSK_COLSPAN|
          AMSK_ROWSPAN|AMSK_VALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "tfoot",     MARKUP_TFOOT,    MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "th",      MARKUP_TH,      MUTYPE_TD,
          AMSK_ALIGN|AMSK_BGCOLOR|AMSK_COLSPAN|
          AMSK_ROWSPAN|AMSK_VALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "thead",     MARKUP_THEAD,    MUTYPE_BLOCK,
          AMSK_ALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "title",     MARKUP_TITLE,    MUTYPE_BLOCK, 0 },
 { "tr",      MARKUP_TR,      MUTYPE_TR,
          AMSK_ALIGN|AMSK_BGCOLOR|AMSK_VALIGN|AMSK_CLASS|AMSK_STYLE },
 { "tt",      MARKUP_TT,      MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "u",       MARKUP_U,      MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "ul",      MARKUP_UL,      MUTYPE_LIST,
          AMSK_TYPE|AMSK_COMPACT|AMSK_STYLE },
 { "var",      MARKUP_VAR,     MUTYPE_FONT,     AMSK_STYLE },
 { "verbatim",   MARKUP_VERBATIM,   MUTYPE_SPECIAL,
          AMSK_ID|AMSK_TYPE },
};

void show_allowed_wiki_markup( void ){
 int i; /* loop over allowedAttr */
 for( i=1 ; i<=count(aMarkup) - 1 ; i++ ){
  @ &lt;%s(aMarkup[i].zName)&gt;
 }
}

/*
** Use binary search to locate a tag in the aMarkup[] table.
*/
static int findTag(const char *z){
 int i, c, first, last;
 first = 1;
 last = count(aMarkup) - 1;
 while( first<=last ){
  i = (first+last)/2;
  c = fossil_strcmp(aMarkup[i].zName, z);
  if( c==0 ){
   assert( aMarkup[i].iCode==i );
   return i;
  }else if( c<0 ){
   first = i+1;
  }else{
   last = i-1;
  }
 }
 return MARKUP_INVALID;
}

/*
** Token types
*/
#define TOKEN_MARKUP    1 /* <...> */
#define TOKEN_CHARACTER   2 /* "&" or "<" not part of markup */
#define TOKEN_LINK     3 /* [...] */
#define TOKEN_PARAGRAPH   4 /* blank lines */
#define TOKEN_NEWLINE    5 /* A single "\n" */
#define TOKEN_BUL_LI    6 /* " * " */
#define TOKEN_NUM_LI    7 /* " # " */
#define TOKEN_ENUM     8 /* " \(?\d+[.)]? " */
#define TOKEN_INDENT    9 /* "  " */
#define TOKEN_RAW      10 /* Output exactly (used when wiki-use-html==1) */
#define TOKEN_TEXT     11 /* None of the above */

/*
** State flags. Save the lower 16 bits for the WIKI_* flags.
*/
#define AT_NEWLINE     0x0010000 /* At start of a line */
#define AT_PARAGRAPH    0x0020000 /* At start of a paragraph */
#define ALLOW_WIKI     0x0040000 /* Allow wiki markup */
#define ALLOW_LINKS     0x0080000 /* Allow [...] hyperlinks */
#define FONT_MARKUP_ONLY  0x0100000 /* Only allow MUTYPE_FONT markup */
#define INLINE_MARKUP_ONLY 0x0200000 /* Allow only "inline" markup */
#define IN_LIST       0x0400000 /* Within wiki <ul> or <ol> */

/*
** Current state of the rendering engine
*/
typedef struct Renderer Renderer;
struct Renderer {
 Blob *pOut;         /* Output appended to this blob */
 int state;         /* Flag that govern rendering */
 unsigned renderFlags;    /* Flags from the client */
 int wikiList;        /* Current wiki list type */
 int inVerbatim;       /* True in <verbatim> mode */
 int preVerbState;      /* Value of state prior to verbatim */
 int wantAutoParagraph;   /* True if a <p> is desired */
 int inAutoParagraph;    /* True if within an automatic paragraph */
 const char *zVerbatimId;  /* The id= attribute of <verbatim> */
 int nStack;         /* Number of elements on the stack */
 int nAlloc;         /* Space allocated for aStack */
 struct sStack {
  short iCode;         /* Markup code */
  short allowWiki;       /* ALLOW_WIKI if wiki allowed before tag */
  const char *zId;       /* ID attribute or NULL */
 } *aStack;
};

/*
** Return TRUE if HTML should be used as the sole markup language for wiki.
**
** On first invocation, this routine consults the "wiki-use-html" setting.
** It caches the result for subsequent invocations, under the assumption
** that the setting will not change.
*/
static int wikiUsesHtml(void){
 static int r = -1;
 if( r<0 ) r = db_get_boolean("wiki-use-html", 0);
 return r;
}

/*
** z points to a "<" character. Check to see if this is the start of
** a valid markup. If it is, return the total number of characters in
** the markup including the initial "<" and the terminating ">". If
** it is not well-formed markup, return 0.
*/
int htmlTagLength(const char *z){
 int n = 1;
 int inparen = 0;
 int c;
 if( z[n]=='/' ){ n++; }
 if( !fossil_isalpha(z[n]) ) return 0;
 while( fossil_isalnum(z[n]) || z[n]=='-' ){ n++; }
 c = z[n];
 if( c=='/' && z[n+1]=='>' ){ return n+2; }
 if( c!='>' && !fossil_isspace(c) ) return 0;
 while( (c = z[n])!=0 && (c!='>' || inparen) ){
  if( c==inparen ){
   inparen = 0;
  }else if( inparen==0 && (c=='"' || c=='\'') ){
   inparen = c;
  }
  n++;
 }
 if( z[n]!='>' ) return 0;
 return n+1;
}

/*
** z points to a "\n" character. Check to see if this newline is
** followed by one or more blank lines. If it is, return the number
** of characters through the closing "\n". If not, return 0.
*/
static int paragraphBreakLength(const char *z){
 int i, n;
 int nNewline = 1;
 for(i=1, n=0; fossil_isspace(z[i]); i++){
  if( z[i]=='\n' ){
   nNewline++;
   n = i;
  }
 }
 if( nNewline>=2 ){
  return n+1;
 }else{
  return 0;
 }
}

/*
** Return the number of characters until the next "interesting"
** characters.
**
** Interesting characters are:
**
**   <
**   &
**   \n
**   [
**
** The "[" is only considered if flags contain ALLOW_LINKS or ALLOW_WIKI.
** The "\n" is only considered interesting if the flags constains ALLOW_WIKI.
*/
static int textLength(const char *z, int flags){
 const char *zReject;
 if( flags & ALLOW_WIKI ){
  zReject = "<&[\n";
 }else if( flags & ALLOW_LINKS ){
  zReject = "<&[";
 }else{
  zReject = "<&";
 }
 return strcspn(z, zReject);
}

/*
** Return true if z[] begins with an HTML character element.
*/
static int isElement(const char *z){
 int i;
 assert( z[0]=='&' );
 if( z[1]=='#' ){
  for(i=2; fossil_isdigit(z[i]); i++){}
  return i>2 && z[i]==';';
 }else{
  for(i=1; fossil_isalpha(z[i]); i++){}
  return i>1 && z[i]==';';
 }
}

/*
** Check to see if the z[] string is the beginning of a wiki list item.
** If it is, return the length of the bullet text. Otherwise return 0.
*/
static int listItemLength(const char *z, const char listChar){
 int i, n;
 n = 0;
 i = 0;
 while( z[n]==' ' || z[n]=='\t' ){
  if( z[n]=='\t' ) i++;
  i++;
  n++;
 }
 if( i<2 || z[n]!=listChar ) return 0;
 n++;
 i = 0;
 while( z[n]==' ' || z[n]=='\t' ){
  if( z[n]=='\t' ) i++;
  i++;
  n++;
 }
 if( i<2 || fossil_isspace(z[n]) ) return 0;
 return n;
}

/*
** Check to see if the z[] string is the beginning of a enumeration value.
** If it is, return the length of the bullet text. Otherwise return 0.
**
** Syntax:
**  * a tab or two or more spaces
**  * one or more digits
**  * optional "."
**  * another tab or two ore more spaces.
**
*/
static int enumLength(const char *z){
 int i, n;
 n = 0;
 i = 0;
 while( z[n]==' ' || z[n]=='\t' ){
  if( z[n]=='\t' ) i++;
  i++;
  n++;
 }
 if( i<2 ) return 0;
 for(i=0; fossil_isdigit(z[n]); i++, n++){}
 if( i==0 ) return 0;
 if( z[n]=='.' ){
  n++;
 }
 i = 0;
 while( z[n]==' ' || z[n]=='\t' ){
  if( z[n]=='\t' ) i++;
  i++;
  n++;
 }
 if( i<2 || fossil_isspace(z[n]) ) return 0;
 return n;
}

/*
** Check to see if the z[] string is the beginning of an indented
** paragraph. If it is, return the length of the indent. Otherwise
** return 0.
*/
static int indentLength(const char *z){
 int i, n;
 n = 0;
 i = 0;
 while( z[n]==' ' || z[n]=='\t' ){
  if( z[n]=='\t' ) i++;
  i++;
  n++;
 }
 if( i<2 || fossil_isspace(z[n]) ) return 0;
 return n;
}

/*
** Check to see if the z[] string is a wiki hyperlink. If it is,
** return the length of the hyperlink. Otherwise return 0.
*/
static int linkLength(const char *z){
 int n;
 assert( z[0]=='[' );
 for(n=0; z[n] && z[n]!=']'; n++){}
 if( z[n]==']' ){
  return n+1;
 }else{
  return 0;
 }
}

/*
** Get the next wiki token.
**
** z points to the start of a token. Return the number of
** characters in that token. Write the token type into *pTokenType.
*/
static int nextWikiToken(const char *z, Renderer *p, int *pTokenType){
 int n;
 if( z[0]=='<' ){
  n = htmlTagLength(z);
  if( n>0 ){
   *pTokenType = TOKEN_MARKUP;
   return n;
  }else{
   *pTokenType = TOKEN_CHARACTER;
   return 1;
  }
 }
 if( z[0]=='&' && (p->inVerbatim || !isElement(z)) ){
  *pTokenType = TOKEN_CHARACTER;
  return 1;
 }
 if( (p->state & ALLOW_WIKI)!=0 ){
  if( z[0]=='\n' ){
   n = paragraphBreakLength(z);
   if( n>0 ){
    *pTokenType = TOKEN_PARAGRAPH;
    return n;
   }else{
    *pTokenType = TOKEN_NEWLINE;
    return 1;
   }
  }
  if( (p->state & AT_NEWLINE)!=0 && fossil_isspace(z[0]) ){
   n = listItemLength(z, '*');
   if( n>0 ){
    *pTokenType = TOKEN_BUL_LI;
    return n;
   }
   n = listItemLength(z, '#');
   if( n>0 ){
    *pTokenType = TOKEN_NUM_LI;
    return n;
   }
   n = enumLength(z);
   if( n>0 ){
    *pTokenType = TOKEN_ENUM;
    return n;
   }
  }
  if( (p->state & AT_PARAGRAPH)!=0 && fossil_isspace(z[0]) ){
   n = indentLength(z);
   if( n>0 ){
    *pTokenType = TOKEN_INDENT;
    return n;
   }
  }
  if( z[0]=='[' && (n = linkLength(z))>0 ){
   *pTokenType = TOKEN_LINK;
   return n;
  }
 }else if( (p->state & ALLOW_LINKS)!=0 && z[0]=='[' && (n = linkLength(z))>0 ){
  *pTokenType = TOKEN_LINK;
  return n;
 }
 *pTokenType = TOKEN_TEXT;
 return 1 + textLength(z+1, p->state);
}

/*
** Parse only Wiki links, return everything else as TOKEN_RAW.
**
** z points to the start of a token. Return the number of
** characters in that token. Write the token type into *pTokenType.
*/
static int nextRawToken(const char *z, Renderer *p, int *pTokenType){
 int n;
 if( z[0]=='[' && (n = linkLength(z))>0 ){
  *pTokenType = TOKEN_LINK;
  return n;
 }
 *pTokenType = TOKEN_RAW;
 return 1 + textLength(z+1, p->state);
}

/*
** A single markup is parsed into an instance of the following
** structure.
*/
typedef struct ParsedMarkup ParsedMarkup;
struct ParsedMarkup {
 unsigned char endTag;  /* True if </...> instead of <...> */
 unsigned char iCode;  /* MARKUP_* */
 unsigned char nAttr;  /* Number of attributes */
 unsigned short iType;  /* MUTYPE_* */
 struct {
  unsigned char iACode;  /* ATTR_* */
  char *zValue;      /* Argument to this attribute. Might be NULL */
  char cTerm;       /* Original argument termination character */
 } aAttr[10];
};

/*
** z[] is an HTML markup element - something that begins with '<'.
** Parse this element into the p structure.
**
** The content of z[] might be modified by converting characters
** to lowercase and by inserting some "\000" characters.
*/
static int parseMarkup(ParsedMarkup *p, char *z){
 int i, j, c;
 int iACode;
 char *zValue;
 int seen = 0;
 char zTag[100];

 if( z[1]=='/' ){
  p->endTag = 1;
  i = 2;
 }else{
  p->endTag = 0;
  i = 1;
 }
 j = 0;
 while( fossil_isalnum(z[i]) ){
  if( j<sizeof(zTag)-1 ) zTag[j++] = fossil_tolower(z[i]);
  i++;
 }
 zTag[j] = 0;
 p->iCode = findTag(zTag);
 p->iType = aMarkup[p->iCode].iType;
 p->nAttr = 0;
 c = 0;
 if( z[i]=='-' ){
  p->aAttr[0].iACode = iACode = ATTR_ID;
  i++;
  p->aAttr[0].zValue = &z[i];
  while( fossil_isalnum(z[i]) ){ i++; }
  p->aAttr[0].cTerm = c = z[i];
  z[i++] = 0;
  p->nAttr = 1;
  if( c=='>' ) return 0;
 }
 while( fossil_isspace(z[i]) ){ i++; }
 while( c!='>' && p->nAttr<8 && fossil_isalpha(z[i]) ){
  int attrOk;  /* True to preserve attribute. False to ignore it */
  j = 0;
  while( fossil_isalnum(z[i]) ){
   if( j<sizeof(zTag)-1 ) zTag[j++] = fossil_tolower(z[i]);
   i++;
  }
  zTag[j] = 0;
  p->aAttr[p->nAttr].iACode = iACode = findAttr(zTag);
  attrOk = iACode!=0 && (seen & aAttribute[iACode].iMask)==0;
  while( fossil_isspace(z[i]) ){ z++; }
  if( z[i]!='=' ){
   p->aAttr[p->nAttr].zValue = 0;
   p->aAttr[p->nAttr].cTerm = 0;
   c = 0;
  }else{
   i++;
   while( fossil_isspace(z[i]) ){ z++; }
   if( z[i]=='"' ){
    i++;
    zValue = &z[i];
    while( z[i] && z[i]!='"' ){ i++; }
   }else if( z[i]=='\'' ){
    i++;
    zValue = &z[i];
    while( z[i] && z[i]!='\'' ){ i++; }
   }else{
    zValue = &z[i];
    while( !fossil_isspace(z[i]) && z[i]!='>' ){ z++; }
   }
   if( attrOk ){
    p->aAttr[p->nAttr].zValue = zValue;
    p->aAttr[p->nAttr].cTerm = c = z[i];
    if( z[i]==0 ){
     i--;
    }else{
     z[i] = 0;
    }
   }
   i++;
  }
  if( attrOk ){
   seen |= aAttribute[iACode].iMask;
   p->nAttr++;
  }
  while( fossil_isspace(z[i]) ){ i++; }
  if( z[i]==0 || z[i]=='>' || (z[i]=='/' && z[i+1]=='>') ) break;
 }
 return seen;
}

/*
** Render markup on the given blob.
*/
static void renderMarkup(Blob *pOut, ParsedMarkup *p){
 int i;
 if( p->endTag ){
  blob_appendf(pOut, "</%s>", aMarkup[p->iCode].zName);
 }else{
  blob_appendf(pOut, "<%s", aMarkup[p->iCode].zName);
  for(i=0; i<p->nAttr; i++){
   blob_appendf(pOut, " %s", aAttribute[p->aAttr[i].iACode].zName);
   if( p->aAttr[i].zValue ){
    const char *zVal = p->aAttr[i].zValue;
    if( p->aAttr[i].iACode==ATTR_SRC && zVal[0]=='/' ){
     blob_appendf(pOut, "=\"%s%s\"", g.zTop, zVal);
    }else{
     blob_appendf(pOut, "=\"%s\"", zVal);
    }
   }
  }
  if (p->iType & MUTYPE_SINGLE){
   blob_append_string(pOut, " /");
  }
  blob_append_char(pOut, '>');
 }
}

/*
** When the markup was parsed, some "\000" may have been inserted.
** This routine restores to those "\000" values back to their
** original content.
*/
static void unparseMarkup(ParsedMarkup *p){
 int i, n;
 for(i=0; i<p->nAttr; i++){
  char *z = p->aAttr[i].zValue;
  if( z==0 ) continue;
  if( p->aAttr[i].cTerm ){
   n = strlen(z);
   z[n] = p->aAttr[i].cTerm;
  }
 }
}

/*
** Return the value of attribute attrId. Return NULL if there is no
** ID attribute.
*/
static const char *attributeValue(ParsedMarkup *p, int attrId){
 int i;
 for(i=0; i<p->nAttr; i++){
  if( p->aAttr[i].iACode==attrId ){
   return p->aAttr[i].zValue;
  }
 }
 return 0;
}

/*
** Return the ID attribute for markup. Return NULL if there is no
** ID attribute.
*/
static const char *markupId(ParsedMarkup *p){
 return attributeValue(p, ATTR_ID);
}

/*
** Check markup pMarkup to see if it is a hyperlink with class "button"
** that is follows by simple text and an </a> only. Example:
**
**   <a class="button" href="../index.wiki">Index</a>
**
** If the markup matches this pattern, and if the WIKI_BUTTONS flag was
** passed to wiki_convert(), then transform this link into a submenu
** button, skip the text, and set *pN equal to the total length of the
** text through the end of </a> and return true. If the markup does
** not match or if WIKI_BUTTONS is not set, then make no changes to *pN
** and return false.
*/
static int isButtonHyperlink(
 Renderer *p,       /* Renderer state */
 ParsedMarkup *pMarkup,  /* Potential button markup */
 const char *z,      /* Complete text of Wiki */
 int *pN          /* Characters of z[] consumed */
){
 const char *zClass;
 const char *zHref;
 char *zTag;
 int i, j;
 if( (p->state & WIKI_BUTTONS)==0 ) return 0;
 zClass = attributeValue(pMarkup, ATTR_CLASS);
 if( zClass==0 ) return 0;
 if( fossil_strcmp(zClass, "button")!=0 ) return 0;
 zHref = attributeValue(pMarkup, ATTR_HREF);
 if( zHref==0 ) return 0;
 i = *pN;
 while( z[i] && z[i]!='<' ){ i++; }
 if( fossil_strnicmp(&z[i], "</a>",4)!=0 ) return 0;
 for(j=*pN; fossil_isspace(z[j]); j++){}
 zTag = mprintf("%.*s", i-j, &z[j]);
 j = (int)strlen(zTag);
 while( j>0 && fossil_isspace(zTag[j-1]) ){ j--; }
 if( j==0 ) return 0;
 style_submenu_element(zTag, "%s", zHref);
 *pN = i+4;
 return 1;
}

/*
** Pop a single element off of the stack. As the element is popped,
** output its end tag if it is not a </div> tag.
*/
static void popStack(Renderer *p){
 if( p->nStack ){
  int iCode;
  p->nStack--;
  iCode = p->aStack[p->nStack].iCode;
  if( (iCode!=MARKUP_DIV || p->aStack[p->nStack].zId==0) && p->pOut ){
   blob_appendf(p->pOut, "</%s>", aMarkup[iCode].zName);
  }
 }
}

/*
** Push a new markup value onto the stack. Enlarge the stack
** if necessary.
*/
static void pushStackWithId(Renderer *p, int elem, const char *zId, int w){
 if( p->nStack>=p->nAlloc ){
  p->nAlloc = p->nAlloc*2 + 100;
  p->aStack = fossil_realloc(p->aStack, p->nAlloc*sizeof(p->aStack[0]));
 }
 p->aStack[p->nStack].iCode = elem;
 p->aStack[p->nStack].zId = zId;
 p->aStack[p->nStack].allowWiki = w;
 p->nStack++;
}
static void pushStack(Renderer *p, int elem){
 pushStackWithId(p, elem, 0, 0);
}

/*
** Pop the stack until the top-most iTag element is removed.
** If there is no iTag element on the stack, this routine
** is a no-op.
*/
static void popStackToTag(Renderer *p, int iTag){
 int i;
 for(i=p->nStack-1; i>=0; i--){
  if( p->aStack[i].iCode!=iTag ) continue;
  if( p->aStack[i].zId ) continue;
  break;
 }
 if( i<0 ) return;
 while( p->nStack>i ){
  popStack(p);
 }
}

/*
** Attempt to find a find a tag of type iTag with id zId. Return -1
** if not found. If found, return its stack level.
*/
static int findTagWithId(Renderer *p, int iTag, const char *zId){
 int i;
 assert( zId!=0 );
 for(i=p->nStack-1; i>=0; i--){
  if( p->aStack[i].iCode!=iTag ) continue;
  if( p->aStack[i].zId==0 ) continue;
  if( fossil_strcmp(zId, p->aStack[i].zId)!=0 ) continue;
  break;
 }
 return i;
}

/*
** Pop the stack until the top-most element of the stack
** is an element that matches the type in iMask. Return
** code of the markup element that is on left on top of the stack.
** If the stack does not have an element
** that matches iMask, then leave the stack unchanged and
** return false (MARKUP_INVALID).
*/
static int backupToType(Renderer *p, int iMask){
 int i;
 for(i=p->nStack-1; i>=0; i--){
  if( aMarkup[p->aStack[i].iCode].iType & iMask ) break;
 }
 if( i<0 ) return 0;
 i++;
 while( p->nStack>i ){
  popStack(p);
 }
 return p->aStack[i-1].iCode;
}

/*
** Begin a new paragraph if that something that is needed.
*/
static void startAutoParagraph(Renderer *p){
 if( p->wantAutoParagraph==0 ) return;
 if( p->state & WIKI_LINKSONLY ) return;
 if( p->wikiList==MARKUP_OL || p->wikiList==MARKUP_UL ) return;
 blob_append_string(p->pOut, "<p>");
 p->wantAutoParagraph = 0;
 p->inAutoParagraph = 1;
}

/*
** End a paragraph if we are in one.
*/
static void endAutoParagraph(Renderer *p){
 if( p->inAutoParagraph ){
  p->inAutoParagraph = 0;
 }
}

/*
** If the input string corresponds to an existing baseline,
** return true.
*/
static int is_valid_hname(const char *z){
 int n = strlen(z);
 if( n<4 || n>HNAME_MAX ) return 0;
 if( !validate16(z, n) ) return 0;
 return 1;
}

/*
** Return TRUE if a hash name corresponds to an artifact in this
** repository.
*/
static int in_this_repo(const char *zUuid){
 static Stmt q;
 int rc;
 int n;
 char zU2[HNAME_MAX+1];
 db_static_prepare(&q,
   "SELECT 1 FROM blob WHERE uuid>=:u AND uuid<:u2"
 );
 db_bind_text(&q, ":u", zUuid);
 n = (int)strlen(zUuid);
 if( n>=sizeof(zU2) ) n = sizeof(zU2)-1;
 memcpy(zU2, zUuid, n);
 zU2[n-1]++;
 zU2[n] = 0;
 db_bind_text(&q, ":u2", zU2);
 rc = db_step(&q);
 db_reset(&q);
 return rc==SQLITE_ROW;
}

/*
** zTarget is guaranteed to be a UUID. It might be the UUID of a ticket.
** If it is, store in *pClosed a true or false depending on whether or not
** the ticket is closed and return true. If zTarget
** is not the UUID of a ticket, return false.
*/
int is_ticket(
 const char *zTarget,  /* Ticket UUID */
 int *pClosed      /* True if the ticket is closed */
){
 static Stmt q;
 int n;
 int rc;
 char zLower[HNAME_MAX+1];
 char zUpper[HNAME_MAX+1];
 n = strlen(zTarget);
 memcpy(zLower, zTarget, n+1);
 canonical16(zLower, n+1);
 memcpy(zUpper, zLower, n+1);
 zUpper[n-1]++;
 if( !db_static_stmt_is_init(&q) ){
  char *zClosedExpr = db_get("ticket-closed-expr", "status='Closed'");
  db_static_prepare(&q,
   "SELECT %z FROM ticket "
   " WHERE tkt_uuid>=:lwr AND tkt_uuid<:upr",
   zClosedExpr /*safe-for-%s*/
  );
 }
 db_bind_text(&q, ":lwr", zLower);
 db_bind_text(&q, ":upr", zUpper);
 if( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
  rc = 1;
  *pClosed = db_column_int(&q, 0);
 }else{
  rc = 0;
 }
 db_reset(&q);
 return rc;
}

/*
** Return a pointer to the name part of zTarget (skipping the "wiki:" prefix
** if there is one) if zTarget is a valid wiki page name. Return NULL if
** zTarget names a page that does not exist.
*/
static const char *validWikiPageName(int mFlags, const char *zTarget){
 if( strncmp(zTarget, "wiki:", 5)==0
   && wiki_name_is_wellformed((const unsigned char*)zTarget) ){
  return zTarget+5;
 }
 if( strcmp(zTarget, "Sandbox")==0 ) return zTarget;
 if( wiki_name_is_wellformed((const unsigned char *)zTarget)
  && ((mFlags & WIKI_NOBADLINKS)==0 ||
    db_exists("SELECT 1 FROM tag WHERE tagname GLOB 'wiki-%q'"
         " AND (SELECT value FROM tagxref WHERE tagid=tag.tagid"
         " ORDER BY mtime DESC LIMIT 1) > 0", zTarget))
 ){
  return zTarget;
 }
 return 0;
}

static const char *wikiOverrideHash = 0;

/*
** Fossil-wiki hyperlinks to wiki pages should be overridden to the
** hash value supplied. If the value is NULL, then override is cancelled
** and all overwrites operate normally.
*/
void wiki_hyperlink_override(const char *zUuid){
 wikiOverrideHash = zUuid;
}


/*
** If links to wiki page zTarget should be redirected to some historical
** version of that page, then return the hash of the historical version.
** If no override is required, return NULL.
*/
static const char *wiki_is_overridden(const char *zTarget){
 if( wikiOverrideHash==0 ) return 0;
 /* The override should only happen if the override version is not the
 ** latest version of the wiki page. */
 if( !db_exists(
  "SELECT 1 FROM tag, blob, tagxref AS xA, tagxref AS xB "
  " WHERE tag.tagname GLOB 'wiki-%q*'"
  "  AND blob.uuid GLOB '%q'"
  "  AND xA.tagid=tag.tagid AND xA.rid=blob.rid"
  "  AND xB.tagid=tag.tagid AND xB.mtime>xA.mtime",
  zTarget, wikiOverrideHash
 ) ){
  return 0;
 }
 return wikiOverrideHash;
}

/*
** Resolve a hyperlink. The zTarget argument is the content of the [...]
** in the wiki. Append to the output string whatever text is appropriate
** for opening the hyperlink. Write into zClose[0...nClose-1] text that will
** close the markup.
**
** If this routine determines that no hyperlink should be generated, then
** set zClose[0] to 0.
**
** Actually, this routine might or might not append the hyperlink, depending
** on current rendering rules: specifically does the current user have
** "History" permission.
**
**  [http://www.fossil-scm.org/]
**  [https://www.fossil-scm.org/]
**  [ftp://www.fossil-scm.org/]
**  [mailto:fossil-users@lists.fossil-scm.org]
**
**  [/path]    -> Refers to the root of the Fossil hierarchy, not
**            the root of the URI domain
**
**  [./relpath]
**  [../relpath]
**
**  [#fragment]
**
**  [0123456789abcdef]
**
**  [WikiPageName]
**  [wiki:WikiPageName]
**
**  [2010-02-27 07:13]
*/
void wiki_resolve_hyperlink(
 Blob *pOut,       /* Write the HTML output here */
 int mFlags,       /* Rendering option flags */
 const char *zTarget,  /* Hyperlink target; text within [...] */
 char *zClose,      /* Write hyperlink closing text here */
 int nClose,       /* Bytes available in zClose[] */
 const char *zOrig,   /* Complete document text */
 const char *zTitle   /* Title of the link */
){
 const char *zTerm = "</a>";
 const char *z;
 char *zExtra = 0;
 const char *zExtraNS = 0;

 if( zTitle ){
  zExtra = mprintf(" title='%h'", zTitle);
  zExtraNS = zExtra+1;
 }
 assert( nClose>=20 );
 if( strncmp(zTarget, "http:", 5)==0
  || strncmp(zTarget, "https:", 6)==0
  || strncmp(zTarget, "ftp:", 4)==0
  || strncmp(zTarget, "mailto:", 7)==0
 ){
  blob_appendf(pOut, "<a href=\"%s\"%s>", zTarget, zExtra);
 }else if( zTarget[0]=='/' ){
  blob_appendf(pOut, "<a href=\"%R%h\"%s>", zTarget, zExtra);
 }else if( zTarget[0]=='.'
     && (zTarget[1]=='/' || (zTarget[1]=='.' && zTarget[2]=='/'))
     && (mFlags & WIKI_LINKSONLY)==0 ){
  blob_appendf(pOut, "<a href=\"%h\"%s>", zTarget, zExtra);
 }else if( zTarget[0]=='#' ){
  blob_appendf(pOut, "<a href=\"%h\"%s>", zTarget, zExtra);
 }else if( is_valid_hname(zTarget) ){
  int isClosed = 0;
  if( strlen(zTarget)<=HNAME_MAX && is_ticket(zTarget, &isClosed) ){
   /* Special display processing for tickets. Display the hyperlink
   ** as crossed out if the ticket is closed.
   */
   if( isClosed ){
    if( g.perm.Hyperlink ){
     blob_appendf(pOut,
       "%z<span class=\"wikiTagCancelled\">[",
       xhref(zExtraNS,"%R/info/%s",zTarget)
     );
     zTerm = "]</span></a>";
    }else{
     blob_appendf(pOut,"<span class=\"wikiTagCancelled\">[");
     zTerm = "]</span>";
    }
   }else{
    if( g.perm.Hyperlink ){
     blob_appendf(pOut,"%z[", xhref(zExtraNS,"%R/info/%s", zTarget));
     zTerm = "]</a>";
    }else{
     blob_appendf(pOut, "[");
     zTerm = "]";
    }
   }
  }else if( !in_this_repo(zTarget) ){
   if( (mFlags & (WIKI_LINKSONLY|WIKI_NOBADLINKS))!=0 ){
    zTerm = "";
   }else{
    blob_appendf(pOut, "<span class=\"brokenlink\">[");
    zTerm = "]</span>";
   }
  }else if( g.perm.Hyperlink ){
   blob_appendf(pOut, "%z[",xhref(zExtraNS, "%R/info/%s", zTarget));
   zTerm = "]</a>";
  }else{
   zTerm = "";
  }
 }else if( (z = validWikiPageName(mFlags, zTarget))!=0 ){
  /* The link is to a valid wiki page name */
  const char *zOverride = wiki_is_overridden(zTarget);
  if( zOverride ){
   blob_appendf(pOut, "<a href=\"%R/info/%S\"%s>", zOverride, zExtra);
  }else{
   blob_appendf(pOut, "<a href=\"%R/wiki?name=%T\"%s>", z, zExtra);
  }
 }else if( strlen(zTarget)>=10 && fossil_isdigit(zTarget[0]) && zTarget[4]=='-'
      && db_int(0, "SELECT datetime(%Q) NOT NULL", zTarget) ){
  /* Dates or date-and-times in ISO8610 resolve to a link to the
  ** timeline for that date */
  blob_appendf(pOut, "<a href=\"%R/timeline?c=%T\"%s>", zTarget, zExtra);
 }else if( mFlags & WIKI_MARKDOWNLINKS ){
  /* If none of the above, and if rendering links for markdown, then
  ** create a link to the literal text of the target */
  blob_appendf(pOut, "<a href=\"%h\"%s>", zTarget, zExtra);
 }else if( zOrig && zTarget>=&zOrig[2]
    && zTarget[-1]=='[' && !fossil_isspace(zTarget[-2]) ){
  /* If the hyperlink markup is not preceded by whitespace, then it
  ** is probably a C-language subscript or similar, not really a
  ** hyperlink. Just ignore it. */
  zTerm = "";
 }else if( (mFlags & (WIKI_NOBADLINKS|WIKI_LINKSONLY))!=0 ){
  /* Also ignore the link if various flags are set */
  zTerm = "";
 }else{
  blob_appendf(pOut, "<span class=\"brokenlink\">[%h]", zTarget);
  zTerm = "</span>";
 }
 if( zExtra ) fossil_free(zExtra);
 assert( strlen(zTerm)<nClose );
 sqlite3_snprintf(nClose, zClose, "%s", zTerm);
}

/*
** Check to see if the given parsed markup is the correct
** </verbatim> tag.
*/
static int endVerbatim(Renderer *p, ParsedMarkup *pMarkup){
 char *z;
 assert( p->inVerbatim );
 if( pMarkup->iCode!=MARKUP_VERBATIM ) return 0;
 if( !pMarkup->endTag ) return 0;
 if( p->zVerbatimId==0 ) return 1;
 if( pMarkup->nAttr!=1 ) return 0;
 z = pMarkup->aAttr[0].zValue;
 return fossil_strcmp(z, p->zVerbatimId)==0;
}

/*
** Return the MUTYPE for the top of the stack.
*/
static int stackTopType(Renderer *p){
 if( p->nStack<=0 ) return 0;
 return aMarkup[p->aStack[p->nStack-1].iCode].iType;
}

/*
** Convert the wiki in z[] into html in the renderer p. The
** renderer has already been initialized.
**
** This routine will probably modify the content of z[].
*/
static void wiki_render(Renderer *p, char *z){
 int tokenType;
 ParsedMarkup markup;
 int n;
 int inlineOnly = (p->state & INLINE_MARKUP_ONLY)!=0;
 int wikiHtmlOnly = (p->state & (WIKI_HTMLONLY | WIKI_LINKSONLY))!=0;
 int linksOnly = (p->state & WIKI_LINKSONLY)!=0;
 char *zOrig = z;

 /* Make sure the attribute constants and names still align
 ** following changes in the attribute list. */
 assert( fossil_strcmp(aAttribute[ATTR_WIDTH].zName, "width")==0 );

 while( z[0] ){
  if( wikiHtmlOnly ){
   n = nextRawToken(z, p, &tokenType);
  }else{
   n = nextWikiToken(z, p, &tokenType);
  }
  p->state &= ~(AT_NEWLINE|AT_PARAGRAPH);
  switch( tokenType ){
   case TOKEN_PARAGRAPH: {
    if( inlineOnly ){
     /* blob_append_string(p->pOut, " &para; "); */
     blob_append_string(p->pOut, " &nbsp;&nbsp; ");
    }else{
     if( p->wikiList ){
      popStackToTag(p, p->wikiList);
      p->wikiList = 0;
     }
     endAutoParagraph(p);
     blob_append_string(p->pOut, "\n\n");
     p->wantAutoParagraph = 1;
    }
    p->state |= AT_PARAGRAPH|AT_NEWLINE;
    break;
   }
   case TOKEN_NEWLINE: {
    if( p->renderFlags & WIKI_NEWLINE ){
     blob_append_string(p->pOut, "<br>\n");
    }else{
     blob_append_string(p->pOut, "\n");
    }
    p->state |= AT_NEWLINE;
    break;
   }
   case TOKEN_BUL_LI: {
    if( inlineOnly ){
     blob_append_string(p->pOut, " &bull; ");
    }else{
     if( p->wikiList!=MARKUP_UL ){
      if( p->wikiList ){
       popStackToTag(p, p->wikiList);
      }
      endAutoParagraph(p);
      pushStack(p, MARKUP_UL);
      blob_append_string(p->pOut, "<ul>");
      p->wikiList = MARKUP_UL;
     }
     popStackToTag(p, MARKUP_LI);
     startAutoParagraph(p);
     pushStack(p, MARKUP_LI);
     blob_append_string(p->pOut, "<li>");
    }
    break;
   }
   case TOKEN_NUM_LI: {
    if( inlineOnly ){
     blob_append_string(p->pOut, " # ");
    }else{
     if( p->wikiList!=MARKUP_OL ){
      if( p->wikiList ){
       popStackToTag(p, p->wikiList);
      }
      endAutoParagraph(p);
      pushStack(p, MARKUP_OL);
      blob_append_string(p->pOut, "<ol>");
      p->wikiList = MARKUP_OL;
     }
     popStackToTag(p, MARKUP_LI);
     startAutoParagraph(p);
     pushStack(p, MARKUP_LI);
     blob_append_string(p->pOut, "<li>");
    }
    break;
   }
   case TOKEN_ENUM: {
    if( inlineOnly ){
     blob_appendf(p->pOut, " (%d) ", atoi(z));
    }else{
     if( p->wikiList!=MARKUP_OL ){
      if( p->wikiList ){
       popStackToTag(p, p->wikiList);
      }
      endAutoParagraph(p);
      pushStack(p, MARKUP_OL);
      blob_append_string(p->pOut, "<ol>");
      p->wikiList = MARKUP_OL;
     }
     popStackToTag(p, MARKUP_LI);
     startAutoParagraph(p);
     pushStack(p, MARKUP_LI);
     blob_appendf(p->pOut, "<li value=\"%d\">", atoi(z));
    }
    break;
   }
   case TOKEN_INDENT: {
    if( !inlineOnly ){
     assert( p->wikiList==0 );
     pushStack(p, MARKUP_BLOCKQUOTE);
     blob_append_string(p->pOut, "<blockquote>");
     p->wantAutoParagraph = 0;
     p->wikiList = MARKUP_BLOCKQUOTE;
    }
    break;
   }
   case TOKEN_CHARACTER: {
    startAutoParagraph(p);
    if( z[0]=='<' ){
     blob_append_string(p->pOut, "&lt;");
    }else if( z[0]=='&' ){
     blob_append_string(p->pOut, "&amp;");
    }
    break;
   }
   case TOKEN_LINK: {
    char *zTarget;
    char *zDisplay = 0;
    int i, j;
    int savedState;
    char zClose[20];
    char cS1 = 0;
    int iS1 = 0;

    startAutoParagraph(p);
    zTarget = &z[1];
    for(i=1; z[i] && z[i]!=']'; i++){
     if( z[i]=='|' && zDisplay==0 ){
      zDisplay = &z[i+1];
      for(j=i; j>0 && fossil_isspace(z[j-1]); j--){}
      iS1 = j;
      cS1 = z[j];
      z[j] = 0;
     }
    }
    z[i] = 0;
    if( zDisplay==0 ){
     zDisplay = zTarget;
    }else{
     while( fossil_isspace(*zDisplay) ) zDisplay++;
    }
    wiki_resolve_hyperlink(p->pOut, p->state,
                zTarget, zClose, sizeof(zClose), zOrig, 0);
    if( linksOnly || zClose[0]==0 || p->inVerbatim ){
     if( cS1 ) z[iS1] = cS1;
     if( zClose[0]!=']' ){
      blob_appendf(p->pOut, "[%h]%s", zTarget, zClose);
     }else{
      blob_appendf(p->pOut, "%h%s", zTarget, zClose);
     }
    }else{
     savedState = p->state;
     p->state &= ~ALLOW_WIKI;
     p->state |= FONT_MARKUP_ONLY;
     wiki_render(p, zDisplay);
     p->state = savedState;
     blob_append(p->pOut, zClose, -1);
    }
    break;
   }
   case TOKEN_TEXT: {
    int i;
    for(i=0; i<n && fossil_isspace(z[i]); i++){}
    if( i<n ) startAutoParagraph(p);
    blob_append(p->pOut, z, n);
    break;
   }
   case TOKEN_RAW: {
    if( linksOnly ){
     htmlize_to_blob(p->pOut, z, n);
    }else{
     blob_append(p->pOut, z, n);
    }
    break;
   }
   case TOKEN_MARKUP: {
    const char *zId;
    int iDiv;
    int mAttr = parseMarkup(&markup, z);

    /* Convert <title> to <h1 align='center'> */
    if( markup.iCode==MARKUP_TITLE && !p->inVerbatim ){
     markup.iCode = MARKUP_H1;
     markup.nAttr = 1;
     markup.aAttr[0].iACode = AMSK_ALIGN;
     markup.aAttr[0].zValue = "center";
     markup.aAttr[0].cTerm = 0;
    }

    /* Markup of the form </div id=ID> where there is a matching
    ** ID somewhere on the stack. Exit any contained verbatim.
    ** Pop the stack up to the matching <div>. Discard the </div>
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_DIV && markup.endTag &&
       (zId = markupId(&markup))!=0 &&
       (iDiv = findTagWithId(p, MARKUP_DIV, zId))>=0
    ){
     if( p->inVerbatim ){
      p->inVerbatim = 0;
      p->state = p->preVerbState;
      blob_append_string(p->pOut, "</pre>");
     }
     while( p->nStack>iDiv+1 ) popStack(p);
     if( p->aStack[iDiv].allowWiki ){
      p->state |= ALLOW_WIKI;
     }else{
      p->state &= ~ALLOW_WIKI;
     }
     assert( p->nStack==iDiv+1 );
     p->nStack--;
    }else

    /* If within <verbatim id=ID> ignore everything other than
    ** </verbatim id=ID> and the </dev id=ID2> above.
    */
    if( p->inVerbatim ){
     if( endVerbatim(p, &markup) ){
      p->inVerbatim = 0;
      p->state = p->preVerbState;
      blob_append_string(p->pOut, "</pre>");
     }else{
      unparseMarkup(&markup);
      blob_append_string(p->pOut, "&lt;");
      n = 1;
     }
    }else

    /* Render invalid markup literally. The markup appears in the
    ** final output as plain text.
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_INVALID ){
     unparseMarkup(&markup);
     startAutoParagraph(p);
     blob_append_string(p->pOut, "&lt;");
     n = 1;
    }else

    /* If the markup is not font-change markup ignore it if the
    ** font-change-only flag is set.
    */
    if( (markup.iType&MUTYPE_FONT)==0 && (p->state & FONT_MARKUP_ONLY)!=0 ){
     /* Do nothing */
    }else

    if( markup.iCode==MARKUP_NOWIKI ){
     if( markup.endTag ){
      p->state |= ALLOW_WIKI;
     }else{
      p->state &= ~ALLOW_WIKI;
     }
    }else

    /* Ignore block markup for in-line rendering.
    */
    if( inlineOnly && (markup.iType&MUTYPE_INLINE)==0 ){
     /* Do nothing */
    }else

    /* Generate end-tags */
    if( markup.endTag ){
     popStackToTag(p, markup.iCode);
    }else

    /* Push <div> markup onto the stack together with the id=ID attribute.
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_DIV && (mAttr & ATTR_ID)!=0 ){
     pushStackWithId(p, markup.iCode, markupId(&markup),
             (p->state & ALLOW_WIKI)!=0);
    }else

    /* Enter <verbatim> processing. With verbatim enabled, all other
    ** markup other than the corresponding end-tag with the same ID is
    ** ignored.
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_VERBATIM ){
     int ii, vAttrDidAppend=0;
     p->zVerbatimId = 0;
     p->inVerbatim = 1;
     p->preVerbState = p->state;
     p->state &= ~ALLOW_WIKI;
     for(ii=0; ii<markup.nAttr; ii++){
      if( markup.aAttr[ii].iACode == ATTR_ID ){
       p->zVerbatimId = markup.aAttr[ii].zValue;
      }else if( markup.aAttr[ii].iACode==ATTR_TYPE ){
       blob_appendf(p->pOut, "<pre name='code' class='%s'>",
        markup.aAttr[ii].zValue);
       vAttrDidAppend=1;
      }else if( markup.aAttr[ii].iACode==ATTR_LINKS
          && !is_false(markup.aAttr[ii].zValue) ){
       p->state |= ALLOW_LINKS;
      }
     }
     if( !vAttrDidAppend ) {
      endAutoParagraph(p);
      blob_append_string(p->pOut, "<pre class='verbatim'>");
     }
     p->wantAutoParagraph = 0;
    }else
    if( markup.iType==MUTYPE_LI ){
     if( backupToType(p, MUTYPE_LIST)==0 ){
      endAutoParagraph(p);
      pushStack(p, MARKUP_UL);
      blob_append_string(p->pOut, "<ul>");
     }
     pushStack(p, MARKUP_LI);
     renderMarkup(p->pOut, &markup);
    }else
    if( markup.iType==MUTYPE_TR ){
     if( backupToType(p, MUTYPE_TABLE) ){
      pushStack(p, MARKUP_TR);
      renderMarkup(p->pOut, &markup);
     }
    }else
    if( markup.iType==MUTYPE_TD ){
     if( backupToType(p, MUTYPE_TABLE|MUTYPE_TR) ){
      if( stackTopType(p)==MUTYPE_TABLE ){
       pushStack(p, MARKUP_TR);
       blob_append_string(p->pOut, "<tr>");
      }
      pushStack(p, markup.iCode);
      renderMarkup(p->pOut, &markup);
     }
    }else
    if( markup.iType==MUTYPE_HYPERLINK ){
     if( !isButtonHyperlink(p, &markup, z, &n) ){
      popStackToTag(p, markup.iCode);
      startAutoParagraph(p);
      renderMarkup(p->pOut, &markup);
      pushStack(p, markup.iCode);
     }
    }else
    {
     if( markup.iType==MUTYPE_FONT ){
      startAutoParagraph(p);
     }else if( markup.iType==MUTYPE_BLOCK || markup.iType==MUTYPE_LIST ){
      p->wantAutoParagraph = 0;
     }
     if(  markup.iCode==MARKUP_HR
       || markup.iCode==MARKUP_H1
       || markup.iCode==MARKUP_H2
       || markup.iCode==MARKUP_H3
       || markup.iCode==MARKUP_H4
       || markup.iCode==MARKUP_H5
       || markup.iCode==MARKUP_P
     ){
      endAutoParagraph(p);
     }
     if( (markup.iType & MUTYPE_STACK )!=0 ){
      pushStack(p, markup.iCode);
     }
     renderMarkup(p->pOut, &markup);
    }
    break;
   }
  }
  z += n;
 }
}

/*
** Transform the text in the pIn blob. Write the results
** into the pOut blob. The pOut blob should already be
** initialized. The output is merely appended to pOut.
** If pOut is NULL, then the output is appended to the CGI
** reply.
*/
void wiki_convert(Blob *pIn, Blob *pOut, int flags){
 Renderer renderer;

 memset(&renderer, 0, sizeof(renderer));
 renderer.renderFlags = flags;
 renderer.state = ALLOW_WIKI|AT_NEWLINE|AT_PARAGRAPH|flags;
 if( flags & WIKI_NOBLOCK ){
  renderer.state |= INLINE_MARKUP_ONLY;
 }
 if( flags & WIKI_INLINE ){
  renderer.wantAutoParagraph = 0;
 }else{
  renderer.wantAutoParagraph = 1;
 }
 if( wikiUsesHtml() ){
  renderer.state |= WIKI_HTMLONLY;
 }
 if( pOut ){
  renderer.pOut = pOut;
 }else{
  renderer.pOut = cgi_output_blob();
 }

 blob_to_utf8_no_bom(pIn, 0);
 wiki_render(&renderer, blob_str(pIn));
 endAutoParagraph(&renderer);
 while( renderer.nStack ){
  popStack(&renderer);
 }
 blob_append_char(renderer.pOut, '\n');
 free(renderer.aStack);
}

/*
** COMMAND: test-wiki-render
**
** Usage: %fossil test-wiki-render FILE [OPTIONS]
**
** Translate the input FILE from Fossil-wiki into HTML and write
** the resulting HTML on standard output.
**
** Options:
**  --buttons    Set the WIKI_BUTTONS flag
**  --htmlonly    Set the WIKI_HTMLONLY flag
**  --linksonly   Set the WIKI_LINKSONLY flag
**  --nobadlinks   Set the WIKI_NOBADLINKS flag
**  --inline     Set the WIKI_INLINE flag
**  --noblock    Set the WIKI_NOBLOCK flag
*/
void test_wiki_render(void){
 Blob in, out;
 int flags = 0;
 if( find_option("buttons",0,0)!=0 ) flags |= WIKI_BUTTONS;
 if( find_option("htmlonly",0,0)!=0 ) flags |= WIKI_HTMLONLY;
 if( find_option("linksonly",0,0)!=0 ) flags |= WIKI_LINKSONLY;
 if( find_option("nobadlinks",0,0)!=0 ) flags |= WIKI_NOBADLINKS;
 if( find_option("inline",0,0)!=0 ) flags |= WIKI_INLINE;
 if( find_option("noblock",0,0)!=0 ) flags |= WIKI_NOBLOCK;
 db_find_and_open_repository(OPEN_OK_NOT_FOUND|OPEN_SUBSTITUTE,0);
 verify_all_options();
 if( g.argc!=3 ) usage("FILE");
 blob_zero(&out);
 blob_read_from_file(&in, g.argv[2], ExtFILE);
 wiki_convert(&in, &out, flags);
 blob_write_to_file(&out, "-");
}

/*
** COMMAND: test-markdown-render
**
** Usage: %fossil test-markdown-render FILE
**
** Render markdown in FILE as HTML on stdout.
*/
void test_markdown_render(void){
 Blob in, out;
 db_find_and_open_repository(OPEN_OK_NOT_FOUND|OPEN_SUBSTITUTE,0);
 verify_all_options();
 if( g.argc!=3 ) usage("FILE");
 blob_zero(&out);
 blob_read_from_file(&in, g.argv[2], ExtFILE);
 markdown_to_html(&in, 0, &out);
 blob_write_to_file(&out, "-");
 blob_reset(&in);
 blob_reset(&out);
}

/*
** Search for a <title>...</title> at the beginning of a wiki page.
** Return true (nonzero) if a title is found. Return zero if there is
** not title.
**
** If a title is found, initialize the pTitle blob to be the content
** of the title and initialize pTail to be the text that follows the
** title.
*/
int wiki_find_title(Blob *pIn, Blob *pTitle, Blob *pTail){
 char *z;
 int i;
 int iStart;
 blob_to_utf8_no_bom(pIn, 0);
 z = blob_str(pIn);
 for(i=0; fossil_isspace(z[i]); i++){}
 if( z[i]!='<' ) return 0;
 i++;
 if( strncmp(&z[i],"title>", 6)!=0 ) return 0;
 for(iStart=i+6; fossil_isspace(z[iStart]); iStart++){}
 for(i=iStart; z[i] && (z[i]!='<' || strncmp(&z[i],"</title>",8)!=0); i++){}
 if( strncmp(&z[i],"</title>",8)!=0 ){
  blob_init(pTitle, 0, 0);
  blob_init(pTail, &z[iStart], -1);
  return 1;
 }
 if( i-iStart>0 ){
  blob_init(pTitle, &z[iStart], i-iStart);
 }else{
  blob_init(pTitle, 0, 0);
 }
 blob_init(pTail, &z[i+8], -1);
 return 1;
}

/*
** Parse text looking for wiki hyperlinks in one of the formats:
**
**    [target]
**    [target|...]
**
** Where "target" can be either an artifact ID prefix or a wiki page
** name. For each such hyperlink found, add an entry to the
** backlink table.
*/
void wiki_extract_links(
 char *z,      /* The wiki text from which to extract links */
 Backlink *pBklnk, /* Backlink extraction context */
 int flags     /* wiki parsing flags */
){
 Renderer renderer;
 int tokenType;
 ParsedMarkup markup;
 int n;
 int inlineOnly;
 int wikiHtmlOnly = 0;

 memset(&renderer, 0, sizeof(renderer));
 renderer.state = ALLOW_WIKI|AT_NEWLINE|AT_PARAGRAPH;
 if( flags & WIKI_NOBLOCK ){
  renderer.state |= INLINE_MARKUP_ONLY;
 }
 if( wikiUsesHtml() ){
  renderer.state |= WIKI_HTMLONLY;
  wikiHtmlOnly = 1;
 }
 inlineOnly = (renderer.state & INLINE_MARKUP_ONLY)!=0;

 while( z[0] ){
  if( wikiHtmlOnly ){
   n = nextRawToken(z, &renderer, &tokenType);
  }else{
   n = nextWikiToken(z, &renderer, &tokenType);
  }
  switch( tokenType ){
   case TOKEN_LINK: {
    char *zTarget;
    int i;

    zTarget = &z[1];
    for(i=0; zTarget[i] && zTarget[i]!='|' && zTarget[i]!=']'; i++){}
    while(i>1 && zTarget[i-1]==' '){ i--; }
    backlink_create(pBklnk, zTarget, i);
    break;
   }
   case TOKEN_MARKUP: {
    const char *zId;
    int iDiv;
    parseMarkup(&markup, z);

    /* Markup of the form </div id=ID> where there is a matching
    ** ID somewhere on the stack. Exit the verbatim if were are in
    ** it. Pop the stack up to the matching <div>. Discard the
    ** </div>
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_DIV && markup.endTag &&
       (zId = markupId(&markup))!=0 &&
       (iDiv = findTagWithId(&renderer, MARKUP_DIV, zId))>=0
    ){
     if( renderer.inVerbatim ){
      renderer.inVerbatim = 0;
      renderer.state = renderer.preVerbState;
     }
     while( renderer.nStack>iDiv+1 ) popStack(&renderer);
     if( renderer.aStack[iDiv].allowWiki ){
      renderer.state |= ALLOW_WIKI;
     }else{
      renderer.state &= ~ALLOW_WIKI;
     }
     renderer.nStack--;
    }else

    /* If within <verbatim id=ID> ignore everything other than
    ** </verbatim id=ID> and the </dev id=ID2> above.
    */
    if( renderer.inVerbatim ){
     if( endVerbatim(&renderer, &markup) ){
      renderer.inVerbatim = 0;
      renderer.state = renderer.preVerbState;
     }else{
      n = 1;
     }
    }else

    /* Render invalid markup literally. The markup appears in the
    ** final output as plain text.
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_INVALID ){
     n = 1;
    }else

    /* If the markup is not font-change markup ignore it if the
    ** font-change-only flag is set.
    */
    if( (markup.iType&MUTYPE_FONT)==0 &&
              (renderer.state & FONT_MARKUP_ONLY)!=0 ){
     /* Do nothing */
    }else

    if( markup.iCode==MARKUP_NOWIKI ){
     if( markup.endTag ){
      renderer.state |= ALLOW_WIKI;
     }else{
      renderer.state &= ~ALLOW_WIKI;
     }
    }else

    /* Ignore block markup for in-line rendering.
    */
    if( inlineOnly && (markup.iType&MUTYPE_INLINE)==0 ){
     /* Do nothing */
    }else

    /* Generate end-tags */
    if( markup.endTag ){
     popStackToTag(&renderer, markup.iCode);
    }else

    /* Push <div> markup onto the stack together with the id=ID attribute.
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_DIV ){
     pushStackWithId(&renderer, markup.iCode, markupId(&markup),
             (renderer.state & ALLOW_WIKI)!=0);
    }else

    /* Enter <verbatim> processing. With verbatim enabled, all other
    ** markup other than the corresponding end-tag with the same ID is
    ** ignored.
    */
    if( markup.iCode==MARKUP_VERBATIM ){
     int vAttrIdx;
     renderer.zVerbatimId = 0;
     renderer.inVerbatim = 1;
     renderer.preVerbState = renderer.state;
     renderer.state &= ~ALLOW_WIKI;
     for (vAttrIdx = 0; vAttrIdx < markup.nAttr; vAttrIdx++){
      if( markup.aAttr[vAttrIdx].iACode == ATTR_ID ){
       renderer.zVerbatimId = markup.aAttr[0].zValue;
      }
     }
     renderer.wantAutoParagraph = 0;
    }

    /* Restore the input text to its original configuration
    */
    unparseMarkup(&markup);
    break;
   }
   default: {
    break;
   }
  }
  z += n;
 }
 free(renderer.aStack);
}

/*
** Return the length, in bytes, of the HTML token that z is pointing to.
*/
int html_token_length(const char *z){
 int n;
 char c;
 if( (c=z[0])=='<' ){
  n = htmlTagLength(z);
  if( n<=0 ) n = 1;
 }else if( fossil_isspace(c) ){
  for(n=1; z[n] && fossil_isspace(z[n]); n++){}
 }else if( c=='&' ){
  n = z[1]=='#' ? 2 : 1;
  while( fossil_isalnum(z[n]) ) n++;
  if( z[n]==';' ) n++;
 }else{
  n = 1;
  for(n=1; 1; n++){
   if( (c = z[n]) > '<' ) continue;
   if( c=='<' || c=='&' || fossil_isspace(c) || c==0 ) break;
  }
 }
 return n;
}

/*
** z points to someplace in the middle of HTML markup. Return the length
** of the subtoken that starts on z.
*/
int html_subtoken_length(const char *z){
 int n;
 char c;
 c = z[0];
 if( fossil_isspace(c) ){
  for(n=1; z[n] && fossil_isspace(z[n]); n++){}
  return n;
 }
 if( c=='"' || c=='\'' ){
  for(n=1; z[n] && z[n]!=c && z[n]!='>'; n++){}
  if( z[n]==c ) n++;
  return n;
 }
 if( c=='>' ){
  return 0;
 }
 if( c=='=' ){
  return 1;
 }
 if( fossil_isalnum(c) || c=='/' ){
  for(n=1; (c=z[n])!=0 && (fossil_isalnum(c) || c=='-' || c=='_'); n++){}
  return n;
 }
 return 1;
}

/*
** z points to an HTML markup token: <TAG ATTR=VALUE ...>
** This routine looks for the VALUE associated with zAttr and returns
** a pointer to the start of that value and sets *pLen to be the length
** in bytes for the value. Or it returns NULL if no such attr exists.
*/
const char *html_attribute(const char *zMarkup, const char *zAttr, int *pLen){
 int i = 1;
 int n;
 int nAttr;
 int iMatchCnt = 0;
 assert( zMarkup[0]=='<' );
 assert( zMarkup[1]!=0 );
 n = html_subtoken_length(zMarkup+i);
 if( n==0 ) return 0;
 i += n;
 nAttr = (int)strlen(zAttr);
 while( 1 ){
  const char *zStart = zMarkup+i;
  n = html_subtoken_length(zStart);
  if( n==0 ) break;
  i += n;
  if( fossil_isspace(zStart[0]) ) continue;
  if( n==nAttr && fossil_strnicmp(zAttr,zStart,nAttr)==0 ){
   iMatchCnt = 1;
  }else if( n==1 && zStart[0]=='=' && iMatchCnt==1 ){
   iMatchCnt = 2;
  }else if( iMatchCnt==2 ){
   if( (zStart[0]=='"' || zStart[0]=='\'') && zStart[n-1]==zStart[0] ){
    zStart++;
    n -= 2;
   } 
   *pLen = n;
   return zStart;
  }else{
   iMatchCnt = 0;
  }
 }
 return 0;
}

/*
** COMMAND: test-html-tokenize
**
** Tokenize an HTML file. Return the offset and length and text of
** each token - one token per line. Omit white-space tokens.
*/
void test_html_tokenize(void){
 Blob in;
 char *z;
 int i;
 int iOfst, n;

 for(i=2; i<g.argc; i++){
  blob_read_from_file(&in, g.argv[i], ExtFILE);
  z = blob_str(&in);
  for(iOfst=0; z[iOfst]; iOfst+=n){
   n = html_token_length(z+iOfst);
   if( fossil_isspace(z[iOfst]) ) continue;
   fossil_print("%d %d %.*s\n", iOfst, n, n, z+iOfst);
   if( z[iOfst]=='<' && n>1 ){
    int j,k;
    for(j=iOfst+1; (k = html_subtoken_length(z+j))>0; j+=k){
     if( fossil_isspace(z[j]) || z[j]=='=' ) continue;
     fossil_print("# %d %d %.*s\n", j, k, k, z+j);
    }
   }
  }
  blob_reset(&in);
 }
}

/*
** Attempt to reformat messy HTML to be easily readable by humans.
**
**  * Try to keep lines less than 80 characters in length
**  * Collapse white space into a single space
**  * Put a blank line before:
**     <blockquote><center><code><hN><p><pre><table>
**  * Put a newline after <br> and <hr>
**  * Start each of the following elements on a new line:
**     <address><cite><dd><div><dl><dt><li><ol><samp>
**     <tbody><td><tfoot><th><thead><tr><ul>
**
** Except, do not do any reformatting inside of <pre>...</pre>
*/
void htmlTidy(const char *zIn, Blob *pOut){
 int n;
 int nPre = 0;
 int iCur = 0;
 int wantSpace = 0;
 int omitSpace = 1;
 while( zIn[0] ){
  n = html_token_length(zIn);
  if( zIn[0]=='<' && n>1 ){
   int i, j;
   int isCloseTag;
   int eTag;
   int eType;
   char zTag[32];
   isCloseTag = zIn[1]=='/';
   for(i=0, j=1+isCloseTag; i<30 && fossil_isalnum(zIn[j]); i++, j++){
     zTag[i] = fossil_tolower(zIn[j]);
   }
   zTag[i] = 0;
   eTag = findTag(zTag);
   eType = aMarkup[eTag].iType;
   if( eTag==MARKUP_PRE ){
    if( isCloseTag ){
     nPre--;
     blob_append(pOut, zIn, n);
     zIn += n;
     if( nPre==0 ){ blob_append_char(pOut, '\n'); iCur = 0; }
     continue;
    }else{
     if( iCur && nPre==0 ){ blob_append_char(pOut, '\n'); iCur = 0; }
     nPre++;
    }
   }else if( eType & (MUTYPE_BLOCK|MUTYPE_TABLE) ){
    if( !isCloseTag && nPre==0 && blob_size(pOut)>0 ){
     blob_append(pOut, "\n\n", 1 + (iCur>0));
     iCur = 0;
    }
    wantSpace = 0;
    omitSpace = 1;
   }else if( (eType & (MUTYPE_LIST|MUTYPE_LI|MUTYPE_TR|MUTYPE_TD))!=0
       || eTag==MARKUP_HR
   ){
    if( nPre==0 && (!isCloseTag || (eType&MUTYPE_LIST)!=0) && iCur>0 ){
     blob_append_char(pOut, '\n');
     iCur = 0;
    }
    wantSpace = 0;
    omitSpace = 1;
   }
   if( wantSpace && nPre==0 ){
    if( iCur+n+1>=80 ){
     blob_append_char(pOut, '\n');
     iCur = 0;
    }else{
     blob_append_char(pOut, ' ');
     iCur++;
    }
   }
   blob_append(pOut, zIn, n);
   iCur += n;
   wantSpace = 0;
   if( eTag==MARKUP_BR || eTag==MARKUP_HR ){
    blob_append_char(pOut, '\n');
    iCur = 0;
   }
  }else if( fossil_isspace(zIn[0]) ){
   if( nPre ){
    blob_append(pOut, zIn, n);
   }else{
    wantSpace = !omitSpace;
   }
  }else{
   if( wantSpace && nPre==0 ){
    if( iCur+n+1>=80 ){
     blob_append_char(pOut, '\n');
     iCur = 0;
    }else{
     blob_append_char(pOut, ' ');
     iCur++;
    }
   }
   blob_append(pOut, zIn, n);
   iCur += n;
   wantSpace = omitSpace = 0;
  }
  zIn += n;
 }
 if( iCur ) blob_append_char(pOut, '\n');
}

/*
** COMMAND: test-html-tidy
**
** Run the htmlTidy() routine on the content of all files named on
** the command-line and write the results to standard output.
*/
void test_html_tidy(void){
 Blob in, out;
 int i;

 for(i=2; i<g.argc; i++){
  blob_read_from_file(&in, g.argv[i], ExtFILE);
  blob_zero(&out);
  htmlTidy(blob_str(&in), &out);
  blob_reset(&in);
  fossil_puts(blob_str(&out), 0);
  blob_reset(&out);
 }
}

/*
** Remove all HTML markup from the input text. The output written into
** pOut is pure text.
**
** Put the title on the first line, if there is any <title> markup.
** If there is no <title>, then create a blank first line.
*/
void html_to_plaintext(const char *zIn, Blob *pOut){
 int n;
 int i, j;
 int inTitle = 0;     /* True between <title>...</title> */
 int seenText = 0;     /* True after first non-whitespace seen */
 int nNL = 0;       /* Number of \n characters at the end of pOut */
 int nWS = 0;       /* True if pOut ends with whitespace */
 while( fossil_isspace(zIn[0]) ) zIn++;
 while( zIn[0] ){
  n = html_token_length(zIn);
  if( zIn[0]=='<' && n>1 ){
   int isCloseTag;
   int eTag;
   int eType;
   char zTag[32];
   isCloseTag = zIn[1]=='/';
   for(i=0, j=1+isCloseTag; i<30 && fossil_isalnum(zIn[j]); i++, j++){
     zTag[i] = fossil_tolower(zIn[j]);
   }
   zTag[i] = 0;
   eTag = findTag(zTag);
   eType = aMarkup[eTag].iType;
   if( eTag==MARKUP_INVALID && fossil_strnicmp(zIn,"<style",6)==0 ){
    zIn += n;
    while( zIn[0] ){
     n = html_token_length(zIn);
     if( fossil_strnicmp(zIn, "</style",7)==0 ) break;
     zIn += n;
    }
    if( zIn[0]=='<' ) zIn += n;
    continue;
   }
   if( eTag==MARKUP_TITLE ){
    inTitle = !isCloseTag;
   }
   if( !isCloseTag && seenText && (eType & (MUTYPE_BLOCK|MUTYPE_TABLE))!=0 ){
    if( nNL==0 ){
     blob_append_char(pOut, '\n');
     nNL++;
    }
    nWS = 1;
   }
  }else if( fossil_isspace(zIn[0]) ){
   if( seenText ){
    nNL = 0;
    if( !inTitle ){ /* '\n' -> ' ' within <title> */
     for(i=0; i<n; i++) if( zIn[i]=='\n' ) nNL++;
    }
    if( !nWS ){
     blob_append_char(pOut, nNL ? '\n' : ' ');
     nWS = 1;
    }
   }
  }else if( zIn[0]=='&' ){
   char c = '?';
   if( zIn[1]=='#' ){
    int x = atoi(&zIn[1]);
    if( x>0 && x<=127 ) c = x;
   }else{
    static const struct { int n; char c; char *z; } aEntity[] = {
      { 5, '&', "&amp;"  },
      { 4, '<', "&lt;"  },
      { 4, '>', "&gt;"  },
      { 6, ' ', "&nbsp;" },
    };
    int jj;
    for(jj=0; jj<count(aEntity); jj++){
     if( aEntity[jj].n==n && strncmp(aEntity[jj].z,zIn,n)==0 ){
      c = aEntity[jj].c;
      break;
     }
    }
   }
   if( fossil_isspace(c) ){
    if( nWS==0 && seenText ) blob_append_char(pOut, c);
    nWS = 1;
    nNL = c=='\n';
   }else{
    if( !seenText && !inTitle ) blob_append_char(pOut, '\n');
    seenText = 1;
    nNL = nWS = 0;
    blob_append_char(pOut, c);
   }
  }else{
   if( !seenText && !inTitle ) blob_append_char(pOut, '\n');
   seenText = 1;
   nNL = nWS = 0;
   blob_append(pOut, zIn, n);
  }
  zIn += n;
 }
 if( nNL==0 ) blob_append_char(pOut, '\n');
}

/*
** COMMAND: test-html-to-text
**
** Usage: %fossil test-html-to-text FILE ...
**
** Read all files named on the command-line. Convert the file
** content from HTML to text and write the results on standard
** output.
**
** This command is intended as a test and debug interface for
** the html_to_plaintext() routine.
*/
void test_html_to_text(void){
 Blob in, out;
 int i;

 for(i=2; i<g.argc; i++){
  blob_read_from_file(&in, g.argv[i], ExtFILE);
  blob_zero(&out);
  html_to_plaintext(blob_str(&in), &out);
  blob_reset(&in);
  fossil_puts(blob_str(&out), 0);
  blob_reset(&out);
 }
}