Fossil

Artifact [8397b6a2]
Login

Artifact [8397b6a2]

Artifact 8397b6a220ffb9f2f6714a2e8c3dc3e2b2ad365661f74fca541f3c0b8f6ab2de:


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289
  290
  291
  292
  293
  294
  295
  296
  297
  298
  299
  300
  301
  302
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  325
  326
  327
  328
  329
  330
  331
  332
  333
  334
  335
  336
  337
  338
  339
  340
  341
  342
  343
  344
  345
  346
  347
  348
  349
  350
  351
  352
  353
  354
  355
  356
  357
  358
  359
  360
  361
  362
  363
  364
  365
  366
  367
  368
  369
  370
  371
  372
  373
  374
  375
  376
  377
  378
  379
  380
  381
  382
  383
  384
  385
  386
  387
  388
  389
  390
  391
  392
  393
  394
  395
  396
  397
  398
  399
  400
  401
  402
  403
  404
  405
  406
  407
  408
  409
  410
  411
  412
  413
  414
  415
  416
  417
  418
  419
  420
  421
  422
  423
  424
  425
  426
  427
  428
  429
  430
  431
  432
  433
  434
  435
  436
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  443
  444
  445
  446
  447
  448
  449
  450
  451
  452
  453
  454
  455
  456
  457
  458
  459
  460
  461
  462
  463
  464
  465
  466
  467
  468
  469
  470
  471
  472
  473
  474
  475
  476
  477
  478
  479
  480
  481
  482
  483
  484
  485
  486
  487
  488
  489
  490
  491
  492
  493
  494
  495
  496
  497
  498
  499
  500
  501
  502
  503
  504
  505
  506
  507
  508
  509
  510
  511
  512
  513
  514
  515
  516
  517
  518
  519
  520
  521
  522
  523
  524
  525
  526
  527
  528
  529
  530
  531
  532
  533
  534
  535
  536
  537
  538
  539
  540
  541
  542
  543
  544
  545
  546
  547
  548
  549
  550
  551
  552
  553
  554
  555
  556
  557
  558
  559
  560
  561
  562
  563
  564
  565
  566
  567
  568
  569
  570
  571
  572
  573
  574
  575
  576
  577
  578
  579
  580
  581
  582
  583
  584
  585
  586
  587
  588
  589
  590
  591
  592
  593
  594
  595
  596
  597
  598
  599
  600
  601
  602
  603
  604
  605
  606
  607
  608
  609
  610
  611
  612
  613
  614
  615
  616
  617
  618
  619
  620
  621
  622
  623
  624
  625
  626
  627
  628
  629
  630
  631
  632
  633
  634
  635
  636
  637
  638
  639
  640
  641
  642
  643
  644
  645
  646
  647
  648
  649
  650
  651
  652
  653
  654
  655
  656
  657
  658
  659
  660
  661
  662
  663
  664
  665
  666
  667
  668
  669
  670
  671
  672
  673
  674
  675
  676
  677
  678
  679
  680
  681
  682
  683
  684
  685
  686
  687
  688
  689
  690
  691
  692
  693
  694
  695
  696
  697
  698
  699
  700
  701
  702
  703
  704
  705
  706
  707
  708
  709
  710
  711
  712
  713
  714
  715
  716
  717
  718
  719
  720
  721
  722
  723
  724
  725
  726
  727
  728
  729
  730
  731
  732
  733
  734
  735
  736
  737
  738
  739
  740
  741
  742
  743
  744
  745
  746
  747
  748
  749
  750
  751
  752
  753
  754
  755
  756
  757
  758
  759
  760
  761
  762
  763
  764
  765
  766
  767
  768
  769
  770
  771
  772
  773
  774
  775
  776
  777
  778
  779
  780
  781
  782
  783
  784
  785
  786
  787
  788
  789
  790
  791
  792
  793
  794
  795
  796
  797
  798
  799
  800
  801
  802
  803
  804
  805
  806
  807
  808
  809
  810
  811
  812
  813
  814
  815
  816
  817
  818
  819
  820
  821
  822
  823
  824
  825
  826
  827
  828
  829
  830
  831
  832
  833
  834
  835
  836
  837
  838
  839
  840
  841
  842
  843
  844
  845
  846
  847
  848
  849
  850
  851
  852
  853
  854
  855
  856
  857
  858
  859
  860
  861
  862
  863
  864
  865
  866
  867
  868
  869
  870
  871
  872
  873
  874
  875
  876
  877
  878
  879
  880
  881
  882
  883
  884
  885
  886
  887
  888
  889
  890
  891
  892
  893
  894
  895
  896
  897
  898
  899
  900
  901
  902
  903
  904
  905
  906
  907
  908
  909
  910
  911
  912
  913
  914
  915
  916
  917
  918
  919
  920
  921
  922
  923
  924
  925
  926
  927
  928
  929
  930
  931
  932
  933
  934
  935
  936
  937
  938
  939
  940
  941
  942
  943
  944
  945
  946
  947
  948
  949
  950
  951
  952
  953
  954
  955
  956
  957
  958
  959
  960
  961
  962
  963
  964
  965
  966
  967
  968
  969
  970
  971
  972
  973
  974
  975
  976
  977
  978
  979
  980
  981
  982
  983
  984
  985
  986
  987
  988
  989
  990
  991
  992
  993
  994
  995
  996
  997
  998
  999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469
 2470
 2471
 2472
 2473
 2474
 2475
 2476
 2477
 2478
 2479
 2480
 2481
 2482
 2483
 2484
 2485
 2486
 2487
 2488
 2489
 2490
 2491
 2492
 2493
 2494
 2495
 2496
 2497
 2498
 2499
 2500
 2501
 2502
 2503
 2504
 2505
 2506
 2507
 2508
 2509
 2510
 2511
 2512
 2513
 2514
 2515
 2516
 2517
 2518
 2519
 2520
 2521
 2522
 2523
 2524
 2525
 2526
 2527
 2528
 2529
 2530
 2531
 2532
 2533
 2534
 2535
 2536
 2537
 2538
 2539
 2540
 2541
 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551
 2552
 2553
 2554
 2555
 2556
 2557
 2558
 2559
 2560
 2561
 2562
 2563
 2564
 2565
 2566
 2567
 2568
 2569
 2570
 2571
 2572
 2573
 2574
 2575
 2576
 2577
 2578
 2579
 2580
 2581
 2582
 2583
 2584
 2585
 2586
 2587
 2588
 2589
 2590
 2591
 2592
 2593
 2594
 2595
 2596
 2597
 2598
 2599
/*
** Copyright (c) 2007 D. Richard Hipp
** Copyright (c) 2008 Stephan Beal
**
** This program is free software; you can redistribute it and/or
** modify it under the terms of the Simplified BSD License (also
** known as the "2-Clause License" or "FreeBSD License".)
**
** This program is distributed in the hope that it will be useful,
** but without any warranty; without even the implied warranty of
** merchantability or fitness for a particular purpose.
**
** Author contact information:
**  drh@hwaci.com
**  http://www.hwaci.com/drh/
**
*******************************************************************************
**
** This file contains code to do formatting of wiki text.
*/
#include "config.h"
#include <assert.h>
#include <ctype.h>
#include "wiki.h"

/*
** Return true if the input string is a well-formed wiki page name.
**
** Well-formed wiki page names do not begin or end with whitespace,
** and do not contain tabs or other control characters and do not
** contain more than a single space character in a row. Well-formed
** names must be between 1 and 100 characters in length, inclusive.
*/
int wiki_name_is_wellformed(const unsigned char *z){
 int i;
 if( z[0]<=0x20 ){
  return 0;
 }
 for(i=1; z[i]; i++){
  if( z[i]<0x20 ) return 0;
  if( z[i]==0x20 && z[i-1]==0x20 ) return 0;
 }
 if( z[i-1]==' ' ) return 0;
 if( i<1 || i>100 ) return 0;
 return 1;
}

/*
** Output rules for well-formed wiki pages
*/
static void well_formed_wiki_name_rules(void){
 @ <ul>
 @ <li> Must not begin or end with a space.</li>
 @ <li> Must not contain any control characters, including tab or
 @   newline.</li>
 @ <li> Must not have two or more spaces in a row internally.</li>
 @ <li> Must be between 1 and 100 characters in length.</li>
 @ </ul>
}

/*
** Check a wiki name. If it is not well-formed, then issue an error
** and return true. If it is well-formed, return false.
*/
static int check_name(const char *z){
 if( !wiki_name_is_wellformed((const unsigned char *)z) ){
  style_set_current_feature("wiki");
  style_header("Wiki Page Name Error");
  @ The wiki name "<span class="wikiError">%h(z)</span>" is not well-formed.
  @ Rules for wiki page names:
  well_formed_wiki_name_rules();
  style_finish_page();
  return 1;
 }
 return 0;
}

/*
** Return the tagid associated with a particular wiki page.
*/
int wiki_tagid(const char *zPageName){
 return db_int(0, "SELECT tagid FROM tag WHERE tagname='wiki-%q'",zPageName);
}
int wiki_tagid2(const char *zPrefix, const char *zPageName){
 return db_int(0, "SELECT tagid FROM tag WHERE tagname='wiki-%q/%q'",
        zPrefix, zPageName);
}

/*
** Return the RID of the next or previous version of a wiki page. 
** Return 0 if rid is the last/first version.
*/
int wiki_next(int tagid, double mtime){
 return db_int(0,
   "SELECT srcid FROM tagxref"
   " WHERE tagid=%d AND mtime>%.16g"
   " ORDER BY mtime ASC LIMIT 1",
   tagid, mtime);
}
int wiki_prev(int tagid, double mtime){
 return db_int(0,
   "SELECT srcid FROM tagxref"
   " WHERE tagid=%d AND mtime<%.16g"
   " ORDER BY mtime DESC LIMIT 1",
   tagid, mtime);
}

/*
** WEBPAGE: home
** WEBPAGE: index
** WEBPAGE: not_found
**
** The /home, /index, and /not_found pages all redirect to the homepage
** configured by the administrator.
*/
void home_page(void){
 char *zPageName = db_get("project-name",0);
 char *zIndexPage = db_get("index-page",0);
 login_check_credentials();
 if( zIndexPage ){
  const char *zPathInfo = P("PATH_INFO");
  while( zIndexPage[0]=='/' ) zIndexPage++;
  while( zPathInfo[0]=='/' ) zPathInfo++;
  if( fossil_strcmp(zIndexPage, zPathInfo)==0 ) zIndexPage = 0;
 }
 if( zIndexPage ){
  cgi_redirectf("%R/%s", zIndexPage);
 }
 if( !g.perm.RdWiki ){
  cgi_redirectf("%R/login?g=home");
 }
 if( zPageName ){
  login_check_credentials();
  g.zExtra = zPageName;
  cgi_set_parameter_nocopy("name", g.zExtra, 1);
  g.isHome = 1;
  wiki_page();
  return;
 }
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Home");
 @ <p>This is a stub home-page for the project.
 @ To fill in this page, first go to
 @ %z(href("%R/setup_config"))setup/config</a>
 @ and establish a "Project Name". Then create a
 @ wiki page with that name. The content of that wiki page
 @ will be displayed in place of this message.</p>
 style_finish_page();
}

/*
** Return true if the given pagename is the name of the sandbox
*/
static int is_sandbox(const char *zPagename){
 return fossil_stricmp(zPagename,"sandbox")==0 ||
     fossil_stricmp(zPagename,"sand box")==0;
}

/*
** Formal, common and short names for the various wiki styles.
*/
static const char *const azStyles[] = {
 "text/x-fossil-wiki", "Fossil Wiki", "wiki",
 "text/x-markdown",  "Markdown",  "markdown",
 "text/plain",     "Plain Text", "plain"
};

/*
** Only allow certain mimetypes through.
** All others become "text/x-fossil-wiki"
*/
const char *wiki_filter_mimetypes(const char *zMimetype){
 if( zMimetype!=0 ){
  int i;
  for(i=0; i<count(azStyles); i+=3){
   if( fossil_strcmp(zMimetype,azStyles[i+2])==0 ){
    return azStyles[i];
   }
  }
  if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-markdown")==0
    || fossil_strcmp(zMimetype, "text/plain")==0 ){
   return zMimetype;
  }
 }
 return "text/x-fossil-wiki";
}

/*
** Render wiki text according to its mimetype.
**
**  text/x-fossil-wiki   Fossil wiki
**  text/x-markdown     Markdown
**  text/x-pikchr      Pikchr
**  anything else...    Plain text
**
** If zMimetype is a null pointer, then use "text/x-fossil-wiki".
*/
void wiki_render_by_mimetype(Blob *pWiki, const char *zMimetype){
 if( zMimetype==0 || fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-fossil-wiki")==0 ){
  wiki_convert(pWiki, 0, 0);
 }else if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-markdown")==0 ){
  Blob tail = BLOB_INITIALIZER;
  markdown_to_html(pWiki, 0, &tail);
  safe_html(&tail);
  @ %s(blob_str(&tail))
  blob_reset(&tail);
 }else if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-pikchr")==0 ){
  const char *zPikchr = blob_str(pWiki);
  int w, h;
  char *zOut = pikchr(zPikchr, "pikchr", 0, &w, &h);
  if( w>0 ){
   @ <div class="pikchr-svg" style="max-width:%d(w)px">
   @ %s(zOut)
   @ </div>
  }else{
   @ <pre class='error'>
   @ %h(zOut)
   @ </pre>
  }
  free(zOut);
 }else{
  @ <pre class='textPlain'>
  @ %h(blob_str(pWiki))
  @ </pre>
 }
}

/*
** WEBPAGE: md_rules
**
** Show a summary of the Markdown wiki formatting rules.
*/
void markdown_rules_page(void){
 Blob x;
 int fTxt = P("txt")!=0;
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Markdown Formatting Rules");
 if( fTxt ){
  style_submenu_element("Formatted", "%R/md_rules");
 }else{
  style_submenu_element("Plain-Text", "%R/md_rules?txt=1");
 }
 style_submenu_element("Wiki", "%R/wiki_rules");
 blob_init(&x, builtin_text("markdown.md"), -1);
 blob_materialize(&x);
 interwiki_append_map_table(&x);
 safe_html_context(DOCSRC_TRUSTED);
 wiki_render_by_mimetype(&x, fTxt ? "text/plain" : "text/x-markdown");
 blob_reset(&x);
 style_finish_page();
}

/*
** WEBPAGE: wiki_rules
**
** Show a summary of the wiki formatting rules.
*/
void wiki_rules_page(void){
 Blob x;
 int fTxt = P("txt")!=0;
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Wiki Formatting Rules");
 if( fTxt ){
  style_submenu_element("Formatted", "%R/wiki_rules");
 }else{
  style_submenu_element("Plain-Text", "%R/wiki_rules?txt=1");
 }
 style_submenu_element("Markdown","%R/md_rules");
 blob_init(&x, builtin_text("wiki.wiki"), -1);
 blob_materialize(&x);
 interwiki_append_map_table(&x);
 safe_html_context(DOCSRC_TRUSTED);
 wiki_render_by_mimetype(&x, fTxt ? "text/plain" : "text/x-fossil-wiki");
 blob_reset(&x);
 style_finish_page();
}

/*
** WEBPAGE: markup_help
**
** Show links to the md_rules and wiki_rules pages.
*/
void markup_help_page(void){
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Fossil Markup Styles");
 @ <ul>
 @ <li><p>%z(href("%R/wiki_rules"))Fossil Wiki Formatting Rules</a></p></li>
 @ <li><p>%z(href("%R/md_rules"))Markdown Formatting Rules</a></p></li>
 @ </ul>
 style_finish_page();
}

/*
** Returns non-zero if moderation is required for wiki changes and wiki
** attachments.
*/
int wiki_need_moderation(
 int localUser /* Are we being called for a local interactive user? */
){
 /*
 ** If the FOSSIL_FORCE_WIKI_MODERATION variable is set, *ALL* changes for
 ** wiki pages will be required to go through moderation (even those performed
 ** by the local interactive user via the command line). This can be useful
 ** for local (or remote) testing of the moderation subsystem and its impact
 ** on the contents and status of wiki pages.
 */
 if( fossil_getenv("FOSSIL_FORCE_WIKI_MODERATION")!=0 ){
  return 1;
 }
 if( localUser ){
  return 0;
 }
 return g.perm.ModWiki==0 && db_get_boolean("modreq-wiki",0)==1;
}

/* Standard submenu items for wiki pages */
#define W_SRCH    0x00001
#define W_LIST    0x00002
#define W_HELP    0x00004
#define W_NEW     0x00008
#define W_BLOG    0x00010
#define W_SANDBOX   0x00020
#define W_ALL     0x0001f
#define W_ALL_BUT(x) (W_ALL&~(x))

/*
** Add some standard submenu elements for wiki screens.
*/
static void wiki_standard_submenu(unsigned int ok){
 if( (ok & W_SRCH)!=0 && search_restrict(SRCH_WIKI)!=0 ){
  style_submenu_element("Search", "%R/wikisrch");
 }
 if( (ok & W_LIST)!=0 ){
  style_submenu_element("List", "%R/wcontent");
 }
 if( (ok & W_HELP)!=0 ){
  style_submenu_element("Help", "%R/wikihelp");
 }
 if( (ok & W_NEW)!=0 && g.anon.NewWiki ){
  style_submenu_element("New", "%R/wikinew");
 }
 if( (ok & W_SANDBOX)!=0 ){
  style_submenu_element("Sandbox", "%R/wikiedit?name=Sandbox");
 }
}

/*
** WEBPAGE: wikihelp
** A generic landing page for wiki.
*/
void wiki_helppage(void){
 login_check_credentials();
 if( !g.perm.RdWiki ){ login_needed(g.anon.RdWiki); return; }
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Wiki Help");
 wiki_standard_submenu(W_ALL_BUT(W_HELP));
 @ <h2>Wiki Links</h2>
 @ <ul>
 @ <li> %z(href("%R/timeline?y=w"))Recent changes</a> to wiki pages.</li>
 @ <li> Formatting rules for %z(href("%R/wiki_rules"))Fossil Wiki</a> and for
 @ %z(href("%R/md_rules"))Markdown Wiki</a>.</li>
 @ <li> Use the %z(href("%R/wikiedit?name=Sandbox"))Sandbox</a>
 @   to experiment.</li>
 if( g.perm.NewWiki ){
  @ <li> Create a %z(href("%R/wikinew"))new wiki page</a>.</li>
  if( g.perm.Write ){
   @ <li>  Create a %z(href("%R/technoteedit"))new tech-note</a>.</li>
  }
 }
 @ <li> %z(href("%R/wcontent"))List of All Wiki Pages</a>
 @   available on this server.</li>
 @ <li> %z(href("%R/timeline?y=e"))List of All Tech-notes</a>
 @   available on this server.</li>
 if( g.perm.ModWiki ){
  @ <li> %z(href("%R/modreq"))Tend to pending moderation requests</a></li>
 }
 if( search_restrict(SRCH_WIKI)!=0 ){
  @ <li> %z(href("%R/wikisrch"))Search</a> for wiki pages containing key
  @ words</li>
 }
 @ </ul>
 style_finish_page();
 return;
}

/*
** WEBPAGE: wikisrch
** Usage: /wikisrch?s=PATTERN
**
** Full-text search of all current wiki text
*/
void wiki_srchpage(void){
 login_check_credentials();
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Wiki Search");
 wiki_standard_submenu(W_HELP|W_LIST|W_SANDBOX);
 search_screen(SRCH_WIKI, 0);
 style_finish_page();
}

/* Return values from wiki_page_type() */
#if INTERFACE
# define WIKITYPE_UNKNOWN  (-1)
# define WIKITYPE_NORMAL   0
# define WIKITYPE_BRANCH   1
# define WIKITYPE_CHECKIN  2
# define WIKITYPE_TAG    3
#endif

/*
** Figure out what type of wiki page we are dealing with.
*/
int wiki_page_type(const char *zPageName){
 if( db_get_boolean("wiki-about",1)==0 ){
  return WIKITYPE_NORMAL;
 }else
 if( sqlite3_strglob("checkin/*", zPageName)==0 
  && db_exists("SELECT 1 FROM blob WHERE uuid=%Q",zPageName+8)
 ){
  return WIKITYPE_CHECKIN;
 }else
 if( sqlite3_strglob("branch/*", zPageName)==0 ){
  return WIKITYPE_BRANCH;
 }else
 if( sqlite3_strglob("tag/*", zPageName)==0 ){
  return WIKITYPE_TAG;
 }
 return WIKITYPE_NORMAL;
}

/*
** Returns a JSON-friendly string form of the integer value returned
** by wiki_page_type(zPageName).
*/
const char * wiki_page_type_name(const char *zPageName){
 switch(wiki_page_type(zPageName)){
  case WIKITYPE_CHECKIN: return "checkin";
  case WIKITYPE_BRANCH: return "branch";
  case WIKITYPE_TAG: return "tag";
  case WIKITYPE_NORMAL:
  default: return "normal";
 }
}

/*
** Add an appropriate style_header() for either the /wiki or /wikiedit page
** for zPageName. zExtra is an empty string for /wiki but has the text
** "Edit: " for /wikiedit.
**
** If the page is /wiki and the page is one of the special times (check-in,
** branch, or tag) and the "p" query parameter is omitted, then do a 
** redirect to the display of the check-in, branch, or tag rather than
** continuing to the plain wiki display.
*/
static int wiki_page_header(
 int eType,        /* Page type. Might be WIKITYPE_UNKNOWN */
 const char *zPageName,  /* Name of the page */
 const char *zExtra    /* Extra prefix text on the page header */
){
 style_set_current_feature("wiki");
 if( eType==WIKITYPE_UNKNOWN ) eType = wiki_page_type(zPageName);
 switch( eType ){
  case WIKITYPE_NORMAL: {
   style_header("%s%s", zExtra, zPageName);
   break;
  }
  case WIKITYPE_CHECKIN: {
   zPageName += 8;
   if( zExtra[0]==0 && !P("p") ){
    cgi_redirectf("%R/info/%s",zPageName);
   }else{
    style_header("Notes About Checkin %S", zPageName);
    style_submenu_element("Checkin Timeline","%R/timeline?f=%s", zPageName);
    style_submenu_element("Checkin Info","%R/info/%s", zPageName);
   }
   break;
  }
  case WIKITYPE_BRANCH: {
   zPageName += 7;
   if( zExtra[0]==0 && !P("p") ){
    cgi_redirectf("%R/timeline?r=%t", zPageName);
   }else{
    style_header("Notes About Branch %h", zPageName);
    style_submenu_element("Branch Timeline","%R/timeline?r=%t", zPageName);
   }
   break;
  }
  case WIKITYPE_TAG: {
   zPageName += 4;
   if( zExtra[0]==0 && !P("p") ){
    cgi_redirectf("%R/timeline?t=%t",zPageName);
   }else{
    style_header("Notes About Tag %h", zPageName);
    style_submenu_element("Tag Timeline","%R/timeline?t=%t",zPageName);
   }
   break;
  }
 }
 return eType;
}

/*
** Wiki pages with special names "branch/...", "checkin/...", and "tag/..."
** requires perm.Write privilege in addition to perm.WrWiki in order
** to write. This function determines whether the extra perm.Write
** is required and available. Return true if writing to the wiki page
** may proceed, and return false if permission is lacking.
*/
static int wiki_special_permission(const char *zPageName){
 if( strncmp(zPageName,"branch/",7)!=0
  && strncmp(zPageName,"checkin/",8)!=0
  && strncmp(zPageName,"tag/",4)!=0
 ){
  return 1;
 }
 if( db_get_boolean("wiki-about",1)==0 ){
  return 1;
 }
 return g.perm.Write;
}

/*
** WEBPAGE: wiki
**
** Display a wiki page. Example: /wiki?name=PAGENAME
**
** Query parameters:
**
**  name=NAME    Name of the wiki page to display. Required.
**  nsm       Omit the submenu if present. (Mnemonic: No SubMenu)
**  p        Always show just the wiki page. For special
**           pages for check-ins, branches, or tags, there will
**           be a redirect to the associated /info page unless
**           this query parameter is present.
**  popup      Suppress the header and footer and other page
**           boilerplate and only return the formatted content
**           of the wiki page.
*/
void wiki_page(void){
 char *zTag;
 int rid = 0;
 int isSandbox;
 unsigned submenuFlags = W_HELP;
 Blob wiki;
 Manifest *pWiki = 0;
 const char *zPageName;
 const char *zMimetype = 0;
 int isPopup = P("popup")!=0;
 char *zBody = mprintf("%s","<i>Empty Page</i>");
 int noSubmenu = P("nsm")!=0 || g.isHome;

 login_check_credentials();
 if( !g.perm.RdWiki ){ login_needed(g.anon.RdWiki); return; }
 zPageName = P("name");
 if( zPageName==0 ){
  if( search_restrict(SRCH_WIKI)!=0 ){
   wiki_srchpage();
  }else{
   wiki_helppage();
  }
  return;
 }
 if( check_name(zPageName) ) return;
 isSandbox = is_sandbox(zPageName);
 if( isSandbox ){
  submenuFlags &= ~W_SANDBOX;
  zBody = db_get("sandbox",zBody);
  zMimetype = db_get("sandbox-mimetype","text/x-fossil-wiki");
  rid = 0;
 }else{
  const char *zUuid = P("id");
  if( zUuid==0 || (rid = symbolic_name_to_rid(zUuid,"w"))==0 ){
   zTag = mprintf("wiki-%s", zPageName);
   rid = db_int(0,
    "SELECT rid FROM tagxref"
    " WHERE tagid=(SELECT tagid FROM tag WHERE tagname=%Q)"
    " ORDER BY mtime DESC", zTag
   );
   free(zTag);
  }
  pWiki = manifest_get(rid, CFTYPE_WIKI, 0);
  if( pWiki ){
   zBody = pWiki->zWiki;
   zMimetype = pWiki->zMimetype;
  }
 }
 zMimetype = wiki_filter_mimetypes(zMimetype);
 if( !noSubmenu ){
  if( ((rid && g.perm.WrWiki) || (!rid && g.perm.NewWiki))
   && wiki_special_permission(zPageName)
  ){
   style_submenu_element("Edit", "%R/wikiedit?name=%T", zPageName);
  }else if( rid && g.perm.ApndWiki ){
   style_submenu_element("Edit", "%R/wikiappend?name=%T", zPageName);
  }
  if( g.perm.Hyperlink ){
   style_submenu_element("History", "%R/whistory?name=%T", zPageName);
  }
 }
 if( !isPopup ){
  style_set_current_page("%T?name=%T", g.zPath, zPageName);
  wiki_page_header(WIKITYPE_UNKNOWN, zPageName, "");
  if( !noSubmenu ){
   wiki_standard_submenu(submenuFlags);
  }
 }
 if( zBody[0]==0 ){
  @ <i>This page has been deleted</i>
 }else{
  blob_init(&wiki, zBody, -1);
  safe_html_context(DOCSRC_WIKI);
  wiki_render_by_mimetype(&wiki, zMimetype);
  blob_reset(&wiki);
 }
 manifest_destroy(pWiki);
 if( !isPopup ){
  char * zLabel = mprintf("<hr /><h2><a href='%R/attachlist?name=%T'>"
              "Attachments</a>:</h2><ul>",
              zPageName);
  attachment_list(zPageName, zLabel);
  fossil_free(zLabel);
  document_emit_js(/*for optional pikchr support*/);
  style_finish_page();
 }
}

/*
** Write a wiki artifact into the repository
*/
int wiki_put(Blob *pWiki, int parent, int needMod){
 int nrid;
 if( !needMod ){
  nrid = content_put_ex(pWiki, 0, 0, 0, 0);
  if( parent ) content_deltify(parent, &nrid, 1, 0);
 }else{
  nrid = content_put_ex(pWiki, 0, 0, 0, 1);
  moderation_table_create();
  db_multi_exec("INSERT INTO modreq(objid) VALUES(%d)", nrid);
 }
 db_multi_exec("INSERT OR IGNORE INTO unsent VALUES(%d)", nrid);
 db_multi_exec("INSERT OR IGNORE INTO unclustered VALUES(%d);", nrid);
 manifest_crosslink(nrid, pWiki, MC_NONE);
 if( login_is_individual() ){
  alert_user_contact(login_name());
 }
 return nrid;
}

/*
** Output a selection box from which the user can select the
** wiki mimetype.
*/
void mimetype_option_menu(const char *zMimetype){
 unsigned i;
 @ <select name="mimetype" size="1">
 for(i=0; i<count(azStyles); i+=3){
  if( fossil_strcmp(zMimetype,azStyles[i])==0 ){
   @ <option value="%s(azStyles[i])" selected>%s(azStyles[i+1])</option>
  }else{
   @ <option value="%s(azStyles[i])">%s(azStyles[i+1])</option>
  }
 }
 @ </select>
}

/*
** Given a mimetype, return its common name.
*/
static const char *mimetype_common_name(const char *zMimetype){
 int i;
 for(i=6; i>=0; i-=3){
  if( zMimetype && fossil_strcmp(zMimetype, azStyles[i])==0 ){
   return azStyles[i+1];
  }
 }
 return azStyles[1];
}

/*
 ** Tries to fetch a wiki page for the given name. If found, it
 ** returns true, else false.
 **
 ** versionsBack specifies how many versions back in the history to
 ** fetch. Use 0 for the latest version, 1 for its parent, etc.
 **
 ** If pRid is not NULL then if a result is found *pRid is set to its
 ** RID. If ppWiki is not NULL then if found *ppWiki is set to the
 ** loaded wiki object, which the caller is responsible for passing to
 ** manifest_destroy().
 */
static int wiki_fetch_by_name( const char *zPageName,
                unsigned int versionsBack,
                int * pRid, Manifest **ppWiki ){
 Manifest *pWiki = 0;
 char *zTag = mprintf("wiki-%s", zPageName);
 Stmt q = empty_Stmt;
 int rid = 0;

 db_prepare(&q, "SELECT rid FROM tagxref"
       " WHERE tagid=(SELECT tagid FROM tag WHERE"
       "  tagname=%Q) "
       " ORDER BY mtime DESC LIMIT -1 OFFSET %u", zTag,
       versionsBack);
 fossil_free(zTag);
 if(SQLITE_ROW == db_step(&q)){
  rid = db_column_int(&q, 0);
 }
 db_finalize(&q);
 if( rid == 0 ){
  return 0;
 }
 else if(pRid){
  *pRid = rid;
 }
 if(ppWiki){
  pWiki = manifest_get(rid, CFTYPE_WIKI, 0);
  if( pWiki==0 ){
   /* "Cannot happen." */
   return 0;
  }
  *ppWiki = pWiki;
 }
 return 1;
}

/*
** Determines whether the wiki page with the given name can be edited
** or created by the current user. If not, an AJAX error is queued and
** false is returned, else true is returned. A NULL, empty, or
** malformed name is considered non-writable, regardless of the user.
**
** If pRid is not NULL then this function writes the page's rid to
** *pRid (whether or not access is granted). On error or if the page
** does not yet exist, *pRid will be set to 0.
**
** Note that the sandbox is a special case: it is a pseudo-page with
** no rid and the /wikiajax API does not allow anyone to actually save
** a sandbox page, but it is reported as writable here (with rid 0).
*/
static int wiki_ajax_can_write(const char *zPageName, int * pRid){
 int rid = 0;
 const char * zErr = 0;
 
 if(pRid) *pRid = 0;
 if(!zPageName || !*zPageName
   || !wiki_name_is_wellformed((unsigned const char *)zPageName)){
  zErr = "Invalid page name.";
 }else if(is_sandbox(zPageName)){
  return 1;
 }else{
  wiki_fetch_by_name(zPageName, 0, &rid, 0);
  if(pRid) *pRid = rid;
  if(!wiki_special_permission(zPageName)){
   zErr = "Editing this page requires non-wiki write permissions.";
  }else if( (rid && g.perm.WrWiki) || (!rid && g.perm.NewWiki) ){
   return 3;
  }else if(rid && !g.perm.WrWiki){
   zErr = "Requires wiki-write permissions.";
  }else if(!rid && !g.perm.NewWiki){
   zErr = "Requires new-wiki permissions.";
  }else{
   zErr = "Cannot happen! Please report this as a bug.";
  }
 }
 ajax_route_error(403, "%s", zErr);
 return 0; 
}


/*
** Emits an array of attachment info records for the given wiki page
** artifact.
**
** Output format:
**
** [{
**  "uuid": attachment artifact hash,
**  "src": hash of the attachment blob,
**  "target": wiki page name or ticket/event ID,
**  "filename": filename of attachment,
**  "mtime": ISO-8601 timestamp UTC,
**  "isLatest": true this is the latest version of this file
**        else false,
** }, ...once per attachment]
**
** If there are no matching attachments then it will emit a JSON
** null (if nullIfEmpty) or an empty JSON array.
**
** If latestOnly is true then only the most recent entry for a given
** attachment is emitted, else all versions are emitted in descending
** mtime order.
*/
static void wiki_ajax_emit_page_attachments(Manifest * pWiki,
                      int latestOnly,
                      int nullIfEmpty){
 int i = 0;
 Stmt q = empty_Stmt;
 db_prepare(&q,
   "SELECT datetime(mtime), src, target, filename, isLatest,"
   " (SELECT uuid FROM blob WHERE rid=attachid) uuid"
   " FROM attachment"
   " WHERE target=%Q"
   " AND (isLatest OR %d)"
   " ORDER BY target, isLatest DESC, mtime DESC",
   pWiki->zWikiTitle, !latestOnly
 );
 while(SQLITE_ROW == db_step(&q)){
  const char * zTime = db_column_text(&q, 0);
  const char * zSrc = db_column_text(&q, 1);
  const char * zTarget = db_column_text(&q, 2);
  const char * zName = db_column_text(&q, 3);
  const int isLatest = db_column_int(&q, 4);
  const char * zUuid = db_column_text(&q, 5);
  if(!i++){
   CX("[");
  }else{
   CX(",");
  }
  CX("{");
  CX("\"uuid\": %!j, \"src\": %!j, \"target\": %!j, "
    "\"filename\": %!j, \"mtime\": %!j, \"isLatest\": %s}",
    zUuid, zSrc, zTarget,
    zName, zTime, isLatest ? "true" : "false");
 }
 db_finalize(&q);
 if(!i){
  if(nullIfEmpty){
   CX("null");
  }else{
   CX("[]");
  }
 }else{
  CX("]");
 }
}

/*
** Proxy for wiki_ajax_emit_page_attachments() which attempts to load
** the given wiki page artifact. Returns true if it can load the given
** page, else false. If it returns false then it queues up a 404 ajax
** error response.
*/
static int wiki_ajax_emit_page_attachments2(const char *zPageName,
                      int latestOnly,
                      int nullIfEmpty){
 Manifest * pWiki = 0;
 if( !wiki_fetch_by_name(zPageName, 0, 0, &pWiki) ){
  ajax_route_error(404, "Wiki page could not be loaded: %s",
           zPageName);
  return 0;
 }
 wiki_ajax_emit_page_attachments(pWiki, latestOnly, nullIfEmpty);
 manifest_destroy(pWiki);
 return 1;
}


/*
** Loads the given wiki page, sets the response type to
** application/json, and emits it as a JSON object. If zPageName is a
** sandbox page then a "fake" object is emitted, as the wikiajax API
** does not permit saving the sandbox.
**
** Returns true on success, false on error, and on error it
** queues up a JSON-format error response.
**
** Output JSON format:
**
** { name: "page name",
**  type: "normal" | "tag" | "checkin" | "branch" | "sandbox",
**  mimetype: "mimetype",
**  version: UUID string or null for a sandbox page,
**  parent: "parent uuid" or null if no parent,
**  isDeleted: true if the page has no content (is "deleted")
**       else not set (making it "falsy" in JS),
**  attachments: see wiki_ajax_emit_page_attachments(),
**  content: "page content" (only if includeContent is true)
** }
**
** If includeContent is false then the content member is elided.
*/
static int wiki_ajax_emit_page_object(const char *zPageName,
                   int includeContent){
 Manifest * pWiki = 0;
 char * zUuid;

 if( is_sandbox(zPageName) ){
  char * zMimetype =
   db_get("sandbox-mimetype","text/x-fossil-wiki");
  char * zBody = db_get("sandbox","");
  CX("{\"name\": %!j, \"type\": \"sandbox\", "
    "\"mimetype\": %!j, \"version\": null, \"parent\": null",
    zPageName, zMimetype);
  if(includeContent){
   CX(", \"content\": %!j",
    zBody);
  }
  CX("}");
  fossil_free(zMimetype);
  fossil_free(zBody);
  return 1;
 }else if( !wiki_fetch_by_name(zPageName, 0, 0, &pWiki) ){
  ajax_route_error(404, "Wiki page could not be loaded: %s",
           zPageName);
  return 0;
 }else{
  zUuid = rid_to_uuid(pWiki->rid);
  CX("{\"name\": %!j, \"type\": %!j, "
    "\"version\": %!j, "
    "\"mimetype\": %!j, ",
    pWiki->zWikiTitle,
    wiki_page_type_name(pWiki->zWikiTitle),
    zUuid,
    pWiki->zMimetype ? pWiki->zMimetype : "text/x-fossil-wiki");
  CX("\"parent\": ");
  if(pWiki->nParent){
   CX("%!j", pWiki->azParent[0]);
  }else{
   CX("null");
  }
  if(!pWiki->zWiki || !pWiki->zWiki[0]){
   CX(", \"isEmpty\": true");
  }
  if(includeContent){
   CX(", \"content\": %!j", pWiki->zWiki);
  }
  CX(", \"attachments\": ");
  wiki_ajax_emit_page_attachments(pWiki, 0, 1);
  CX("}");
  fossil_free(zUuid);
  manifest_destroy(pWiki);
  return 2;
 }
}

/*
** Ajax route handler for /wikiajax/save.
**
** URL params:
**
** page = the wiki page name.
** mimetype = content mimetype.
** content = page content. Fossil considers an empty page to
**      be "deleted".
** isnew = 1 if the page is to be newly-created, else 0 or
**     not send.
**
** Responds with JSON. On error, an object in the form documented by
** ajax_route_error(). On success, an object in the form documented
** for wiki_ajax_emit_page_object().
**
** The wikiajax API disallows saving of a sandbox pseudo-page, and
** will respond with an error if asked to save one. Should we want to
** enable it, it's implemented like this for any saved page for which
** is_sandbox(zPageName) is true:
**
** db_set("sandbox",zBody,0);
** db_set("sandbox-mimetype",zMimetype,0);
**
*/
static void wiki_ajax_route_save(void){
 const char *zPageName = P("page");
 const char *zMimetype = P("mimetype");
 const char *zContent = P("content");
 const int isNew = ajax_p_bool("isnew");
 Blob content = empty_blob;
 int parentRid = 0;
 int rollback = 0;

 if(!wiki_ajax_can_write(zPageName, &parentRid)){
  return;
 }else if(is_sandbox(zPageName)){
  ajax_route_error(403,"Saving a sandbox page is prohibited.");
  return;
 }
 /* These isNew checks are just me being pedantic. We could just as
   easily derive isNew based on whether or not the page already
   exists. */
 if(isNew){
  if(parentRid>0){
   ajax_route_error(403,"Requested a new page, "
            "but it already exists with RID %d: %s",
            parentRid, zPageName);
   return;
  }
 }else if(parentRid==0){
  ajax_route_error(403,"Creating new page [%s] requires passing "
           "isnew=1.", zPageName);
  return;
 }
 blob_init(&content, zContent ? zContent : "", -1);
 cgi_set_content_type("application/json");
 db_begin_transaction();
 wiki_cmd_commit(zPageName, parentRid, &content, zMimetype, 0);
 rollback = wiki_ajax_emit_page_object(zPageName, 1) ? 0 : 1;
 db_end_transaction(rollback);
}

/*
** Ajax route handler for /wikiajax/fetch.
**
** URL params:
**
** page = the wiki page name
**
** Responds with JSON. On error, an object in the form documented by
** ajax_route_error(). On success, an object in the form documented
** for wiki_ajax_emit_page_object().
*/
static void wiki_ajax_route_fetch(void){
 const char * zPageName = P("page");
 
 if( zPageName==0 || zPageName[0]==0 ){
  ajax_route_error(400,"Missing page name.");
  return;
 }
 cgi_set_content_type("application/json");
 wiki_ajax_emit_page_object(zPageName, 1);
}

/*
** Ajax route handler for /wikiajax/attachments.
**
** URL params:
**
** page = the wiki page name
** latestOnly = if set, only latest version of each attachment
**        is emitted.
**
** Responds with JSON: see wiki_ajax_emit_page_attachments()
**
** If there are no attachments it emits an empty array instead of null
** so that the output can be used as a top-level JSON response.
**
** On error, an object in the form documented by
** ajax_route_error(). On success, an object in the form documented
** for wiki_ajax_emit_page_attachments().
*/
static void wiki_ajax_route_attachments(void){
 const char * zPageName = P("page");
 const int fLatestOnly = P("latestOnly")!=0;
 if( zPageName==0 || zPageName[0]==0 ){
  ajax_route_error(400,"Missing page name.");
  return;
 }
 cgi_set_content_type("application/json");
 wiki_ajax_emit_page_attachments2(zPageName, fLatestOnly, 0);
}

/*
** Ajax route handler for /wikiajax/diff.
**
** URL params:
**
** page = the wiki page name
** content = the new/edited wiki page content
**
** Requires that the user have write access solely to avoid some
** potential abuse cases. It does not actually write anything.
*/
static void wiki_ajax_route_diff(void){
 const char * zPageName = P("page");
 Blob contentNew = empty_blob, contentOrig = empty_blob;
 Manifest * pParent = 0;
 const char * zContent = P("content");
 u64 diffFlags = DIFF_HTML | DIFF_NOTTOOBIG | DIFF_STRIP_EOLCR;
 char * zParentUuid = 0;

 if( zPageName==0 || zPageName[0]==0 ){
  ajax_route_error(400,"Missing page name.");
  return;
 }else if(!wiki_ajax_can_write(zPageName, 0)){
  return;
 }
 switch(atoi(PD("sbs","0"))){
  case 0: diffFlags |= DIFF_LINENO; break;
  default: diffFlags |= DIFF_SIDEBYSIDE;
 }
 switch(atoi(PD("ws","2"))){
  case 1: diffFlags |= DIFF_IGNORE_EOLWS; break;
  case 2: diffFlags |= DIFF_IGNORE_ALLWS; break;
  default: break;
 }
 wiki_fetch_by_name( zPageName, 0, 0, &pParent );
 if( pParent ){
  zParentUuid = rid_to_uuid(pParent->rid);
 }
 if( pParent && pParent->zWiki && *pParent->zWiki ){
  blob_init(&contentOrig, pParent->zWiki, -1);
 }else{
  blob_init(&contentOrig, "", 0);
 }
 blob_init(&contentNew, zContent ? zContent : "", -1);
 cgi_set_content_type("text/html");
 ajax_render_diff(&contentOrig, zParentUuid, &contentNew, diffFlags);
 blob_reset(&contentNew);
 blob_reset(&contentOrig);
 fossil_free(zParentUuid);
 manifest_destroy(pParent);
}

/*
** Ajax route handler for /wikiajax/preview.
**
** URL params:
**
** mimetype = the wiki page mimetype (determines rendering style)
** content = the wiki page content
*/
static void wiki_ajax_route_preview(void){
 const char * zContent = P("content");

 if( zContent==0 ){
  ajax_route_error(400,"Missing content to preview.");
  return;
 }else{
  Blob content = empty_blob;
  const char * zMimetype = PD("mimetype","text/x-fossil-wiki");

  blob_init(&content, zContent, -1);
  cgi_set_content_type("text/html");
  wiki_render_by_mimetype(&content, zMimetype);
  blob_reset(&content);
 }
}

/*
** Outputs the wiki page list in JSON form. If verbose is false then
** it emits an array of strings (page names). If verbose is true it outputs
** an array of objects in this form:
**
** { name: string, version: string or null of sandbox box,
**  parent: uuid or null for first version or sandbox,
**  mimetype: string,
**  type: string (normal, branch, tag, checkin, or sandbox)
** }
**
** If includeContent is true, the object contains a "content" member
** with the raw page content. includeContent is ignored if verbose is
** false.
**
*/
static void wiki_render_page_list_json(int verbose, int includeContent){
 Stmt q = empty_Stmt;
 int n = 0;
 db_begin_transaction();
 db_prepare(&q, "SELECT"
       " substr(tagname,6) AS name"
       " FROM tag JOIN tagxref USING('tagid')"
       " WHERE tagname GLOB 'wiki-*'"
       " AND TYPEOF(tagxref.value+0)='integer'"
       /* ^^^ elide wiki- tags which are not wiki pages */
       " UNION SELECT 'Sandbox' AS name"
       " ORDER BY name COLLATE NOCASE");
 CX("[");
 while( SQLITE_ROW==db_step(&q) ){
  char const * zName = db_column_text(&q,0);
  if(n++){
   CX(",");
  }
  if(verbose==0){
   CX("%!j", zName);
  }else{
   wiki_ajax_emit_page_object(zName, includeContent);
  }
 }
 CX("]");
 db_finalize(&q);
 db_end_transaction(0);
}

/*
** Ajax route handler for /wikiajax/list.
**
** Optional parameters: verbose, includeContent (see below).
**
** Responds with JSON. On error, an object in the form documented by
** ajax_route_error().
**
** On success, it emits an array of strings (page names) sorted
** case-insensitively. If the "verbose" parameter is passed in then
** the result list contains objects in the format documented for
** wiki_ajax_emit_page_object(). The content of each object is elided
** unless the "includeContent" parameter is passed on with a
** "non-false" value..
**
** The result list always contains an entry named "Sandbox" which
** represents the sandbox pseudo-page.
*/
static void wiki_ajax_route_list(void){
 const int verbose = ajax_p_bool("verbose");
 const int includeContent = ajax_p_bool("includeContent");

 cgi_set_content_type("application/json");
 wiki_render_page_list_json(verbose, includeContent);
}

/*
** WEBPAGE: wikiajax hidden
**
** An internal dispatcher for wiki AJAX operations. Not for direct
** client use. All routes defined by this interface are app-internal,
** subject to change 
*/
void wiki_ajax_page(void){
 const char * zName = P("name");
 AjaxRoute routeName = {0,0,0,0};
 const AjaxRoute * pRoute = 0;
 const AjaxRoute routes[] = {
 /* Keep these sorted by zName (for bsearch()) */
 {"attachments", wiki_ajax_route_attachments, 0, 0},
 {"diff", wiki_ajax_route_diff, 1, 1},
 {"fetch", wiki_ajax_route_fetch, 0, 0},
 {"list", wiki_ajax_route_list, 0, 0},
 {"preview", wiki_ajax_route_preview, 0, 1},
 {"save", wiki_ajax_route_save, 1, 1}
 };

 if(zName==0 || zName[0]==0){
  ajax_route_error(400,"Missing required [route] 'name' parameter.");
  return;
 }
 routeName.zName = zName;
 pRoute = (const AjaxRoute *)bsearch(&routeName, routes,
                   count(routes), sizeof routes[0],
                   cmp_ajax_route_name);
 if(pRoute==0){
  ajax_route_error(404,"Ajax route not found.");
  return;
 }
 login_check_credentials();
 if( pRoute->bWriteMode!=0 && g.perm.WrWiki==0 ){
  ajax_route_error(403,"Write permissions required.");
  return;
 }else if( pRoute->bWriteMode==0 && g.perm.RdWiki==0 ){
  ajax_route_error(403,"Read-Wiki permissions required.");
  return;
 }else if(0==cgi_csrf_safe(pRoute->bPost)){
  ajax_route_error(403,
           "CSRF violation (make sure sending of HTTP "
           "Referer headers is enabled for XHR "
           "connections).");
  return;
 }
 pRoute->xCallback();
}

/*
** WEBPAGE: wikiedit
** URL: /wikedit?name=PAGENAME
**
** The main front-end for the Ajax-based wiki editor app. Passing
** in the name of an unknown page will trigger the creation
** of a new page (which is not actually created in the database
** until the user explicitly saves it). If passed no page name,
** the user may select a page from the list on the first UI tab.
**
** When creating a new page, the mimetype URL parameter may optionally
** be used to set its mimetype to one of text/x-fossil-wiki,
** text/x-markdown, or text/plain, defaulting to the former.
*/
void wikiedit_page(void){
 const char *zPageName;
 const char * zMimetype = P("mimetype");
 int isSandbox;
 int found = 0;

 login_check_credentials();
 zPageName = PD("name","");
 if(zPageName && *zPageName){
  if( check_name(zPageName) ) return;
 }
 isSandbox = is_sandbox(zPageName);
 if( isSandbox ){
  if( !g.perm.RdWiki ){
   login_needed(g.anon.RdWiki);
   return;
  }
  found = 1;
 }else if( zPageName!=0 && zPageName[0]!=0){
  int rid = 0;
  if( !wiki_special_permission(zPageName) ){
   login_needed(0);
   return;
  }
  found = wiki_fetch_by_name(zPageName, 0, &rid, 0);
  if( (rid && !g.perm.RdWiki) || (!rid && !g.perm.NewWiki) ){
   login_needed(rid ? g.anon.RdWiki : g.anon.NewWiki);
   return;
  }
 }else{
  if( !g.perm.RdWiki ){
   login_needed(g.anon.RdWiki);
   return;
  }
 }
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Wiki Editor");
 style_emit_noscript_for_js_page();

 /* Status bar */
 CX("<div id='fossil-status-bar' "
   "title='Status message area. Double-click to clear them.'>"
   "Status messages will go here.</div>\n"
   /* will be moved into the tab container via JS */);

 CX("<div id='wikiedit-edit-status''>"
   "<span class='name'></span>"
   "<span class='links'></span>"
   "</div>");
 
 /* Main tab container... */
 CX("<div id='wikiedit-tabs' class='tab-container'>Loading...</div>");
 /* The .hidden class on the following tab elements is to help lessen
   the FOUC effect of the tabs before JS re-assembles them. */

 /******* Page list *******/
 {
  CX("<div id='wikiedit-tab-pages' "
    "data-tab-parent='wikiedit-tabs' "
    "data-tab-label='Wiki Page List' "
    "class='hidden'"
    ">");
  CX("<div>Loading wiki pages list...</div>");
  CX("</div>"/*#wikiedit-tab-pages*/);
 }
 
 /******* Content tab *******/
 {
  CX("<div id='wikiedit-tab-content' "
    "data-tab-parent='wikiedit-tabs' "
    "data-tab-label='Editor' "
    "class='hidden'"
    ">");
  CX("<div class='"
    "wikiedit-options flex-container flex-row child-gap-small'>");
  CX("<div class='input-with-label'>"
    "<label>Mime type</label>");
  mimetype_option_menu("text/x-markdown");
  CX("</div>");
  style_select_list_int("select-font-size",
             "editor_font_size", "Editor font size",
             NULL/*tooltip*/,
             100,
             "100%", 100, "125%", 125,
             "150%", 150, "175%", 175,
             "200%", 200, NULL);
  CX("<div class='input-with-label'>"
    /*will get moved around dynamically*/
    "<button class='wikiedit-save'>"
    "Save</button>"
    "<button class='wikiedit-save-close'>"
    "Save &amp; Close</button>"
    "<div class='help-buttonlet'>"
    "Save edits to this page and optionally return "
    "to the wiki page viewer."
    "</div>"
    "</div>" /*will get moved around dynamically*/);
  CX("<span class='save-button-slot'></span>");

  CX("<div class='input-with-label'>"
    "<button class='wikiedit-content-reload' "
    ">Discard &amp; Reload</button>"
    "<div class='help-buttonlet'>"
    "Reload the file from the server, discarding "
    "any local edits. To help avoid accidental loss of "
    "edits, it requires confirmation (a second click) within "
    "a few seconds or it will not reload."
    "</div>"
    "</div>");

  CX("</div>");
  CX("<div class='flex-container flex-column stretch'>");
  CX("<textarea name='content' id='wikiedit-content-editor' "
    "class='wikiedit' rows='25'>");
  CX("</textarea>");
  CX("</div>"/*textarea wrapper*/);
  CX("</div>"/*#tab-file-content*/);
 }
 /****** Preview tab ******/
 {
  CX("<div id='wikiedit-tab-preview' "
    "data-tab-parent='wikiedit-tabs' "
    "data-tab-label='Preview' "
    "class='hidden'"
    ">");
  CX("<div class='wikiedit-options flex-container "
    "flex-row child-gap-small'>");
  CX("<button id='btn-preview-refresh' "
    "data-f-preview-from='wikiContent' "
    /* ^^^ fossil.page[methodName]() OR text source elem ID,
   ** but we need a method in order to support clients swapping out
   ** the text editor with their own. */
    "data-f-preview-via='_postPreview' "
    /* ^^^ fossil.page[methodName](content, callback) */
    "data-f-preview-to='_previewTo' "
    /* ^^^ dest elem ID or fossil.page[methodName]*/
    ">Refresh</button>");
  /* Toggle auto-update of preview when the Preview tab is selected. */
  CX("<div class='input-with-label'>"
    "<input type='checkbox' value='1' "
    "id='cb-preview-autorefresh' checked>"
    "<label for='cb-preview-autorefresh'>Auto-refresh?</label>"
    "</div>");
  CX("<span class='save-button-slot'></span>");
  CX("</div>"/*.wikiedit-options*/);
  CX("<div id='wikiedit-tab-preview-wrapper'></div>");
  CX("</div>"/*#wikiedit-tab-preview*/);
 }

 /****** Diff tab ******/
 {
  CX("<div id='wikiedit-tab-diff' "
    "data-tab-parent='wikiedit-tabs' "
    "data-tab-label='Diff' "
    "class='hidden'"
    ">");

  CX("<div class='wikiedit-options flex-container "
    "flex-row child-gap-small' "
    "id='wikiedit-tab-diff-buttons'>");
  CX("<div class='input-with-label'>"
    "<button class='sbs'>Side-by-side</button>"
    "<button class='unified'>Unified</button>"
    "</div>");
  CX("<span class='save-button-slot'></span>");
  CX("</div>");
  CX("<div id='wikiedit-tab-diff-wrapper'>"
    "Diffs will be shown here."
    "</div>");
  CX("</div>"/*#wikiedit-tab-diff*/);
 }

 /****** The obligatory "Misc" tab ******/
 {
  CX("<div id='wikiedit-tab-misc' "
    "data-tab-parent='wikiedit-tabs' "
    "data-tab-label='Misc.' "
    "class='hidden'"
    ">");
  CX("<fieldset id='attachment-wrapper'>");
  CX("<legend>Attachments</legend>");
  CX("<div>No attachments for the current page.</div>");
  CX("</fieldset>");
  CX("<h2>Wiki formatting rules</h2>");
  CX("<ul>");
  CX("<li><a href='%R/wiki_rules'>Fossil wiki format</a></li>");
  CX("<li><a href='%R/md_rules'>Markdown format</a></li>");
  CX("<li>Plain-text pages use no special formatting.</li>");
  CX("</ul>");
  CX("<h2>The \"Sandbox\" Page</h2>");
  CX("<p>The page named \"Sandbox\" is not a real wiki page. "
    "It provides a place where users may test out wiki syntax "
    "without having to actually save anything, nor pollute "
    "the repo with endless test runs. Any attempt to save the "
    "sandbox page will fail.</p>");
  CX("<h2>Wiki Name Rules</h2>");
  well_formed_wiki_name_rules();
  CX("</div>"/*#wikiedit-tab-save*/);
 }
 builtin_fossil_js_bundle_or("fetch", "dom", "tabs", "confirmer",
               "storage", "popupwidget", "copybutton",
               "pikchr", NULL);
 builtin_fossil_js_bundle_or("diff", NULL);
 builtin_request_js("fossil.page.wikiedit.js");
 builtin_fulfill_js_requests();
 /* Dynamically populate the editor... */
 style_script_begin(__FILE__,__LINE__);
 {
  /* Render the current page list to save us an XHR request
    during page initialization. This must be OUTSIDE of
    an onPageLoad() handler or else it does not get applied
    until after the wiki list widget is initialized. Similarly,
    it must come *after* window.fossil is initialized. */
  CX("\nfossil.page.initialPageList = ");
  wiki_render_page_list_json(1, 0);
  CX(";\n");
 }
 CX("fossil.onPageLoad(function(){\n");
 CX("const P = fossil.page;\n"
   "try{\n");
 if(!found && zPageName && *zPageName){
  /* For a new page, stick a dummy entry in the JS-side stash
    and "load" it from there. */
  CX("const winfo = {"
    "\"name\": %!j, \"mimetype\": %!j, "
    "\"type\": %!j, "
    "\"parent\": null, \"version\": null"
    "};\n",
    zPageName,
    zMimetype ? zMimetype : "text/x-fossil-wiki",
    wiki_page_type_name(zPageName));
  /* If the JS-side stash already has this page, load that
    copy from the stash, otherwise inject a new stash entry
    for it and load *that* one... */
  CX("if(!P.$stash.getWinfo(winfo)){"
    "P.$stash.updateWinfo(winfo,'');"
    "}\n");
 }
 if(zPageName && *zPageName){
  CX("P.loadPage(%!j);\n", zPageName);
 }
 CX("}catch(e){"
   "fossil.error(e); console.error('Exception:',e);"
   "}\n");
 CX("});\n"/*fossil.onPageLoad()*/);
 style_script_end();
 style_finish_page();
}

/*
** WEBPAGE: wikinew
** URL /wikinew
**
** Prompt the user to enter the name of a new wiki page. Then redirect
** to the wikiedit screen for that new page.
*/
void wikinew_page(void){
 const char *zName;
 const char *zMimetype;
 login_check_credentials();
 if( !g.perm.NewWiki ){
  login_needed(g.anon.NewWiki);
  return;
 }
 zName = PD("name","");
 zMimetype = wiki_filter_mimetypes(P("mimetype"));
 if( zName[0] && wiki_name_is_wellformed((const unsigned char *)zName) ){
  cgi_redirectf("wikiedit?name=%T&mimetype=%s", zName, zMimetype);
 }
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Create A New Wiki Page");
 wiki_standard_submenu(W_ALL_BUT(W_NEW));
 @ <p>Rules for wiki page names:</p>
 well_formed_wiki_name_rules();
 form_begin(0, "%R/wikinew");
 @ <p>Name of new wiki page:
 @ <input style="width: 35;" type="text" name="name" value="%h(zName)" /><br />
 @ %z(href("%R/markup_help"))Markup style</a>:
 mimetype_option_menu("text/x-markdown");
 @ <br /><input type="submit" value="Create" />
 @ </p></form>
 if( zName[0] ){
  @ <p><span class="wikiError">
  @ "%h(zName)" is not a valid wiki page name!</span></p>
 }
 style_finish_page();
}


/*
** Append the wiki text for an remark to the end of the given BLOB.
*/
static void appendRemark(Blob *p, const char *zMimetype){
 char *zDate;
 const char *zUser;
 const char *zRemark;
 char *zId;

 zDate = db_text(0, "SELECT datetime('now')");
 zRemark = PD("r","");
 zUser = PD("u",g.zLogin);
 if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-fossil-wiki")==0 ){
  zId = db_text(0, "SELECT lower(hex(randomblob(8)))");
  blob_appendf(p, "\n\n<hr /><div id=\"%s\"><i>On %s UTC %h",
   zId, zDate, login_name());
  if( zUser[0] && fossil_strcmp(zUser,login_name()) ){
   blob_appendf(p, " (claiming to be %h)", zUser);
  }
  blob_appendf(p, " added:</i><br />\n%s</div id=\"%s\">", zRemark, zId);
 }else if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-markdown")==0 ){
  blob_appendf(p, "\n\n------\n*On %s UTC %h", zDate, login_name());
  if( zUser[0] && fossil_strcmp(zUser,login_name()) ){
   blob_appendf(p, " (claiming to be %h)", zUser);
  }
  blob_appendf(p, " added:*\n\n%s\n", zRemark);
 }else{
  blob_appendf(p, "\n\n------------------------------------------------\n"
          "On %s UTC %s", zDate, login_name());
  if( zUser[0] && fossil_strcmp(zUser,login_name()) ){
   blob_appendf(p, " (claiming to be %s)", zUser);
  }
  blob_appendf(p, " added:\n\n%s\n", zRemark);
 }
 fossil_free(zDate);
}

/*
** WEBPAGE: wikiappend
** URL: /wikiappend?name=PAGENAME&mimetype=MIMETYPE
**
** Append text to the end of a wiki page.
*/
void wikiappend_page(void){
 char *zTag;
 int rid = 0;
 const char *zPageName;
 const char *zUser;
 const char *zMimetype;
 int goodCaptcha = 1;
 const char *zFormat;
 Manifest *pWiki = 0;
 int isSandbox;

 login_check_credentials();
 if( !g.perm.ApndWiki ){
  login_needed(g.anon.ApndWiki);
  return;
 }
 zPageName = PD("name","");
 zMimetype = wiki_filter_mimetypes(P("mimetype"));
 if( check_name(zPageName) ) return;
 isSandbox = is_sandbox(zPageName);
 if(!isSandbox){
  zTag = mprintf("wiki-%s", zPageName);
  rid = db_int(0,
   "SELECT rid FROM tagxref"
   " WHERE tagid=(SELECT tagid FROM tag WHERE tagname=%Q)"
   " ORDER BY mtime DESC", zTag
  );
  free(zTag);
  pWiki = rid ? manifest_get(rid, CFTYPE_WIKI, 0) : 0;
  if( !pWiki ){
   fossil_redirect_home();
   return;
  }
  zMimetype = wiki_filter_mimetypes(pWiki->zMimetype)
   /* see https://fossil-scm.org/forum/forumpost/0acfdaac80 */;
 }
 if( !isSandbox && P("submit")!=0 && P("r")!=0 && P("u")!=0
  && (goodCaptcha = captcha_is_correct(0))
 ){
  char *zDate;
  Blob cksum;
  Blob body;
  Blob wiki;

  blob_zero(&body);
  login_verify_csrf_secret();
  blob_append(&body, pWiki->zWiki, -1);
  blob_zero(&wiki);
  db_begin_transaction();
  zDate = date_in_standard_format("now");
  blob_appendf(&wiki, "D %s\n", zDate);
  blob_appendf(&wiki, "L %F\n", zPageName);
  if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-fossil-wiki")!=0 ){
   blob_appendf(&wiki, "N %s\n", zMimetype);
  }
  if( rid ){
   char *zUuid = db_text(0, "SELECT uuid FROM blob WHERE rid=%d", rid);
   blob_appendf(&wiki, "P %s\n", zUuid);
   free(zUuid);
  }
  if( !login_is_nobody() ){
   blob_appendf(&wiki, "U %F\n", login_name());
  }
  appendRemark(&body, zMimetype);
  blob_appendf(&wiki, "W %d\n%s\n", blob_size(&body), blob_str(&body));
  md5sum_blob(&wiki, &cksum);
  blob_appendf(&wiki, "Z %b\n", &cksum);
  blob_reset(&cksum);
  wiki_put(&wiki, rid, wiki_need_moderation(0));
  db_end_transaction(0);
  manifest_destroy(pWiki);
  cgi_redirectf("wiki?name=%T", zPageName);
  return;
 }
 if( !isSandbox && P("cancel")!=0 ){
  manifest_destroy(pWiki);
  cgi_redirectf("wiki?name=%T", zPageName);
  return;
 }
 style_set_current_page("%T?name=%T", g.zPath, zPageName);
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Append Comment To: %s", zPageName);
 if( !goodCaptcha ){
  @ <p class="generalError">Error: Incorrect security code.</p>
 }
 if( isSandbox ){
  @ <p class="generalError">Error: the Sandbox page may not
  @ be appended to.</p>
 }
 if( !isSandbox && P("preview")!=0 ){
  Blob preview;
  blob_zero(&preview);
  appendRemark(&preview, zMimetype);
  @ Preview:<hr />
  safe_html_context(DOCSRC_WIKI);
  wiki_render_by_mimetype(&preview, zMimetype);
  @ <hr />
  blob_reset(&preview);
 }
 zUser = PD("u", g.zLogin);
 form_begin(0, "%R/wikiappend");
 login_insert_csrf_secret();
 @ <input type="hidden" name="name" value="%h(zPageName)" />
 @ <input type="hidden" name="mimetype" value="%h(zMimetype)" />
 @ Your Name:
 @ <input type="text" name="u" size="20" value="%h(zUser)" /><br />
 zFormat = mimetype_common_name(zMimetype);
 @ Comment to append (formatted as %s(zFormat)):<br />
 @ <textarea name="r" class="wikiedit" cols="80"
 @ rows="10" wrap="virtual">%h(PD("r",""))</textarea>
 @ <br />
 @ <input type="submit" name="preview" value="Preview Your Comment" />
 @ <input type="submit" name="submit" value="Append Your Changes" />
 @ <input type="submit" name="cancel" value="Cancel" />
 captcha_generate(0);
 @ </form>
 manifest_destroy(pWiki);
 style_finish_page();
}

/*
** WEBPAGE: whistory
** URL: /whistory?name=PAGENAME
**
** Additional parameters:
**
**   showid     Show RID values
**
** Show the complete change history for a single wiki page.
*/
void whistory_page(void){
 Stmt q;
 const char *zPageName;
 double rNow;
 int showRid;
 char zAuthor[64];
 login_check_credentials();
 if( !g.perm.RdWiki ){ login_needed(g.anon.RdWiki); return; }
 zPageName = PD("name","");
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("History Of %s", zPageName);
 showRid = P("showid")!=0;
 db_prepare(&q,
  "SELECT"
  " event.mtime,"
  " blob.uuid,"
  " coalesce(event.euser,event.user),"
  " event.objid,"
  " datetime(event.mtime)"
  " FROM event, blob, tag, tagxref"
  " WHERE event.type='w' AND blob.rid=event.objid"
  "  AND tag.tagname='wiki-%q'"
  "  AND tagxref.tagid=tag.tagid AND tagxref.srcid=event.objid"
  " ORDER BY event.mtime DESC",
  zPageName
 );
 @ <h2>History of <a href="%R/wiki?name=%T(zPageName)">%h(zPageName)</a></h2>
 form_begin( "id='wh-form'", "%R/wdiff" );
 @  <input id="wh-pid" name="pid" type="radio" hidden />
 @  <input id="wh-id" name="id" type="hidden" />
 @ </form>
 @ <style> .wh-clickable { cursor: pointer; } </style>
 @ <div class="brlist">
 @ <table>
 @ <thead><tr>
 @ <th>Age</th>
 @ <th>Hash</th>
 @ <th><span title="Baseline from which diffs are computed (click to unset)"
 @   id="wh-cleaner" class="wh-clickable">&#9875;</span></th>
 @ <th>User<span hidden class="wh-clickable"
 @          id="wh-collapser">&emsp;&#9842;</span></th>
 if( showRid ){
  @ <th>RID</th>
 }
 @ <th>&nbsp;</th>
 @ </tr></thead><tbody>
 rNow = db_double(0.0, "SELECT julianday('now')");
 memset( zAuthor, 0, sizeof(zAuthor) );
 while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
  double rMtime = db_column_double(&q, 0);
  const char *zUuid = db_column_text(&q, 1);
  const char *zUser = db_column_text(&q, 2);
  int wrid = db_column_int(&q, 3);
  const char *zWhen = db_column_text(&q, 4);
  /* sqlite3_int64 iMtime = (sqlite3_int64)(rMtime*86400.0); */
  char *zAge = human_readable_age(rNow - rMtime);
  if( strncmp( zAuthor, zUser, sizeof(zAuthor) - 1 ) == 0 ) {
   @ <tr class="wh-intermediate" title="%s(zWhen)">
  }
  else {
   strncpy( zAuthor, zUser, sizeof(zAuthor) - 1 );
   @ <tr class="wh-major" title="%s(zWhen)">
  }
  /* @ <td data-sortkey="%016llx(iMtime)">%s(zAge)</td> */
  @ <td>%s(zAge)</td>
  fossil_free(zAge);
  @ <td>%z(href("%R/info/%s",zUuid))%S(zUuid)</a></td>
  @ <td><input disabled type="radio" name="baseline" value="%S(zUuid)"/></td>
  @ <td>%h(zUser)<span class="wh-iterations" hidden /></td>
  if( showRid ){
   @ <td>%z(href("%R/artifact/%S",zUuid))%d(wrid)</a></td>
  }
  @ <td>%z(chref("wh-difflink","%R/wdiff?id=%S",zUuid))diff</a></td>
  @ </tr>
 }
 @ </tbody></table></div>
 db_finalize(&q);
 builtin_request_js("fossil.page.whistory.js");
 /* style_table_sorter(); */
 style_finish_page();
}

/*
** WEBPAGE: wdiff
**
** Show the changes to a wiki page.
**
** Query parameters:
**
**   id=HASH      Hash prefix for the child version to be diffed.
**   rid=INTEGER    RecordID for the child version
**   pid=HASH     Hash prefix for the parent.
**
** The "id" query parameter is required. "pid" is optional. If "pid"
** is omitted, then the diff is against the first parent of the child.
*/
void wdiff_page(void){
 const char *zId;
 const char *zPid;
 Manifest *pW1, *pW2 = 0;
 int rid1, rid2, nextRid;
 Blob w1, w2, d;
 DiffConfig DCfg;

 login_check_credentials();
 if( !g.perm.RdWiki ){ login_needed(g.anon.RdWiki); return; }
 zId = P("id");
 if( zId==0 ){
  rid1 = atoi(PD("rid","0"));
 }else{
  rid1 = name_to_typed_rid(zId, "w");
 }
 zId = db_text(0, "SELECT uuid FROM blob WHERE rid=%d", rid1);
 pW1 = manifest_get(rid1, CFTYPE_WIKI, 0);
 if( pW1==0 ) fossil_redirect_home();
 blob_init(&w1, pW1->zWiki, -1);
 zPid = P("pid");
 if( ( zPid==0 || zPid[0] == 0 ) && pW1->nParent ){
  zPid = pW1->azParent[0];
 }
 if( zPid && zPid[0] != 0 ){
  char *zDate;
  rid2 = name_to_typed_rid(zPid, "w");
  pW2 = manifest_get(rid2, CFTYPE_WIKI, 0);
  blob_init(&w2, pW2->zWiki, -1);
  @ <h2>Changes to \
  @ "%z(href("%R/whistory?name=%s",pW1->zWikiTitle))%h(pW1->zWikiTitle)</a>" \
  zDate = db_text(0, "SELECT datetime(%.16g,toLocal())",pW2->rDate);
  @ between %z(href("%R/info/%s",zPid))%z(zDate)</a> \
  zDate = db_text(0, "SELECT datetime(%.16g,toLocal())",pW1->rDate);
  @ and %z(href("%R/info/%s",zId))%z(zDate)</a></h2>
  style_submenu_element("Previous", "%R/wdiff?id=%S", zPid);
 }else{
  blob_zero(&w2);
  @ <h2>Initial version of \
  @ "%z(href("%R/whistory?name=%s",pW1->zWikiTitle))%h(pW1->zWikiTitle)</a>"\
  @ </h2>
 }
 nextRid = wiki_next(wiki_tagid(pW1->zWikiTitle),pW1->rDate);
 if( nextRid ){
  style_submenu_element("Next", "%R/wdiff?rid=%d", nextRid);
 }
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Changes To %s", pW1->zWikiTitle);
 blob_zero(&d);
 construct_diff_flags(1, &DCfg);
 DCfg.diffFlags |= DIFF_HTML | DIFF_LINENO;
 text_diff(&w2, &w1, &d, &DCfg);
 @ <pre class="udiff">
 @ %s(blob_str(&d))
 @ <pre>
 manifest_destroy(pW1);
 manifest_destroy(pW2);
 style_finish_page();
}

/*
** A query that returns information about all wiki pages.
**
**  wname     Name of the wiki page
**  wsort     Sort names by this label
**  wrid     rid of the most recent version of the page
**  wmtime    time most recent version was created
**  wcnt     Number of versions of this wiki page
**
** The wrid value is zero for deleted wiki pages.
*/
static const char listAllWikiPages[] = 
@ SELECT
@  substr(tag.tagname, 6) AS wname,
@  lower(substr(tag.tagname, 6)) AS sortname,
@  tagxref.value+0 AS wrid,
@  max(tagxref.mtime) AS wmtime,
@  count(*) AS wcnt
@ FROM
@  tag,
@  tagxref
@ WHERE
@  tag.tagname GLOB 'wiki-*'
@  AND tagxref.tagid=tag.tagid
@  AND TYPEOF(wrid)='integer' -- only wiki- tags which are wiki pages
@ GROUP BY 1
@ ORDER BY 2;
;

/*
** WEBPAGE: wcontent
**
**   all=1     Show deleted pages
**   showid    Show rid values for each page.
**
** List all available wiki pages with date created and last modified.
*/
void wcontent_page(void){
 Stmt q;
 double rNow;
 int showAll = P("all")!=0;
 int showRid = P("showid")!=0;
 int showCkBr = P("showckbr")!=0;

 login_check_credentials();
 if( !g.perm.RdWiki ){ login_needed(g.anon.RdWiki); return; }
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Available Wiki Pages");
 if( showAll ){
  style_submenu_element("Active", "%R/wcontent");
 }else{
  style_submenu_element("All", "%R/wcontent?all=1");
 }
 style_submenu_checkbox("showckbr", "Show associated wikis", 0, 0);
 wiki_standard_submenu(W_ALL_BUT(W_LIST));
 db_prepare(&q, listAllWikiPages/*works-like:""*/);
 @ <div class="brlist">
 @ <table class='sortable' data-column-types='tKN' data-init-sort='1'>
 @ <thead><tr>
 @ <th>Name</th>
 @ <th>Last Change</th>
 @ <th>Versions</th>
 if( showRid ){
  @ <th>RID</th>
 }
 @ </tr></thead><tbody>
 rNow = db_double(0.0, "SELECT julianday('now')");
 while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
  const char *zWName = db_column_text(&q, 0);
  const char *zSort = db_column_text(&q, 1);
  int wrid = db_column_int(&q, 2);
  double rWmtime = db_column_double(&q, 3);
  sqlite3_int64 iMtime = (sqlite3_int64)(rWmtime*86400.0);
  char *zAge;
  int wcnt = db_column_int(&q, 4);
  char *zWDisplayName;

  if( sqlite3_strglob("checkin/*", zWName)==0 ){
   zWDisplayName = mprintf("%.25s...", zWName);
  }else{
   zWDisplayName = mprintf("%s", zWName);
  }
  if( !showCkBr && 
    (sqlite3_strglob("checkin/*", zWName)==0 ||
     sqlite3_strglob("branch/*", zWName)==0) ){
   continue;
  }
  if( wrid==0 ){
   if( !showAll ) continue;
   @ <tr><td data-sortkey="%h(zSort)">\
   @ %z(href("%R/whistory?name=%T",zWName))<s>%h(zWDisplayName)</s></a></td>
  }else{
   @ <tr><td data-sortkey="%h(zSort)">\
   @ %z(href("%R/wiki?name=%T&p",zWName))%h(zWDisplayName)</a></td>
  }
  zAge = human_readable_age(rNow - rWmtime);
  @ <td data-sortkey="%016llx(iMtime)">%s(zAge)</td>
  fossil_free(zAge);
  @ <td>%z(href("%R/whistory?name=%T",zWName))%d(wcnt)</a></td>
  if( showRid ){
   @ <td>%d(wrid)</td>
  }
  @ </tr>
  fossil_free(zWDisplayName);
 }
 @ </tbody></table></div>
 db_finalize(&q);
 style_table_sorter();
 style_finish_page();
}

/*
** WEBPAGE: wfind
**
** URL: /wfind?title=TITLE
** List all wiki pages whose titles contain the search text
*/
void wfind_page(void){
 Stmt q;
 const char *zTitle;
 login_check_credentials();
 if( !g.perm.RdWiki ){ login_needed(g.anon.RdWiki); return; }
 zTitle = PD("title","*");
 style_set_current_feature("wiki");
 style_header("Wiki Pages Found");
 @ <ul>
 db_prepare(&q,
  "SELECT substr(tagname, 6, 1000) FROM tag WHERE tagname like 'wiki-%%%q%%'"
  " ORDER BY lower(tagname) /*sort*/" ,
  zTitle);
 while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
  const char *zName = db_column_text(&q, 0);
  @ <li>%z(href("%R/wiki?name=%T",zName))%h(zName)</a></li>
 }
 db_finalize(&q);
 @ </ul>
 style_finish_page();
}

/*
** Add a new wiki page to the repository. The page name is
** given by the zPageName parameter. rid must be zero to create
** a new page otherwise the page identified by rid is updated.
**
** The content of the new page is given by the blob pContent.
**
** zMimeType specifies the N-card for the wiki page. If it is 0,
** empty, or "text/x-fossil-wiki" (the default format) then it is
** ignored.
*/
int wiki_cmd_commit(const char *zPageName, int rid, Blob *pContent,
          const char *zMimeType, int localUser){
 Blob wiki;       /* Wiki page content */
 Blob cksum;       /* wiki checksum */
 char *zDate;      /* timestamp */
 char *zUuid;      /* uuid for rid */

 blob_zero(&wiki);
 zDate = date_in_standard_format("now");
 blob_appendf(&wiki, "D %s\n", zDate);
 free(zDate);
 blob_appendf(&wiki, "L %F\n", zPageName );
 if( zMimeType && *zMimeType
   && 0!=fossil_strcmp(zMimeType,"text/x-fossil-wiki") ){
  blob_appendf(&wiki, "N %F\n", zMimeType);
 }
 if( rid ){
  zUuid = db_text(0, "SELECT uuid FROM blob WHERE rid=%d", rid);
  blob_appendf(&wiki, "P %s\n", zUuid);
  free(zUuid);
 }
 user_select();
 if( !login_is_nobody() ){
   blob_appendf(&wiki, "U %F\n", login_name());
 }
 blob_appendf( &wiki, "W %d\n%s\n", blob_size(pContent),
        blob_str(pContent) );
 md5sum_blob(&wiki, &cksum);
 blob_appendf(&wiki, "Z %b\n", &cksum);
 blob_reset(&cksum);
 db_begin_transaction();
 wiki_put(&wiki, 0, wiki_need_moderation(localUser));
 db_end_transaction(0);
 return 1;
}

/*
** Determine the rid for a tech note given either its id, its timestamp,
** or its tag. Returns 0 if there is no such item and -1 if the details
** are ambiguous and could refer to multiple items.
*/
int wiki_technote_to_rid(const char *zETime) {
 int rid=0;          /* Artifact ID of the tech note */
 int nETime = strlen(zETime);
 Stmt q;
 if( nETime>=4 && nETime<=HNAME_MAX && validate16(zETime, nETime) ){
  char zUuid[HNAME_MAX+1];
  memcpy(zUuid, zETime, nETime+1);
  canonical16(zUuid, nETime);
  db_prepare(&q,
   "SELECT e.objid"
   " FROM event e, tag t"
   " WHERE e.type='e' AND e.tagid IS NOT NULL AND t.tagid=e.tagid"
   "  AND t.tagname GLOB 'event-%q*'",
   zUuid
  );
  if( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
   rid = db_column_int(&q, 0);
   if( db_step(&q)==SQLITE_ROW ) rid = -1;
  }
  db_finalize(&q);
 }
 if (!rid) {
  if (strlen(zETime)>4) {
   rid = db_int(0, "SELECT objid"
           " FROM event"
           " WHERE datetime(mtime)=datetime('%q')"
           "  AND type='e'"
           "  AND tagid IS NOT NULL"
           " ORDER BY objid DESC LIMIT 1",
          zETime);
  }
 }
 if( !rid ) {
   /*
   ** At present, technote tags are prefixed with 'sym-', which shouldn't
   ** be the case, so we check for both with and without the prefix until
   ** such time as tags have the errant prefix dropped.
   */
   rid = db_int(0, "SELECT e.objid"
		   " FROM event e, tag t, tagxref tx"
		   " WHERE e.type='e'"
		   "  AND e.tagid IS NOT NULL"
		   "  AND e.objid IN"
           "    (SELECT rid FROM tagxref"
           "     WHERE tagid=(SELECT tagid FROM tag"
           "            WHERE tagname GLOB '%q'))"
		   "  OR e.objid IN"
           "    (SELECT rid FROM tagxref"
           "     WHERE tagid=(SELECT tagid FROM tag"
           "            WHERE tagname GLOB 'sym-%q'))"
		   "  ORDER BY e.mtime DESC LIMIT 1",
		  zETime, zETime);
 }
 return rid;
}

/*
** COMMAND: wiki*
**
** Usage: %fossil wiki (export|create|commit|list) WikiName
**
** Run various subcommands to work with wiki entries or tech notes.
**
** > fossil wiki export ?OPTIONS? PAGENAME ?FILE?
** > fossil wiki export ?OPTIONS? -t|--technote DATETIME|TECHNOTE-ID|TAG ?FILE?
**
**    Sends the latest version of either a wiki page or of a tech
**    note to the given file or standard output. A filename of "-"
**    writes the output to standard output. The directory parts of
**    the output filename are created if needed.
**    If PAGENAME is provided, the named wiki page will be output.
**
**    Options:
**     -t|--technote DATETIME|TECHNOTE-ID|TAG
**          Specifies that a technote, rather than a wiki page,
**          will be exported. If DATETIME is used, the most
**          recently modified tech note with that DATETIME will
**          output. If TAG is used, the most recently modified
**          tech note with that TAG will be output.
**     -h|--html The body (only) is rendered in HTML form, without
**          any page header/foot or HTML/BODY tag wrappers.
**     -H|--HTML Works like -h|-html but wraps the output in
**          <html><body>...</body></html>.
**     -p|--pre  If -h|-H is used and the page or technote has
**          the text/plain mimetype, its HTML-escaped output
**          will be wrapped in <pre>...</pre>.
**
** > fossil wiki (create|commit) (PAGENAME | TECHNOTE-COMMENT) ?FILE? ?OPTIONS?
**
**    Create a new or commit changes to an existing wiki page or
**    technote from FILE or from standard input. PAGENAME is the
**    name of the wiki entry. TECHNOTE-COMMENT is the timeline comment of
**    the technote.
**
**    Options:
**     -M|--mimetype TEXT-FORMAT  The mime type of the update.
**                   Defaults to the type used by
**                   the previous version of the
**                   page, or text/x-fossil-wiki.
**                   Valid values are: text/x-fossil-wiki,
**                   text/x-markdown and text/plain. fossil,
**                   markdown or plain can be specified as
**                   synonyms of these values.
**     -t|--technote DATETIME   Specifies the timestamp of
**                   the technote to be created or
**                   updated. The timestamp specifies when
**                   this technote appears in the timeline
**                   and is its permanent handle although
**                   it may not be unique. When updating
**                   a technote the most recently modified
**                   tech note with the specified timestamp
**                   will be updated.
**     -t|--technote TECHNOTE-ID  Specifies the technote to be
**                   updated by its technote id, which is
**                   its UUID.
**     --technote-tags TAGS    The set of tags for a technote.
**     --technote-bgcolor COLOR  The color used for the technote
**                   on the timeline.
**
** > fossil wiki list ?OPTIONS?
** > fossil wiki ls ?OPTIONS?
**
**    Lists all wiki entries, one per line, ordered
**    case-insensitively by name. Wiki pages associated with
**    check-ins and branches are NOT shown, unless -a is given.
**
**    Options:
**     --all            Include "deleted" pages in output.
**                   By default deleted pages are elided.
**     -t|--technote        Technotes will be listed instead of
**                   pages. The technotes will be in order
**                   of timestamp with the most recent
**                   first.
**     -a|--show-associated    Show wiki pages associated with
**                   check-ins and branches.
**     -s|--show-technote-ids   The id of the tech note will be listed
**                   along side the timestamp. The tech note
**                   id will be the first word on each line.
**                   This option only applies if the
**                   --technote option is also specified.
**
** DATETIME may be "now" or "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS". If in
** year-month-day form, it may be truncated, the "T" may be replaced by
** a space, and it may also name a timezone offset from UTC as "-HH:MM"
** (westward) or "+HH:MM" (eastward). Either no timezone suffix or "Z"
** means UTC.
**
** The "Sandbox" wiki pseudo-page is a special case. Its name is
** checked case-insensitively and either "create" or "commit" may be
** used to update its contents.
*/
void wiki_cmd(void){
 int n;
 int isSandbox = 0;   /* true if dealing with sandbox pseudo-page */
 const int showAll = find_option("all", 0, 0)!=0;

 db_find_and_open_repository(0, 0);
 if( g.argc<3 ){
  goto wiki_cmd_usage;
 }
 n = strlen(g.argv[2]);
 if( n==0 ){
  goto wiki_cmd_usage;
 }

 if( strncmp(g.argv[2],"export",n)==0 ){
  const char *zPageName = 0;  /* Name of the wiki page to export */
  const char *zFile;      /* Name of the output file (0=stdout) */
  const char *zETime;      /* The name of the technote to export */
  int rid = 0;         /* Artifact ID of the wiki page */
  int i;            /* Loop counter */
  char *zBody = 0;       /* Wiki page content */
  Blob body = empty_blob;    /* Wiki page content */
  Manifest *pWiki = 0;     /* Parsed wiki page content */
  int fHtml = 0;        /* Export in HTML form */
  FILE * pFile = 0;       /* Output file */
  int fPre = 0;         /* Indicates that -h|-H should be
                 ** wrapped in <pre>...</pre> if pWiki
                 ** has the text/plain mimetype. */
  fHtml = find_option("HTML","H",0)!=0
   ? 2
   : (find_option("html","h",0)!=0 ? 1 : 0)
   /* 1 == -html, 2 == -HTML */;
  fPre = fHtml==0 ? 0 : find_option("pre","p",0)!=0;
  zETime = find_option("technote","t",1);
  verify_all_options();
  if( !zETime ){
   if( (g.argc!=4) && (g.argc!=5) ){
    usage("export ?-html? PAGENAME ?FILE?");
   }
   zPageName = g.argv[3];
   isSandbox = is_sandbox(zPageName);
   if(isSandbox){
    zBody = db_get("sandbox", 0);
   }else{
    wiki_fetch_by_name(zPageName, 0, &rid, &pWiki);
    if(pWiki){
     zBody = pWiki->zWiki;
    }
   }
   if( zBody==0 ){
    fossil_fatal("wiki page [%s] not found",zPageName);
   }
   zFile = (g.argc==4) ? "-" : g.argv[4];
  }else{
   if( (g.argc!=3) && (g.argc!=4) ){
    usage("export ?-html? ?FILE? --technote "
       "DATETIME|TECHNOTE-ID");
   }
   rid = wiki_technote_to_rid(zETime);
   if ( rid==-1 ){
    fossil_fatal("ambiguous tech note id: %s", zETime);
   }
   if( (pWiki = manifest_get(rid, CFTYPE_EVENT, 0))!=0 ){
    zBody = pWiki->zWiki;
   }
   if( zBody==0 ){
    fossil_fatal("technote [%s] not found",zETime);
   }
   zFile = (g.argc==3) ? "-" : g.argv[3];
  }
  for(i=strlen(zBody); i>0 && fossil_isspace(zBody[i-1]); i--){}
  zBody[i] = 0;
  blob_init(&body, zBody, -1);
  if(fHtml==0){
   blob_append(&body, "\n", 1);
  }else{
   Blob html = empty_blob;  /* HTML-ized content */
   const char * zMimetype = isSandbox
    ? db_get("sandbox-mimetype", "text/x-fossil-wiki")
    : wiki_filter_mimetypes(pWiki->zMimetype);
   if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-fossil-wiki")==0 ){
    wiki_convert(&body,&html,0);
   }else if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/x-markdown")==0 ){
    markdown_to_html(&body,0,&html);
    safe_html_context(DOCSRC_WIKI);
    safe_html(&html);
   }else if( fossil_strcmp(zMimetype, "text/plain")==0 ){
    htmlize_to_blob(&html,zBody,i);
   }else{
    fossil_fatal("Unsupported MIME type '%s' for wiki page '%s'.",
           zMimetype, pWiki ? pWiki->zWikiTitle : zPageName );
   }
   blob_reset(&body);
   body = html /* transfer memory */;
  }
  pFile = fossil_fopen_for_output(zFile);
  if(fHtml==2){
   fwrite("<html><body>", 1, 12, pFile);
  }
  if(fPre!=0){
   fwrite("<pre>", 1, 5, pFile);
  }
  fwrite(blob_buffer(&body), 1, blob_size(&body), pFile);
  if(fPre!=0){
   fwrite("</pre>", 1, 6, pFile);
  }
  if(fHtml==2){
   fwrite("</body></html>\n", 1, 15, pFile);
  }
  fossil_fclose(pFile);
  blob_reset(&body);
  manifest_destroy(pWiki);
  return;
 }else if( strncmp(g.argv[2],"commit",n)==0
      || strncmp(g.argv[2],"create",n)==0 ){
  const char *zPageName;    /* page name */
  Blob content;         /* Input content */
  int rid = 0;
  Manifest *pWiki = 0;     /* Parsed wiki page content */
  const int isCreate = 'r'==g.argv[2][1] /* else "commit" */;
  const char *zMimeType = find_option("mimetype", "M", 1);
  const char *zETime = find_option("technote", "t", 1);
  const char *zTags = find_option("technote-tags", NULL, 1);
  const char *zClr = find_option("technote-bgcolor", NULL, 1);
  verify_all_options();
  if( g.argc!=4 && g.argc!=5 ){
   usage("commit|create PAGENAME ?FILE? [--mimetype TEXT-FORMAT]"
      " [--technote DATETIME] [--technote-tags TAGS]"
      " [--technote-bgcolor COLOR]");
  }
  zPageName = g.argv[3];
  if( g.argc==4 ){
   blob_read_from_channel(&content, stdin, -1);
  }else{
   blob_read_from_file(&content, g.argv[4], ExtFILE);
  }
  isSandbox = is_sandbox(zPageName);
  if ( !zETime ){
   if( !isSandbox ){
    wiki_fetch_by_name(zPageName, 0, &rid, &pWiki);
   }
  }else{
   rid = wiki_technote_to_rid(zETime);
   if( rid>0 ){
    pWiki = manifest_get(rid, CFTYPE_EVENT, 0);
   }
  }
  if( !zMimeType || !*zMimeType ){
   /* Try to deduce the mimetype based on the prior version. */
   if(isSandbox){
    zMimeType =
     wiki_filter_mimetypes(db_get("sandbox-mimetype",
                    "text/x-fossil-wiki"));
   }else if( pWiki!=0 && (pWiki->zMimetype && *pWiki->zMimetype) ){
    zMimeType = pWiki->zMimetype;
   }
  }else{
   zMimeType = wiki_filter_mimetypes(zMimeType);
  }
  if( isCreate && rid>0 ){
   if ( !zETime ){
    fossil_fatal("wiki page %s already exists", zPageName);
   }else{
    /* Creating a tech note with same timestamp is permitted
      and should create a new tech note */
    rid = 0;
   }
  }else if( !isCreate && rid==0 && isSandbox==0 ){
   if ( !zETime ){
    fossil_fatal("no such wiki page: %s", zPageName);
   }else{
    fossil_fatal("no such tech note: %s", zETime);
   }
  }

  if( !zETime ){
   if(isSandbox){
    db_set("sandbox",blob_str(&content),0);
    db_set("sandbox-mimetype",zMimeType,0);
    fossil_print("Updated sandbox pseudo-page.\n");
   }else{
    wiki_cmd_commit(zPageName, rid, &content, zMimeType, 1);
    if( g.argv[2][1]=='r' ){
     fossil_print("Created new wiki page %s.\n", zPageName);
    }else{
     fossil_print("Updated wiki page %s.\n", zPageName);
    }
   }
  }else{
   if( rid != -1 ){
    char *zMETime;     /* Normalized, mutable version of zETime */
    zMETime = db_text(0, "SELECT coalesce(datetime(%Q),datetime('now'))",
             zETime);
    event_cmd_commit(zMETime, rid, &content, zMimeType, zPageName,
             zTags, zClr);
    if( g.argv[2][1]=='r' ){
     fossil_print("Created new tech note %s.\n", zMETime);
    }else{
     fossil_print("Updated tech note %s.\n", zMETime);
    }
    free(zMETime);
   }else{
    fossil_fatal("ambiguous tech note id: %s", zETime);
   }
  }
  manifest_destroy(pWiki);
  blob_reset(&content);
 }else if( strncmp(g.argv[2],"delete",n)==0 ){
  if( g.argc!=4 ){
   usage("delete PAGENAME");
  }
  fossil_fatal("delete not yet implemented.");
 }else if(( strncmp(g.argv[2],"list",n)==0 )
     || ( strncmp(g.argv[2],"ls",n)==0 )){
  Stmt q;
  const int fTechnote = find_option("technote","t",0)!=0;
  const int showIds = find_option("show-technote-ids","s",0)!=0;
  const int showCkBr = find_option("show-associated","a",0)!=0;
  verify_all_options();
  if (fTechnote==0){
   db_prepare(&q, listAllWikiPages/*works-like:""*/);
  }else{
   db_prepare(&q,
    "SELECT datetime(e.mtime), substr(t.tagname,7), e.objid"
     " FROM event e, tag t"
    " WHERE e.type='e'"
     " AND e.tagid IS NOT NULL"
     " AND t.tagid=e.tagid"
    " ORDER BY e.mtime DESC /*sort*/"
   );
  }
  while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
   const char *zName = db_column_text(&q, 0);
   const int wrid = db_column_int(&q, 2);
   if(!showAll && !wrid){
    continue;
   }
   if( !showCkBr && 
     (sqlite3_strglob("checkin/*", zName)==0 ||
      sqlite3_strglob("branch/*", zName)==0) ){
    continue;
   }
   if( showIds ){
    const char *zUuid = db_column_text(&q, 1);
    fossil_print("%s ",zUuid);
   }
   fossil_print( "%s\n",zName);
  }
  db_finalize(&q);
 }else{
  goto wiki_cmd_usage;
 }
 return;

wiki_cmd_usage:
 usage("export|create|commit|list ...");
}

/*
** Allowed flags for wiki_render_associated
*/
#if INTERFACE
#define WIKIASSOC_FULL_TITLE 0x00001  /* Full title */
#define WIKIASSOC_MENU_READ  0x00002  /* Add submenu link to read wiki */
#define WIKIASSOC_MENU_WRITE 0x00004  /* Add submenu link to add wiki */
#define WIKIASSOC_ALL     0x00007  /* All of the above */
#endif

/*
** Show the default Section label for an associated wiki page.
*/
static void wiki_section_label(
 const char *zPrefix,  /* "branch", "tag", or "checkin" */
 const char *zName,   /* Name of the object */
 unsigned int mFlags  /* Zero or more WIKIASSOC_* flags */
){
 if( (mFlags & WIKIASSOC_FULL_TITLE)==0 ){
  @ <div class="section accordion">About</div>
 }else if( zPrefix[0]=='c' ){ /* checkin/... */
  @ <div class="section accordion">About checkin %.20h(zName)</div>
 }else{
  @ <div class="section accordion">About %s(zPrefix) %h(zName)</div>
 }
}

/*
** Add an "Wiki" button in a submenu that links to the read-wiki page.
*/
static void wiki_submenu_to_edit_wiki(
 const char *zPrefix,  /* "branch", "tag", or "checkin" */
 const char *zName,   /* Name of the object */
 unsigned int mFlags  /* Zero or more WIKIASSOC_* flags */
){
 if( g.perm.RdWiki && (mFlags & WIKIASSOC_MENU_READ)!=0 ){
  style_submenu_element("Wiki", "%R/wikiedit?name=%s/%t", zPrefix, zName);
 }
}

/*
** Check to see if there exists a wiki page with a name zPrefix/zName.
** If there is, then render a <div class='section'>..</div> and
** return true.
**
** If there is no such wiki page, return false.
*/
int wiki_render_associated(
 const char *zPrefix,  /* "branch", "tag", or "checkin" */
 const char *zName,   /* Name of the object */
 unsigned int mFlags  /* Zero or more WIKIASSOC_* flags */
){
 int rid;
 Manifest *pWiki;
 if( !db_get_boolean("wiki-about",1) ) return 0;
 rid = db_int(0,
  "SELECT rid FROM tagxref"
  " WHERE tagid=(SELECT tagid FROM tag WHERE tagname='wiki-%q/%q')"
  " ORDER BY mtime DESC LIMIT 1",
  zPrefix, zName
 );
 pWiki = rid==0 ? 0 : manifest_get(rid, CFTYPE_WIKI, 0);
 if( pWiki==0 || pWiki->zWiki==0 || pWiki->zWiki[0]==0 ){
  if( g.perm.WrWiki && g.perm.Write && (mFlags & WIKIASSOC_MENU_WRITE)!=0 ){
   style_submenu_element("Add Wiki", "%R/wikiedit?name=%s/%t",
              zPrefix, zName);
  }
  return 0;
 }
 if( fossil_strcmp(pWiki->zMimetype, "text/x-markdown")==0 ){
  Blob tail = BLOB_INITIALIZER;
  Blob title = BLOB_INITIALIZER;
  Blob markdown;
  blob_init(&markdown, pWiki->zWiki, -1);
  markdown_to_html(&markdown, &title, &tail);
  if( blob_size(&title) ){
   @ <div class="section accordion">%h(blob_str(&title))</div>
  }else{
   wiki_section_label(zPrefix, zName, mFlags);
  }
  wiki_submenu_to_edit_wiki(zPrefix, zName, mFlags);
  @ <div class="accordion_panel">
  safe_html_context(DOCSRC_WIKI);
  safe_html(&tail);
  convert_href_and_output(&tail);
  @ </div>
  blob_reset(&tail);
  blob_reset(&title);
  blob_reset(&markdown);
 }else if( fossil_strcmp(pWiki->zMimetype, "text/plain")==0 ){
  wiki_section_label(zPrefix, zName, mFlags);
  wiki_submenu_to_edit_wiki(zPrefix, zName, mFlags);
  @ <div class="accordion_panel"><pre>
  @ %h(pWiki->zWiki)
  @ </pre></div>
 }else{
  Blob tail = BLOB_INITIALIZER;
  Blob title = BLOB_INITIALIZER;
  Blob wiki;
  Blob *pBody;
  blob_init(&wiki, pWiki->zWiki, -1);
  if( wiki_find_title(&wiki, &title, &tail) ){
   @ <div class="section accordion">%h(blob_str(&title))</div>
   pBody = &tail;
  }else{
   wiki_section_label(zPrefix, zName, mFlags);
   pBody = &wiki;
  }
  wiki_submenu_to_edit_wiki(zPrefix, zName, mFlags);
  @ <div class="accordion_panel"><div class="wiki">
  wiki_convert(pBody, 0, WIKI_BUTTONS);
  @ </div></div>
  blob_reset(&tail);
  blob_reset(&title);
  blob_reset(&wiki);
 }
 manifest_destroy(pWiki);
 builtin_request_js("accordion.js");
 return 1;
}