Fossil

Artifact [d696ad36]
Login

Artifact [d696ad36]

Artifact d696ad3604f3190dafef28a8d7475822d8e232eeabbd6f9069a497cf845ecdc9:


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289
  290
  291
  292
  293
  294
  295
  296
  297
  298
  299
  300
  301
  302
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  325
  326
  327
  328
  329
  330
  331
  332
  333
  334
  335
  336
  337
  338
  339
  340
  341
  342
  343
  344
  345
  346
  347
  348
  349
  350
  351
  352
  353
  354
  355
  356
  357
  358
  359
  360
  361
  362
  363
  364
  365
  366
  367
  368
  369
  370
  371
  372
  373
  374
  375
  376
  377
  378
  379
  380
  381
  382
  383
  384
  385
  386
  387
  388
  389
  390
  391
  392
  393
  394
  395
  396
  397
  398
  399
  400
  401
  402
  403
  404
  405
  406
  407
  408
  409
  410
  411
  412
  413
  414
  415
  416
  417
  418
  419
  420
  421
  422
  423
  424
  425
  426
  427
  428
  429
  430
  431
  432
  433
  434
  435
  436
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  443
  444
  445
  446
  447
  448
  449
  450
  451
  452
  453
  454
  455
  456
  457
  458
  459
  460
  461
  462
  463
  464
  465
  466
  467
  468
  469
  470
  471
  472
  473
  474
  475
  476
  477
  478
  479
  480
  481
  482
  483
  484
  485
  486
  487
  488
  489
  490
  491
  492
  493
  494
  495
  496
  497
  498
  499
  500
  501
  502
  503
  504
  505
  506
  507
  508
  509
  510
  511
  512
  513
  514
  515
  516
  517
  518
  519
  520
  521
  522
  523
  524
  525
  526
  527
  528
  529
  530
  531
  532
  533
  534
  535
  536
  537
  538
  539
  540
  541
  542
  543
  544
  545
  546
  547
  548
  549
  550
  551
  552
  553
  554
  555
  556
  557
  558
  559
  560
  561
  562
  563
  564
  565
  566
  567
  568
  569
  570
  571
  572
  573
  574
  575
  576
  577
  578
  579
  580
  581
  582
  583
  584
  585
  586
  587
  588
  589
  590
  591
  592
  593
  594
  595
  596
  597
  598
  599
  600
  601
  602
  603
  604
  605
  606
  607
  608
  609
  610
  611
  612
  613
  614
  615
  616
  617
  618
  619
  620
  621
  622
  623
  624
  625
  626
  627
  628
  629
  630
  631
  632
  633
  634
  635
  636
  637
  638
  639
  640
  641
  642
  643
  644
  645
  646
  647
  648
  649
  650
  651
  652
  653
  654
  655
  656
  657
  658
  659
  660
  661
  662
  663
  664
  665
  666
  667
  668
  669
  670
  671
  672
  673
  674
  675
  676
  677
  678
  679
  680
  681
  682
  683
  684
  685
  686
  687
  688
  689
  690
  691
  692
  693
  694
  695
  696
  697
  698
  699
  700
  701
  702
  703
  704
  705
  706
  707
  708
  709
  710
  711
  712
  713
  714
  715
  716
  717
  718
  719
  720
  721
  722
  723
  724
  725
  726
  727
  728
  729
  730
  731
  732
  733
  734
  735
  736
  737
  738
  739
  740
  741
  742
  743
  744
  745
  746
  747
  748
  749
  750
  751
  752
  753
  754
  755
  756
  757
  758
  759
  760
  761
  762
  763
  764
  765
  766
  767
  768
  769
  770
  771
  772
  773
  774
  775
  776
  777
  778
  779
  780
  781
  782
  783
  784
  785
  786
  787
  788
  789
  790
  791
  792
  793
  794
  795
  796
  797
  798
  799
  800
  801
  802
  803
  804
  805
  806
  807
  808
  809
  810
  811
  812
  813
  814
  815
  816
  817
  818
  819
  820
  821
  822
  823
  824
  825
  826
  827
  828
  829
  830
  831
  832
  833
  834
  835
  836
  837
  838
  839
  840
  841
  842
  843
  844
  845
  846
  847
  848
  849
  850
  851
  852
  853
  854
  855
  856
  857
  858
  859
  860
  861
  862
  863
  864
  865
  866
  867
  868
  869
  870
  871
  872
  873
  874
  875
  876
  877
  878
  879
  880
  881
  882
  883
  884
  885
  886
  887
  888
  889
  890
  891
  892
  893
  894
  895
  896
  897
  898
  899
  900
  901
  902
  903
  904
  905
  906
  907
  908
  909
  910
  911
  912
  913
  914
  915
  916
  917
  918
  919
  920
  921
  922
  923
  924
  925
  926
  927
  928
  929
  930
  931
  932
  933
  934
  935
  936
  937
  938
  939
  940
  941
  942
  943
  944
  945
  946
  947
  948
  949
  950
  951
  952
  953
  954
  955
  956
  957
  958
  959
  960
  961
  962
  963
  964
  965
  966
  967
  968
  969
  970
  971
  972
  973
  974
  975
  976
  977
  978
  979
  980
  981
  982
  983
  984
  985
  986
  987
  988
  989
  990
  991
  992
  993
  994
  995
  996
  997
  998
  999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
/*
** Copyright (c) 2018 D. Richard Hipp
**
** This program is free software; you can redistribute it and/or
** modify it under the terms of the Simplified BSD License (also
** known as the "2-Clause License" or "FreeBSD License".)
**
** This program is distributed in the hope that it will be useful,
** but without any warranty; without even the implied warranty of
** merchantability or fitness for a particular purpose.
**
** Author contact information:
**  drh@hwaci.com
**  http://www.hwaci.com/drh/
**
*******************************************************************************
**
** Implementation of SMTP (Simple Mail Transport Protocol) according
** to RFC 5321.
*/
#include "config.h"
#include "smtp.h"
#include <assert.h>
#if (HAVE_DN_EXPAND || HAVE___NS_NAME_UNCOMPRESS || HAVE_NS_NAME_UNCOMPRESS) && \
  (HAVE_NS_PARSERR || HAVE___NS_PARSERR) && !defined(FOSSIL_OMIT_DNS)
# include <sys/types.h>
# include <netinet/in.h>
# if defined(HAVE_BIND_RESOLV_H)
#  include <bind/resolv.h>
#  include <bind/arpa/nameser_compat.h>
# else
#  include <arpa/nameser.h>
#  include <resolv.h>
# endif
# if defined(HAVENS_NAME_UNCOMPRESS) && !defined(dn_expand)
#  define dn_expand ns_name_uncompress
# endif
# if defined(HAVE__NS_NAME_UNCOMPRESS) && !defined(dn_expand)
#  define dn_expand __ns_name_uncompress
# endif
# define FOSSIL_UNIX_STYLE_DNS 1
#endif
#if defined(_WIN32) && !defined(__MINGW32__) && !defined(__MINGW64__)
# include <windows.h>
# include <windns.h>
# define FOSSIL_WINDOWS_STYLE_DNS 1
#endif


/*
** Find the hostname for receiving email for the domain given
** in zDomain. Return NULL if not found or not implemented.
** If multiple email receivers are advertized, pick the one with
** the lowest preference number.
**
** The returned string is obtained from fossil_malloc()
** and should be released using fossil_free().
*/
char *smtp_mx_host(const char *zDomain){
#if defined(FOSSIL_UNIX_STYLE_DNS)
 int nDns;            /* Length of the DNS reply */
 int rc;             /* Return code from various APIs */
 int i;             /* Loop counter */
 int iBestPriority = 9999999;  /* Best priority */
 int nRec;            /* Number of answers */
 ns_msg h;            /* DNS reply parser */
 const unsigned char *pBest = 0; /* RDATA for the best answer */
 unsigned char aDns[5000];    /* Raw DNS reply content */
 char zHostname[5000];      /* Hostname for the MX */

 nDns = res_query(zDomain, C_IN, T_MX, aDns, sizeof(aDns));
 if( nDns<=0 ) return 0;
 res_init();
 rc = ns_initparse(aDns,nDns,&h);
 if( rc ) return 0;
 nRec = ns_msg_count(h, ns_s_an);
 for(i=0; i<nRec; i++){
  ns_rr x;
  int priority, sz;
  const unsigned char *p;
  rc = ns_parserr(&h, ns_s_an, i, &x);
  if( rc ) continue;
  p = ns_rr_rdata(x);
  sz = ns_rr_rdlen(x);
  if( sz>2 ){
   priority = p[0]*256 + p[1];
   if( priority<iBestPriority ){
    pBest = p;
    iBestPriority = priority;
   }
  }
 }
 if( pBest ){
  dn_expand(aDns, aDns+nDns, pBest+2, zHostname, sizeof(zHostname));
  return fossil_strdup(zHostname);
 }
 return 0;
#elif defined(FOSSIL_WINDOWS_STYLE_DNS)
 DNS_STATUS status;      /* Return status */
 PDNS_RECORDA pDnsRecord, p; /* Pointer to DNS_RECORD structure */
 int iBestPriority = 9999999; /* Best priority */
 char *pBest = 0;       /* RDATA for the best answer */

 status = DnsQuery_UTF8(zDomain,      /* Domain name */
             DNS_TYPE_MX,    /* DNS record type */
             DNS_QUERY_STANDARD, /* Query options */
             NULL,        /* List of DNS servers */
             &pDnsRecord,    /* Query results */
             NULL);       /* Reserved */
 if( status ) return NULL;

 p = pDnsRecord;
 while( p ){
  if( p->Data.MX.wPreference<iBestPriority ){
   iBestPriority = p->Data.MX.wPreference;
   pBest = p->Data.MX.pNameExchange;
  }
  p = p->pNext;
 }
 if( pBest ){
  pBest = fossil_strdup(pBest);
 }
 DnsRecordListFree(pDnsRecord, DnsFreeRecordListDeep);
 return pBest;
#else
 return 0;
#endif /* defined(FOSSIL_WINDOWS_STYLE_DNS) */
}

/*
** COMMAND: test-find-mx
**
** Usage: %fossil test-find-mx DOMAIN ...
**
** Do a DNS MX lookup to find the hostname for sending email for
** DOMAIN.
*/
void test_find_mx(void){
 int i;
 if( g.argc<=2 ){
  usage("DOMAIN ...");
 }
 for(i=2; i<g.argc; i++){
  char *z = smtp_mx_host(g.argv[i]);
  fossil_print("%s: %s\n", g.argv[i], z);
  fossil_free(z);
 }
}

#if INTERFACE
/*
** Information about a single SMTP connection.
*/
struct SmtpSession {
 const char *zFrom;    /* Domain from which we are sending */
 const char *zDest;    /* Domain that will receive the email */
 char *zHostname;     /* Hostname of SMTP server for zDest */
 u32 smtpFlags;      /* Flags changing the operation */
 FILE *logFile;      /* Write session transcript to this log file */
 Blob *pTranscript;    /* Record session transcript here */
 int atEof;        /* True after connection closes */
 char *zErr;        /* Error message */
 Blob inbuf;        /* Input buffer */
};

/* Allowed values for SmtpSession.smtpFlags */
#define SMTP_TRACE_STDOUT  0x00001   /* Debugging info to console */
#define SMTP_TRACE_FILE   0x00002   /* Debugging info to logFile */
#define SMTP_TRACE_BLOB   0x00004   /* Record transcript */
#define SMTP_DIRECT     0x00008   /* Skip the MX lookup */
#define SMTP_PORT      0x00010   /* Use an alternate port number */

#endif

/*
** Shutdown an SmtpSession
*/
void smtp_session_free(SmtpSession *pSession){
 socket_close();
 blob_reset(&pSession->inbuf);
 fossil_free(pSession->zHostname);
 fossil_free(pSession->zErr);
 fossil_free(pSession);
}

/*
** Allocate a new SmtpSession object.
**
** Both zFrom and zDest must be specified.
**
** The ... arguments are in this order:
**
**  SMTP_PORT:      int
**  SMTP_TRACE_FILE:   FILE*
**  SMTP_TRACE_BLOB:   Blob*
*/
SmtpSession *smtp_session_new(
 const char *zFrom,  /* Domain for the client */
 const char *zDest,  /* Domain of the server */
 u32 smtpFlags,    /* Flags */
 ...          /* Arguments depending on the flags */
){
 SmtpSession *p;
 va_list ap;
 UrlData url;

 p = fossil_malloc( sizeof(*p) );
 memset(p, 0, sizeof(*p));
 p->zFrom = zFrom;
 p->zDest = zDest;
 p->smtpFlags = smtpFlags;
 memset(&url, 0, sizeof(url));
 url.port = 25;
 blob_init(&p->inbuf, 0, 0);
 va_start(ap, smtpFlags);
 if( smtpFlags & SMTP_PORT ){
  url.port = va_arg(ap, int);
 }
 if( smtpFlags & SMTP_TRACE_FILE ){
  p->logFile = va_arg(ap, FILE*);
 }
 if( smtpFlags & SMTP_TRACE_BLOB ){
  p->pTranscript = va_arg(ap, Blob*);
 }
 va_end(ap);
 if( (smtpFlags & SMTP_DIRECT)!=0 ){
  int i;
  p->zHostname = fossil_strdup(zDest);
  for(i=0; p->zHostname[i] && p->zHostname[i]!=':'; i++){}
  if( p->zHostname[i]==':' ){
   p->zHostname[i] = 0;
   url.port = atoi(&p->zHostname[i+1]);
  }
 }else{
  p->zHostname = smtp_mx_host(zDest);
 }
 if( p->zHostname==0 ){
  p->atEof = 1;
  p->zErr = mprintf("cannot locate SMTP server for \"%s\"", zDest);
  return p;
 }
 url.name = p->zHostname;
 socket_global_init();
 if( socket_open(&url) ){
  p->atEof = 1;
  p->zErr = socket_errmsg();
  socket_close();
 }
 return p;
}

/*
** Send a single line of output the SMTP client to the server.
*/
static void smtp_send_line(SmtpSession *p, const char *zFormat, ...){
 Blob b = empty_blob;
 va_list ap;
 char *z;
 int n;
 if( p->atEof ) return;
 va_start(ap, zFormat);
 blob_vappendf(&b, zFormat, ap);
 va_end(ap);
 z = blob_buffer(&b);
 n = blob_size(&b);
 assert( n>=2 );
 assert( z[n-1]=='\n' );
 assert( z[n-2]=='\r' );
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_STDOUT ){
  fossil_print("C: %.*s\n", n-2, z);
 }
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_FILE ){
  fprintf(p->logFile, "C: %.*s\n", n-2, z);
 }
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_BLOB ){
  blob_appendf(p->pTranscript, "C: %.*s\n", n-2, z);
 }
 socket_send(0, z, n);
 blob_reset(&b);
}

/*
** Read a line of input received from the SMTP server. Make in point
** to the next input line.
**
** Content is actually read into the p->in buffer. Then blob_line()
** is used to extract individual lines, passing each to "in".
*/
static void smtp_recv_line(SmtpSession *p, Blob *in){
 int n = blob_size(&p->inbuf);
 char *z = blob_buffer(&p->inbuf);
 int i = blob_tell(&p->inbuf);
 int nDelay = 0;
 if( i<n && z[n-1]=='\n' ){
  blob_line(&p->inbuf, in);
 }else if( p->atEof ){
  blob_init(in, 0, 0);
 }else{
  if( n>0 && i>=n ){
   blob_truncate(&p->inbuf, 0);
   blob_rewind(&p->inbuf);
   n = 0;
  }
  do{
   size_t got;
   blob_resize(&p->inbuf, n+1000);
   z = blob_buffer(&p->inbuf);
   got = socket_receive(0, z+n, 1000, 1);
   if( got>0 ){
    in->nUsed += got;
    n += got;
    z[n] = 0;
    if( n>0 && z[n-1]=='\n' ) break;
    if( got==1000 ) continue;
   }
   nDelay++;
   if( nDelay>100 ){
    blob_init(in, 0, 0);
    p->zErr = mprintf("timeout");
    socket_close();
    p->atEof = 1;
    return;
   }else{
    sqlite3_sleep(100);
   }
  }while( n<1 || z[n-1]!='\n' );
  blob_truncate(&p->inbuf, n);
  blob_line(&p->inbuf, in);
 }
 z = blob_buffer(in);
 n = blob_size(in);
 if( n && z[n-1]=='\n' ) n--;
 if( n && z[n-1]=='\r' ) n--;
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_STDOUT ){
  fossil_print("S: %.*s\n", n, z);
 }
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_FILE ){
  fprintf(p->logFile, "S: %.*s\n", n, z);
 }
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_BLOB ){
  blob_appendf(p->pTranscript, "S: %.*s\n", n-2, z);
 }
}

/*
** Capture a single-line server reply.
*/
static void smtp_get_reply_from_server(
 SmtpSession *p,  /* The SMTP connection */
 Blob *in,     /* Buffer used to hold the reply */
 int *piCode,   /* The return code */
 int *pbMore,   /* True if the reply is not complete */
 char **pzArg   /* Argument */
){
 int n;
 char *z;
 blob_truncate(in, 0);
 smtp_recv_line(p, in);
 z = blob_str(in);
 n = blob_size(in);
 if( z[0]=='#' ){
  *piCode = 0;
  *pbMore = 1;
  *pzArg = z;
 }else{
  *piCode = atoi(z);
  *pbMore = n>=4 && z[3]=='-';
  *pzArg = n>=4 ? z+4 : "";
 }
}

/*
** Have the client send a QUIT message.
*/
int smtp_client_quit(SmtpSession *p){
 Blob in = BLOB_INITIALIZER;
 int iCode = 0;
 int bMore = 0;
 char *zArg = 0;
 smtp_send_line(p, "QUIT\r\n");
 do{
  smtp_get_reply_from_server(p, &in, &iCode, &bMore, &zArg);
 }while( bMore );
 p->atEof = 1;
 socket_close();
 return 0;
}

/*
** Begin a client SMTP session. Wait for the initial 220 then send
** the EHLO and wait for a 250.
**
** Return 0 on success and non-zero for a failure.
*/
int smtp_client_startup(SmtpSession *p){
 Blob in = BLOB_INITIALIZER;
 int iCode = 0;
 int bMore = 0;
 char *zArg = 0;
 do{
  smtp_get_reply_from_server(p, &in, &iCode, &bMore, &zArg);
 }while( bMore );
 if( iCode!=220 ){
  smtp_client_quit(p);
  return 1;
 }
 smtp_send_line(p, "EHLO %s\r\n", p->zFrom);
 do{
  smtp_get_reply_from_server(p, &in, &iCode, &bMore, &zArg);
 }while( bMore );
 if( iCode!=250 ){
  smtp_client_quit(p);
  return 1;
 }
 return 0;
}

/*
** COMMAND: test-smtp-probe
**
** Usage: %fossil test-smtp-probe DOMAIN [ME]
**
** Interact with the SMTP server for DOMAIN by setting up a connection
** and then immediately shutting it back down. Log all interaction
** on the console. Use ME as the domain name of the sender.
**
** Options:
**
**  --direct       Use DOMAIN directly without going through MX
**  --port N       Talk on TCP port N
*/
void test_smtp_probe(void){
 SmtpSession *p;
 const char *zDomain;
 const char *zSelf;
 const char *zPort;
 int iPort = 25;
 u32 smtpFlags = SMTP_TRACE_STDOUT|SMTP_PORT;

 if( find_option("direct",0,0)!=0 ) smtpFlags |= SMTP_DIRECT;
 zPort = find_option("port",0,1);
 if( zPort ) iPort = atoi(zPort);
 verify_all_options();
 if( g.argc!=3 && g.argc!=4 ) usage("DOMAIN [ME]");
 zDomain = g.argv[2];
 zSelf = g.argc==4 ? g.argv[3] : "fossil-scm.org";
 p = smtp_session_new(zSelf, zDomain, smtpFlags, iPort);
 if( p->zErr ){
  fossil_fatal("%s", p->zErr);
 }
 fossil_print("Connection to \"%s\"\n", p->zHostname);
 smtp_client_startup(p);
 smtp_client_quit(p);
 if( p->zErr ){
  fossil_fatal("ERROR: %s\n", p->zErr);
 }
 smtp_session_free(p);
}

/*
** Send the content of an email message followed by a single
** "." line. All lines must be \r\n terminated. Any isolated
** \n line terminators in the input must be converted. Also,
** a line beginning with "." must have the dot doubled per
** https://tools.ietf.org/html/rfc5321#section-4.5.2
*/
static void smtp_send_email_body(
 const char *zMsg,             /* Message to send */
 size_t (*xSend)(void*,const void*,size_t), /* Sender callback function */
 void *pArg                 /* First arg to sender */
){
 Blob in;
 Blob out = BLOB_INITIALIZER;
 Blob line;
 blob_init(&in, zMsg, -1);
 while( blob_line(&in, &line) ){
  char *z = blob_buffer(&line);
  int n = blob_size(&line);
  if( n==0 ) break;
  n--;
  if( n && z[n-1]=='\r' ) n--;
  if( z[0]=='.' ){
   blob_append(&out, "..", 2);  /* RFC 5321 ยง 4.5.2 */
   blob_append(&out, z+1, n-1);
  }else{
   blob_append(&out, z, n);
  }
  blob_append(&out, "\r\n", 2);
 }
 blob_append(&out, ".\r\n", 3);
 xSend(pArg, blob_buffer(&out), blob_size(&out));
 blob_reset(&out);
 blob_reset(&line);
}

/* A sender function appropriate for use by smtp_send_email_body() to
** send all content to the console, for testing.
*/
static size_t smtp_test_sender(void *NotUsed, const void *pContent, size_t N){
 return fwrite(pContent, 1, N, stdout);
}

/*
** COMMAND: test-smtp-senddata
**
** Usage: %fossil test-smtp-senddata FILE
**
** Read content from FILE, then send it to stdout encoded as if sent
** to the DATA portion of an SMTP session. This command is used to
** test the encoding logic.
*/
void test_smtp_senddata(void){
 Blob f;
 if( g.argc!=3 ) usage("FILE");
 blob_read_from_file(&f, g.argv[2], ExtFILE);
 smtp_send_email_body(blob_str(&f), smtp_test_sender, 0);
 blob_reset(&f);
}

/*
** Send a single email message to the SMTP server.
**
** All email addresses (zFrom and azTo) must be plain "local@domain"
** format without the surrounding "<..>". This routine will add the
** necessary "<..>".
**
** The body of the email should be well-structured. This routine will
** convert any \n line endings into \r\n and will escape lines containing
** just ".", but will not make any other alterations or corrections to
** the message content.
**
** Return 0 on success. Otherwise an error code.
*/
int smtp_send_msg(
 SmtpSession *p,    /* The SMTP server to which the message is sent */
 const char *zFrom,   /* Who the message is from */
 int nTo,        /* Number of receipients */
 const char **azTo,   /* Email address of each recipient */
 const char *zMsg    /* Body of the message */
){
 int i;
 int iCode = 0;
 int bMore = 0;
 char *zArg = 0;
 Blob in;
 blob_init(&in, 0, 0);
 smtp_send_line(p, "MAIL FROM:<%s>\r\n", zFrom);
 do{
  smtp_get_reply_from_server(p, &in, &iCode, &bMore, &zArg);
 }while( bMore );
 if( iCode!=250 ) return 1;
 for(i=0; i<nTo; i++){
  smtp_send_line(p, "RCPT TO:<%s>\r\n", azTo[i]);
  do{
   smtp_get_reply_from_server(p, &in, &iCode, &bMore, &zArg);
  }while( bMore );
  if( iCode!=250 ) return 1;
 }
 smtp_send_line(p, "DATA\r\n");
 do{
  smtp_get_reply_from_server(p, &in, &iCode, &bMore, &zArg);
 }while( bMore );
 if( iCode!=354 ) return 1;
 smtp_send_email_body(zMsg, socket_send, 0);
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_STDOUT ){
  fossil_print("C: # message content\nC: .\n");
 }
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_FILE ){
  fprintf(p->logFile, "C: # message content\nC: .\n");
 }
 if( p->smtpFlags & SMTP_TRACE_BLOB ){
  blob_appendf(p->pTranscript, "C: # message content\nC: .\n");
 }
 do{
  smtp_get_reply_from_server(p, &in, &iCode, &bMore, &zArg);
 }while( bMore );
 if( iCode!=250 ) return 1;
 return 0;
}

/*
** The input is a base email address of the form "local@domain".
** Return a pointer to just the "domain" part.
*/
static const char *domainOfAddr(const char *z){
 while( z[0] && z[0]!='@' ) z++;
 if( z[0]==0 ) return 0;
 return z+1;
}


/*
** COMMAND: test-smtp-send
**
** Usage: %fossil test-smtp-send EMAIL FROM TO ...
**
** Use SMTP to send the email message contained in the file named EMAIL
** to the list of users TO. FROM is the sender of the email.
**
** Options:
**
**   --direct       Go directly to the TO domain. Bypass MX lookup
**   --relayhost R     Use R as relay host directly for delivery.
**   --port N       Use TCP port N instead of 25
**   --trace        Show the SMTP conversation on the console
*/
void test_smtp_send(void){
 SmtpSession *p;
 const char *zFrom;
 int nTo;
 const char *zToDomain;
 const char *zFromDomain;
 const char *zRelay;
 const char **azTo;
 int smtpPort = 25;
 const char *zPort;
 Blob body;
 u32 smtpFlags = SMTP_PORT;
 if( find_option("trace",0,0)!=0 ) smtpFlags |= SMTP_TRACE_STDOUT;
 if( find_option("direct",0,0)!=0 ) smtpFlags |= SMTP_DIRECT;
 zPort = find_option("port",0,1);
 if( zPort ) smtpPort = atoi(zPort);
 zRelay = find_option("relayhost",0,1);
 verify_all_options();
 if( g.argc<5 ) usage("EMAIL FROM TO ...");
 blob_read_from_file(&body, g.argv[2], ExtFILE);
 zFrom = g.argv[3];
 nTo = g.argc-4;
 azTo = (const char**)g.argv+4;
 zFromDomain = domainOfAddr(zFrom);
 if( zRelay!=0 && zRelay[0]!= 0) {
  smtpFlags |= SMTP_DIRECT;
  zToDomain = zRelay;
 }else{
  zToDomain = domainOfAddr(azTo[0]);
 }
 p = smtp_session_new(zFromDomain, zToDomain, smtpFlags, smtpPort);
 if( p->zErr ){
  fossil_fatal("%s", p->zErr);
 }
 fossil_print("Connection to \"%s\"\n", p->zHostname);
 smtp_client_startup(p);
 smtp_send_msg(p, zFrom, nTo, azTo, blob_str(&body));
 smtp_client_quit(p);
 if( p->zErr ){
  fossil_fatal("ERROR: %s\n", p->zErr);
 }
 smtp_session_free(p);
 blob_reset(&body);
}

/*****************************************************************************
** Server implementation
*****************************************************************************/

/*
** Schema used by the email processing system.
*/
static const char zEmailSchema[] =
@ -- bulk storage is in this table. This table can store either
@ -- the body of email messages or transcripts of an smtp session.
@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS repository.emailblob(
@  emailid INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, -- numeric idea for the entry
@  enref INT,          -- Number of references to this blob
@  ets INT,           -- Corresponding transcript, or NULL
@  etime INT,          -- insertion time, secs since 1970
@  esz INT,           -- uncompressed content size
@  etxt TEXT           -- content of this entry
@ );
@
@ -- One row for each mailbox entry. All users emails are stored in
@ -- this same table.
@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS repository.emailbox(
@  ebid INTEGER PRIMARY KEY, -- Unique id for each mailbox entry
@  euser TEXT,     -- User who received this email
@  edate INT,      -- Date received. Seconds since 1970
@  efrom TEXT,     -- Who is the email from
@  emsgid INT,     -- Raw email text
@  estate INT,     -- 0: Unread, 1: read, 2: trash 3: sent
@  esubject TEXT,    -- Subject line for display
@  etags TEXT      -- zero or more tags
@ );
@
@ -- Information on how to deliver incoming email.
@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS repository.emailroute(
@  eaddr TEXT PRIMARY KEY, -- Email address
@  epolicy TEXT       -- How to handle email sent to this address
@ ) WITHOUT ROWID;
@
@ -- Outgoing email queue
@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS repository.emailoutq(
@  edomain TEXT,      -- Destination domain. (ex: "fossil-scm.org")
@  efrom TEXT,       -- Sender email address (envelope "from")
@  eto TEXT,        -- Recipient email address (envelope "to")
@  emsgid INT,       -- Message body in the emailblob table
@  ectime INT,       -- Time enqueued. Seconds since 1970
@  emtime INT,       -- Time of last send attempt. Sec since 1970
@  ensend INT,       -- Number of send attempts
@  ets INT         -- Transcript of last failed attempt
@ );
@
@ -- Triggers to automatically keep the emailblob.enref field up to date
@ -- as entries in the emailblob, emailbox, and emailoutq tables are
@ -- deleted.
@ CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS repository.emailblob_d1
@ AFTER DELETE ON emailblob BEGIN
@  UPDATE emailblob SET enref=enref-1 WHERE emailid=old.ets;
@ END;
@ CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS repository.emailbox_d1
@ AFTER DELETE ON emailbox BEGIN
@  UPDATE emailblob SET enref=enref-1 WHERE emailid=old.emsgid;
@ END;
@ CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS repository.emailoutq_d1
@ AFTER DELETE ON emailoutq BEGIN
@  UPDATE emailblob SET enref=enref-1 WHERE emailid IN (old.ets,old.emsgid);
@ END;
@
@ -- An index on the emailblob entries which are unreferenced.
@ CREATE INDEX IF NOT EXISTS repository.emailblob_nref ON emailblob(enref)
@ WHERE enref<=0;
;

/*
** Code used to delete the email tables.
*/
static const char zEmailDrop[] =
@ DROP TABLE IF EXISTS emailblob;
@ DROP TABLE IF EXISTS emailbox;
@ DROP TABLE IF EXISTS emailroute;
@ DROP TABLE IF EXISTS emailqueue;
;

#if INTERFACE
/*
** Mailbox message states
*/
#define MSG_UNREAD  0
#define MSG_READ   1
#define MSG_TRASH   2
#endif /* INTERFACE */


/*
** Populate the schema of a database.
**
**  eForce==0     Fast
**  eForce==1     Run CREATE TABLE statements every time
**  eForce==2     DROP then rerun CREATE TABLE
*/
void smtp_server_schema(int eForce){
 if( eForce==2 ){
  db_multi_exec(zEmailDrop/*works-like:""*/);
 }
 if( eForce==1 || !db_table_exists("repository","emailblob") ){
  db_multi_exec(zEmailSchema/*works-like:""*/);
 }
}

/*
** WEBPAGE: setup_smtp
**
** Administrative page for configuring and controlling inbound email and
** output email queuing. This page is available to administrators
** only via the /Admin/EmailServer menu.
*/
void setup_smtp(void){
 Stmt q;
 login_check_credentials();
 if( !g.perm.Setup ){
  login_needed(0);
  return;
 }
 db_begin_transaction();
 style_header("Email Server Setup");
 if( db_table_exists("repository","emailroute") ){
  style_submenu_element("emailblob table", "%R/emailblob");
  style_submenu_element("emailoutq table", "%R/emailoutq");
  db_prepare(&q, "SELECT eaddr, epolicy FROM emailroute ORDER BY 1");
 }else{
  db_prepare(&q, "SELECT null, null WHERE false");
 }
 @ <h1>Email Routing Table</h1>
 @ <table class="emailroutetab" cellpadding="5" border="1" cellspacing="0">
 @ <thead>
 @ <tr>
 @  <th>Email Address
 @  <th>Routing
 @  <th>
 @ </tr>
 @ </thead><tbody>
 while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
  const char *zEAddr = db_column_text(&q, 0);
  const char *zEPolicy = db_column_text(&q, 1);
  @ <tr>
  @ <td valign="top">%h(zEAddr)</td>
  @ <td valign="top"><span style="white-space:pre;">%h(zEPolicy)</span></td>
  @ <td valign="top"><form method="POST" action="%R/setup_smtp_route">
  @  <input type="hidden" name="oaddr" value="%h(zEAddr)">
  @  <input type="submit" value="Edit">
  @  </form>
 }
 db_finalize(&q);
 @ <tr>
 @  <td colspan="3">
 @  <form method="POST" action="%R/setup_smtp_route">
 @  <input type="submit" value="New">
 @  &larr; Add a new email address
 @  </form>
 @ </table>
 style_footer();
 db_end_transaction(0);
}

/*
** WEBPAGE: setup_smtp_route
**
** Edit a single entry in the emailroute table.
** Query parameters:
**
**  eaddr=ADDR     ADDR is the email address as edited.
**
**  oaddr=ADDR     The original email address prior to editing.
**            Omit to add a new address.
**
**  epolicy=TXT     The routing policy.
*/
void setup_smtp_route(void){
 char *zEAddr = PT("eaddr");     /* new email address */
 char *zEPolicy = PT("epolicy");   /* new routing policy */
 char *zOAddr = PT("oaddr");     /* original email address */
 char *zErr = 0;
 int iErr = 0;
 login_check_credentials();
 if( !g.perm.Setup ){
  login_needed(0);
  return;
 }
 style_header("Email Route Editor");

 if( P("edit") && cgi_csrf_safe(1) && zEAddr!=0 && zEPolicy!=0 ){
  smtp_server_schema(0);
  if( (zOAddr==0 || fossil_strcmp(zEAddr,zOAddr)!=0) ){
   /* New or changed email address */
   if( db_exists("SELECT 1 FROM emailroute WHERE eaddr=%Q",zEAddr) ){
    iErr = 1;
    zErr = mprintf("email address \"%h(zEAddr)\" already exists",zEAddr);
    goto smtp_route_edit;
   }
   if( zEPolicy[0]==0 ){
    iErr = 2;
    zErr = mprintf("empty route");
    goto smtp_route_edit;
   }
  }
  /* If the email address has changed, or if the new policy is blank,
  ** delete the old address and route information
  */
  db_begin_transaction();
  if( (zOAddr && fossil_strcmp(zEAddr,zOAddr)!=0) || zEPolicy[0]==0 ){
   db_multi_exec("DELETE FROM emailroute WHERE eaddr=%Q", zOAddr);
  }
  if( zEPolicy[0] ){
   /* Insert the new address and route */
   db_multi_exec(
    "REPLACE INTO emailroute(eaddr,epolicy) VALUES(%Q,%Q)",
    zEAddr, zEPolicy
   );
  }
  db_end_transaction(0);
  cgi_redirectf("%R/setup_smtp");
 }
 if( P("cancel")!=0 ){
  cgi_redirectf("%R/setup_smtp");
 }

smtp_route_edit:
 if( zEAddr==0 ) zEAddr = zOAddr;
 if( zEPolicy==0 && db_table_exists("repository","emailroute") ){
  zEPolicy = db_text(0, "SELECT epolicy FROM emailroute WHERE eaddr=%Q",
           zEAddr);
 }
 if( zEPolicy==0 ) zEPolicy = "";
 @ <form method="POST" action="%R/setup_smtp_route">
 if( zOAddr ){
  @ <input type="hidden" name="oaddr" value="%h(zOAddr)">
 }
 @ <table class="label-value">
 @ <tr>
 @  <th>Email Address:</th>
 @  <td><input type="text" size=30 name="eaddr" value="%h(zEAddr)">
 if( iErr==1 ){
  @ <td><span class="generalError">&larr; %z(zErr)</span>
 }
 @ </tr>
 if( zOAddr && fossil_strcmp(zOAddr,zEAddr)!=0 ){
  @ <tr>
  @  <th>Original Address:</th>
  @  <td>%h(zOAddr)
  @ </tr>
 }
 @ <tr>
 @  <th>Routing:</th>
 @  <td><textarea name="epolicy" rows="3" cols="40">%h(zEPolicy)</textarea>
 if( iErr==2 ){
  @ <td valign="top"><span class="generalError">&larr; %z(zErr)</span>
 }
 @ </tr>
 @ <tr>
 @  <td>&nbsp;
 @  <td><input type="submit" name="edit" value="Apply">
 @    <input type="submit" name="cancel" value="Cancel">
 @ </tr>
 @ </table>
 @ <hr>
 @ <h1>Instructions</h1>
 @
 @ <p>The "Routing" field consists of zero or more lines where each
 @ line is an "action" followed by an "argument". Available actions:
 @ <ul>
 @ <li><p><b>forward</b> <i>email-address</i>
 @ <p>Forward the message to <i>email-address</i>.
 @ <li><p><b>mbox</b> <i>login-name</i>
 @ <p>Store the message in the local mailbox for the user
 @ with USER.LOGIN=<i>login-name</i>.
 @ </ul>
 @
 @ <p>To delete a route &rarr; erase all text from the "Routing" field then
 @ press the "Apply" button.
 style_footer();
}

#if LOCAL_INTERFACE
/*
** State information for the server
*/
struct SmtpServer {
 sqlite3_int64 idTranscript; /* Transcript ID number */
 sqlite3_int64 idMsg;    /* Message ID number */
 const char *zIpAddr;    /* Remote IP address */
 char *zEhlo;        /* Client domain on the EHLO line */
 char *zFrom;        /* MAIL FROM: argument */
 int nTo;          /* Number of RCPT TO: lines seen */
 struct SmtpTo {
  char *z;          /* Address in each RCPT TO line */
  int okRemote;        /* zTo can be in another domain */
 } *aTo;
 u32 srvrFlags;       /* Control flags */
 int nEts;          /* Number of references to the transcript */
 int nRef;          /* Number of references to idMsg */
 Blob msg;          /* Content following DATA */
 Blob transcript;      /* Session transcript */
};

#define SMTPSRV_CLEAR_MSG  1  /* smtp_server_clear() last message only */
#define SMTPSRV_CLEAR_ALL  2  /* smtp_server_clear() everything */
#define SMTPSRV_LOG    0x001 /* Record a transcript of the interaction */
#define SMTPSRV_STDERR  0x002 /* Transcription written to stderr */
#define SMTPSRV_DRYRUN  0x004 /* Do not record anything in database */

#endif /* LOCAL_INTERFACE */

/*
** Clear the SmtpServer object. Deallocate resources.
** How much to clear depends on eHowMuch
*/
static void smtp_server_clear(SmtpServer *p, int eHowMuch){
 int i;
 if( eHowMuch>=SMTPSRV_CLEAR_MSG ){
  fossil_free(p->zFrom);
  p->zFrom = 0;
  for(i=0; i<p->nTo; i++) fossil_free(p->aTo[i].z);
  fossil_free(p->aTo);
  p->aTo = 0;
  p->nTo = 0;
  blob_reset(&p->msg);
  p->idMsg = 0;
 }
 if( eHowMuch>=SMTPSRV_CLEAR_ALL ){
  blob_reset(&p->transcript);
  p->idTranscript = 0;
  fossil_free(p->zEhlo);
  p->zEhlo = 0;
 }
}

/*
** Turn raw memory into an SmtpServer object.
*/
static void smtp_server_init(SmtpServer *p){
 memset(p, 0, sizeof(*p));
 blob_init(&p->msg, 0, 0);
 blob_init(&p->transcript, 0, 0);
}

/*
** Append a new TO entry to the SmtpServer object. Do not do the
** append if the same entry is already on the list.
**
** The zAddr argument is obtained from fossil_malloc(). This
** routine assumes ownership of the allocation.
*/
static void smtp_append_to(SmtpServer *p, char *zAddr, int okRemote){
 int i;
 for(i=0; zAddr[i]; i++){ zAddr[i] = fossil_tolower(zAddr[i]); }
 for(i=0; i<p->nTo; i++){
  if( strcmp(zAddr, p->aTo[i].z)==0 ){
   fossil_free(zAddr);
   if( p->aTo[i].okRemote==0 ) p->aTo[i].okRemote = okRemote;
   return;
  }
 }
 p->aTo = fossil_realloc(p->aTo, (p->nTo+1)*sizeof(p->aTo[0]));
 p->aTo[p->nTo].z = zAddr;
 p->aTo[p->nTo].okRemote = okRemote;
 p->nTo++;
}

/*
** Send a single line of output from the server to the client.
*/
static void smtp_server_send(SmtpServer *p, const char *zFormat, ...){
 Blob b = empty_blob;
 va_list ap;
 char *z;
 int n;
 va_start(ap, zFormat);
 blob_vappendf(&b, zFormat, ap);
 va_end(ap);
 z = blob_buffer(&b);
 n = blob_size(&b);
 assert( n>=2 );
 assert( z[n-1]=='\n' );
 assert( z[n-2]=='\r' );
 if( p->srvrFlags & SMTPSRV_LOG ){
  blob_appendf(&p->transcript, "S: %.*s\n", n-2, z);
 }
 if( p->srvrFlags & SMTPSRV_STDERR ){
  fprintf(stderr, "S: %.*s\n", n-2, z);
 }
 fwrite(z, n, 1, stdout);
 fflush(stdout);
 blob_reset(&b);
}

/*
** Read a single line from the client.
*/
static int smtp_server_gets(SmtpServer *p, char *aBuf, int nBuf){
 int rc = fgets(aBuf, nBuf, stdin)!=0;
 if( rc ){
  if( (p->srvrFlags & SMTPSRV_LOG)!=0 ){
   blob_appendf(&p->transcript, "C: %s", aBuf);
  }
  if( (p->srvrFlags & SMTPSRV_STDERR)!=0 ){
   fprintf(stderr, "C: %s", aBuf);
  }
 }
 return rc;
}

/*
** RFC-5321 requires certain content be prepended to an email header
** as that email is received.
*/
static void smtp_server_prepend_header_lines(SmtpServer *p){
 blob_appendf(&p->msg, "Received: from %s by Fossil-smtp\r\n", p->zIpAddr);
}

/*
** Capture the incoming email data into the p->msg blob. Dequote
** lines of "..\r\n" into just ".\r\n".
*/
static void smtp_server_capture_data(SmtpServer *p, char *z, int n){
 int nLine = 0;
 while( fgets(z, n, stdin) ){
  if( strncmp(z, ".\r\n", 3)==0 || strncmp(z, ".\n",2)==0 ) break;
  nLine++;
  if( strncmp(z, "..\r\n", 4)==0 || strncmp(z, "..\n",3)==0 ){
   memmove(z, z+1, 4);
  }
  blob_append(&p->msg, z, -1);
 }
 if( p->srvrFlags & SMTPSRV_LOG ){
  blob_appendf(&p->transcript, "C: # %d lines, %d bytes of content\n",
     nLine, blob_size(&p->msg));
 }
 if( p->srvrFlags & SMTPSRV_STDERR ){
  fprintf(stderr, "C: # %d lines, %d bytes of content\n",
     nLine, blob_size(&p->msg));
 }
}

/*
** Send an email to a single email addess that is registered with
** this system, according to the instructions in emailroute. If
** zAddr is not in the emailroute table, then this routine is a
** no-op. Or if zAddr has already been processed, then this
** routine is a no-op.
*/
static void smtp_server_send_one_user(
 SmtpServer *p,     /* The current inbound email */
 const char *zAddr,   /* Who to forward this to */
 int okRemote      /* True if ok to foward to another domain */
){
 char *zPolicy;
 Blob policy, line, token, tail;

 zPolicy = db_text(0,
  "SELECT epolicy FROM emailroute WHERE eaddr=%Q", zAddr);
 if( zPolicy==0 ){
  if( okRemote ){
   int i;
   for(i=0; zAddr[i] && zAddr[i]!='@'; i++){}
   if( zAddr[i]=='@' && zAddr[i+1]!=0 ){
    db_multi_exec(
     "INSERT INTO emailoutq(edomain,efrom,eto,emsgid,ectime,"
                "emtime,ensend)"
     "VALUES(%Q,%Q,%Q,%lld,now(),0,0)",
     zAddr+i+1, p->zFrom, zAddr, p->idMsg
    );
    p->nRef++;
   }
  }
  return;
 }
 blob_init(&policy, zPolicy, -1);
 while( blob_line(&policy, &line) ){
  blob_trim(&line);
  blob_token(&line, &token);
  blob_tail(&line, &tail);
  if( blob_size(&tail)==0 ) continue;
  if( blob_eq_str(&token, "mbox", 4) ){
   Blob subj;
   email_header_value(&p->msg, "subject", &subj);
   db_multi_exec(
    "INSERT INTO emailbox(euser,edate,efrom,emsgid,estate,esubject)"
    " VALUES(%Q,now(),%Q,%lld,0,%Q)",
     blob_str(&tail), p->zFrom, p->idMsg,
     blob_str(&subj)
   );
   blob_reset(&subj);
   p->nRef++;
  }
  if( blob_eq_str(&token, "forward", 7) ){
   smtp_append_to(p, fossil_strdup(blob_str(&tail)), 1);
  }
  blob_reset(&tail);
 }
}

/*
** The SmtpServer object contains a complete incoming email.
** Add this email to the database.
*/
static void smtp_server_route_incoming(SmtpServer *p, int bFinish){
 Stmt s;
 int i;
 int nEtsStart = p->nEts;
 if( p->zFrom
  && p->nTo
  && blob_size(&p->msg)
  && (p->srvrFlags & SMTPSRV_DRYRUN)==0
 ){
  db_begin_write();
  if( p->idTranscript==0 ) smtp_server_schema(0);
  p->nRef = 0;
  db_prepare(&s,
   "INSERT INTO emailblob(ets,etime,etxt,enref,esz)"
   " VALUES(:ets,now(),compress(:etxt),0,:esz)"
  );
  p->nEts++;
  if( !bFinish && p->idTranscript==0 ){
   db_bind_null(&s, ":ets");
   db_bind_null(&s, ":etxt");
   db_bind_null(&s, ":esz");
   db_step(&s);
   db_reset(&s);
   p->idTranscript = db_last_insert_rowid();
  }else if( bFinish ){
   if( p->idTranscript ){
    db_multi_exec(
      "UPDATE emailblob SET etxt=compress(%Q), enref=%d, esz=%d"
      " WHERE emailid=%lld",
      blob_str(&p->transcript), p->nEts, blob_size(&p->transcript),
      p->idTranscript);
   }else{
    db_bind_null(&s, ":ets");
    db_bind_str(&s, ":etxt", &p->transcript);
    db_bind_int(&s, ":esz", blob_size(&p->transcript));
    db_step(&s);
    db_reset(&s);
    p->idTranscript = db_last_insert_rowid();
    db_multi_exec(
     "UPDATE emailblob SET enref=%d WHERE emailid=%lld",
     p->nEts, p->idTranscript);
   }
   /* smtp_server_send(p, "221-Transcript id %lld nref %d\r\n",
   **  p->idTranscript, p->nEts); */
  }
  db_bind_int64(&s, ":ets", p->idTranscript);
  db_bind_str(&s, ":etxt", &p->msg);
  db_bind_int(&s, ":esz", blob_size(&p->msg));
  db_step(&s);
  db_finalize(&s);
  p->idMsg = db_last_insert_rowid();

  /* make entries in emailbox and emailoutq */
  for(i=0; i<p->nTo; i++){
   int okRemote = p->aTo[i].okRemote;
   p->aTo[i].okRemote = 1;
   smtp_server_send_one_user(p, p->aTo[i].z, okRemote);
  }

  /* Fix up the emailblob.enref field of the email message body */
  if( p->nRef ){
   db_multi_exec(
    "UPDATE emailblob SET enref=%d WHERE emailid=%lld",
    p->nRef, p->idMsg
   );
  }else{
   db_multi_exec(
    "DELETE FROM emailblob WHERE emailid=%lld", p->idMsg
   );
   p->nEts = nEtsStart;
  }

  /* Clean out legacy entries */
  if( bFinish ){
   db_multi_exec("DELETE FROM emailblob WHERE enref<=0");
  }

  /* Finish the transaction after all changes are implemented */
  db_commit_transaction();
 }
 smtp_server_clear(p, SMTPSRV_CLEAR_MSG);
}

/*
** Remove stale content from the emailblob table.
*/
int smtp_cleanup(void){
 int nAction = 0;
 if( db_table_exists("repository","emailblob") ){
  db_begin_transaction();
  db_multi_exec(
   "UPDATE emailblob SET ets=NULL WHERE enref<=0;"
   "DELETE FROM emailblob WHERE enref<=0;"
  );
  nAction = db_changes();
  db_end_transaction(0);
 }
 return nAction;
}

/*
** COMMAND: test-emailblob-refcheck
**
** Usage: %fossil test-emailblob-refcheck [--repair] [--full] [--clean]
**
** Verify that the emailblob.enref field is correct. Report any errors.
** Use the --repair command to fix up the enref field. The --full option
** gives a full report showing the enref value on all entries in the
** emailblob table. If the --clean flags is used together with --repair,
** then emailblob table entires with enref==0 are removed.
*/
void test_refcheck_emailblob(void){
 int doRepair;
 int fullReport;
 int doClean;
 Blob sql;
 Stmt q;
 int nErr = 0;
 db_find_and_open_repository(0, 0);
 fullReport = find_option("full",0,0)!=0;
 doRepair = find_option("repair",0,0)!=0;
 doClean = find_option("clean",0,0)!=0;
 verify_all_options();
 if( !db_table_exists("repository","emailblob") ){
  fossil_print("emailblob table is not configured - nothing to check\n");
  return;
 }
 db_multi_exec(
  "CREATE TEMP TABLE refcnt(id INTEGER PRIMARY KEY, n);"
  "INSERT INTO refcnt SELECT ets, count(*) FROM ("
  " SELECT ets FROM emailblob"
  " UNION ALL"
  " SELECT emsgid FROM emailbox"
  " UNION ALL"
  " SELECT emsgid FROM emailoutq"
  ") WHERE ets IS NOT NULL GROUP BY 1;"
  "INSERT OR IGNORE INTO refcnt(id,n) SELECT emailid, 0 FROM emailblob;"
 );
 if( doRepair ){
  db_multi_exec(
   "UPDATE emailblob SET enref=(SELECT n FROM refcnt WHERE id=emailid)"
  );
  if( doClean ){
   smtp_cleanup();
  }
 }
 blob_init(&sql, 0, 0);
 blob_append_sql(&sql,
  "SELECT a.emailid, a.enref, b.n"
  " FROM emailblob AS a JOIN refcnt AS b ON a.emailid=b.id"
 );
 if( !fullReport ){
  blob_append_sql(&sql, " WHERE a.enref!=b.n");
 }
 db_prepare_blob(&q, &sql);
 blob_reset(&sql);
 while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
  sqlite3_int64 id = db_column_int64(&q,0);
  int n1 = db_column_int(&q, 1);
  int n2 = db_column_int(&q, 2);
  if( n1!=n2 ) nErr++;
  fossil_print("%12lld %4d %4d%s\n", id, n1, n2, n1!=n2 ? " ERROR" : "");
 }
 db_finalize(&q);
 if( nErr ){
  fossil_print("Number of incorrect emailblob.enref values: %d\n",nErr);
 }
}


/*
** COMMAND: smtpd*
**
** Usage: %fossil smtpd [OPTIONS] REPOSITORY
**
** Begin a SMTP conversation with a client using stdin/stdout. The
** received email is stored in REPOSITORY.
**
** Options:
**
**   --dryrun     Do not record any emails in the database
**
**   --trace      Print a transcript of the conversation on stderr
**            for debugging and analysis
**
**   --ipaddr ADDR   The SMTP connection originates at ADDR. Or if ADDR
**            is the name of an environment variable, the address
**            is taken from that environment variable.
*/
void smtp_server(void){
 char *zDbName;
 const char *zDomain;
 SmtpServer x;
 char z[5000];

 smtp_server_init(&x);
 zDomain = find_option("domain",0,1);
 if( zDomain==0 ) zDomain = "";
 x.srvrFlags = SMTPSRV_LOG;
 if( find_option("trace",0,0)!=0 ) x.srvrFlags |= SMTPSRV_STDERR;
 if( find_option("dryrun",0,0)!=0 ) x.srvrFlags |= SMTPSRV_DRYRUN;
 x.zIpAddr = find_option("ipaddr",0,1);
 if( x.zIpAddr ){
  const char *zNew = fossil_getenv(x.zIpAddr);
  if( zNew && zNew[0] ) x.zIpAddr = zNew;
 }
 if( x.zIpAddr==0 ){
  x.zIpAddr = cgi_remote_ip(0);
  if( x.zIpAddr==0 ) x.zIpAddr = "?.?.?.?";
 }
 verify_all_options();
 if( g.argc!=3 ) usage("DBNAME");
 zDbName = g.argv[2];
 zDbName = enter_chroot_jail(zDbName, 0);
 db_open_repository(zDbName);
 add_content_sql_commands(g.db);
 smtp_server_send(&x, "220 %s ESMTP https://fossil-scm.org/ %s\r\n",
          zDomain, MANIFEST_VERSION);
 while( smtp_server_gets(&x, z, sizeof(z)) ){
  if( strncmp(z, "EHLO", 4)==0 && fossil_isspace(z[4]) ){
   smtp_server_send(&x, "250 ok\r\n");
  }else
  if( strncmp(z, "HELO", 4)==0 && fossil_isspace(z[4]) ){
   smtp_server_send(&x, "250 ok\r\n");
  }else
  if( strncmp(z, "MAIL FROM:<", 11)==0 ){
   smtp_server_route_incoming(&x, 0);
   smtp_server_clear(&x, SMTPSRV_CLEAR_MSG);
   x.zFrom = email_copy_addr(z+11,'>');
   if( x.zFrom==0 ){
    smtp_server_send(&x, "500 unacceptable email address\r\n");
   }else{
    smtp_server_send(&x, "250 ok\r\n");
   }
  }else
  if( strncmp(z, "RCPT TO:<", 9)==0 ){
   char *zAddr;
   if( x.zFrom==0 ){
    smtp_server_send(&x, "500 missing MAIL FROM\r\n");
    continue;
   }
   zAddr = email_copy_addr(z+9, '>');
   if( zAddr==0 ){
    smtp_server_send(&x, "505 no such user\r\n");
    continue;
   }
   smtp_append_to(&x, zAddr, 0);
   if( x.nTo>=100 ){
    smtp_server_send(&x, "452 too many recipients\r\n");
    continue;
   }
   smtp_server_send(&x, "250 ok\r\n");
  }else
  if( strncmp(z, "DATA", 4)==0 && fossil_isspace(z[4]) ){
   if( x.zFrom==0 || x.nTo==0 ){
    smtp_server_send(&x, "500 missing RCPT TO\r\n");
    continue;
   }
   smtp_server_send(&x, "354 ready\r\n");
   smtp_server_prepend_header_lines(&x);
   smtp_server_capture_data(&x, z, sizeof(z));
   smtp_server_send(&x, "250 ok\r\n");
  }else
  if( strncmp(z, "QUIT", 4)==0 && fossil_isspace(z[4]) ){
   smtp_server_route_incoming(&x, 1);
   smtp_server_send(&x, "221 closing connection\r\n");
   break;
  }else
  {
   smtp_server_send(&x, "500 unknown command\r\n");
  }
 }
 smtp_server_clear(&x, SMTPSRV_CLEAR_ALL);
}

/*
** Zero-terminate the argument. Return a pointer the start of the
** next argument, or to NULL if there are no more arguments.
*/
static char *pop3d_arg(char *z){
 if( z[0]==0 || fossil_isspace(z[0]) ){
  return 0;
 }
 z++;
 while( z[0] && !fossil_isspace(z[0]) ){ z++; }
 if( z[0]==0 ) return 0;
 z[0] = 0;
 z++;
 if( z[0]==0 || fossil_isspace(z[0]) ) return 0;
 return z;
}

/*
** Write formatted output back to the pop3 client, and also to the
** log file, if there is a log file.
*/
static void pop3_print(FILE *pLog, const char *zFormat, ...){
 va_list ap;
 char zLine[500];
 va_start(ap, zFormat);
 sqlite3_vsnprintf(sizeof(zLine),zLine,zFormat,ap);
 va_end(ap);
 printf("%s\r\n", zLine);
 fflush(stdout);
 if( pLog ) fprintf(pLog, "S: %s\n", zLine);
}

/*
** Try to log in for zUser and zPass.
**
** zUser can either point to a Fossil user name or to an email address
** found in the user table's info field, in angle brackets.
*/
static int pop3_login(const char *zUser, char *zPass){
 return login_search_uid(&zUser, zPass) != 0;
}

/*
** COMMAND: pop3d*
**
** Usage: %fossil pop3d [OPTIONS] REPOSITORY
**
** Begin a POP3 conversation with a client using stdin/stdout using
** the mailboxes stored in REPOSITORY.
**
** If launched as root, the process first enters a chroot jail using
** the directory of REPOSITORY as root, then drops all privileges and
** assumes the user and group of REPOSITORY before reading any content
** off of the wire.
**
**  --logdir DIR    Each pop3d session creates a new logfile
**            in the directory DIR and records a transcript
**            of the session there. The logfile is opened
**            before entering the chroot jail.
*/
void pop3d_command(void){
 char *zDbName;
 char *zA1, *zA2, *zCmd, *z;
 int inAuth = 1;
 int i;
 FILE *pLog = 0;
 const char *zDir;
 Stmt q;
 char zIn[1000];
 char zUser[100];
 zDir = find_option("logdir",0,1);
 if( zDir ){
  char *zFile = file_time_tempname(zDir, ".txt");
  pLog = fossil_fopen(zFile, "w");
  fossil_free(zFile);
 }
 verify_all_options();
 if( g.argc!=3 ) usage("DBNAME");
 zDbName = g.argv[2];
 zDbName = enter_chroot_jail(zDbName, 0);
 db_open_repository(zDbName);
 add_content_sql_commands(g.db);
 pop3_print(pLog, "+OK POP3 server ready");
 while( fgets(zIn, sizeof(zIn), stdin) ){
  if( pLog ) fprintf(pLog, "C: %s", zIn);
  zCmd = zIn;
  zA1 = pop3d_arg(zCmd);
  zA2 = zA1 ? pop3d_arg(zA1) : 0;
  for(i=0; zCmd[i]; i++){ zCmd[i] = fossil_tolower(zCmd[i]); }
  if( strcmp(zCmd,"quit")==0 ){
   if( !inAuth ){
    db_multi_exec(
     "UPDATE emailbox SET estate=2"
     " WHERE estate<2 AND ebid IN (SELECT ebid FROM pop3 WHERE isDel);"
    );
   }
   pop3_print(pLog, "+OK");
   break;
  }
  if( strcmp(zCmd,"capa")==0 ){
   static const char *const azCap[] = {
     "TOP", "USER", "UIDL",
   };
   int i;
   pop3_print(pLog, "+OK");
   for(i=0; i<sizeof(azCap)/sizeof(azCap[0]); i++){
    pop3_print(pLog, "%s", azCap[i]);
   }
   pop3_print(pLog, ".");
   continue;
  }
  if( inAuth ){
   if( strcmp(zCmd,"user")==0 ){
    if( zA1==0 || zA2!=0 ) goto cmd_error;
    sqlite3_snprintf(sizeof(zUser),zUser,"%s",zA1);
    goto cmd_ok;
   }
   if( strcmp(zCmd,"pass")==0 ){
    if( zA1==0 || zA2!=0 ) goto cmd_error;
    if( pop3_login(zUser,zA1)==0 ){
     goto cmd_error;
    }else{
     inAuth = 0;
     db_multi_exec(
      "CREATE TEMP TABLE pop3("
      " id INTEGER PRIMARY KEY,"
      " emailid INT,"
      " ebid INT,"
      " isDel INT,"
      " esz INT"
      ");"
      "INSERT INTO pop3(id,emailid,ebid,isDel,esz)"
      " SELECT NULL, emailid, ebid, 0, esz FROM emailblob, emailbox"
      " WHERE emailid=emsgid AND euser=%Q AND estate<=1"
      " ORDER BY edate;",
      zUser
     );
     goto cmd_ok;
    }
   }
   /* Fossil cannot process APOP since the users clear-text password is
   ** unknown. */
   goto cmd_error;
  }else{
   if( strcmp(zCmd,"stat")==0 ){
    db_prepare(&q, "SELECT count(*), sum(esz) FROM pop3 WHERE NOT isDel");
    if( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
     pop3_print(pLog, "+OK %d %d",
           db_column_int(&q,0), db_column_int(&q,1));
    }else{
     pop3_print(pLog,"-ERR");
    }
    db_finalize(&q);
    continue;
   }
   if( strcmp(zCmd,"list")==0 ){
    if( zA1 ){
     db_prepare(&q, "SELECT id, esz FROM pop3"
             " WHERE id=%d AND NOT isDel", atoi(zA1));
     if( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
      pop3_print(pLog, "+OK %d %d",
            db_column_int(&q,0), db_column_int(&q,1));
     }else{
      pop3_print(pLog, "-ERR");
     }
    }else{
     pop3_print(pLog, "+OK");
     db_prepare(&q, "SELECT id, esz FROM pop3 WHERE NOT isDel");
     while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
      pop3_print(pLog, "%d %d",
            db_column_int(&q,0), db_column_int(&q,1));
     }
     pop3_print(pLog, ".");
    }
    db_finalize(&q);
    continue;
   }
   if( strcmp(zCmd,"retr")==0 || strcmp(zCmd,"top")==0 ){
    Blob all, line;
    int nLine = 0;
    int iLimit;
    int hdrPending = 1;
    if( zA1==0 ) goto cmd_error;
    iLimit = zA2 ? atoi(zA2) : 2147483647;
    if( iLimit<0 ) goto cmd_error;
    z = db_text(0, "SELECT decompress(emailblob.etxt) "
            " FROM emailblob, pop3"
            " WHERE emailblob.emailid=pop3.emailid"
            "  AND pop3.id=%d AND NOT pop3.isDel",
            atoi(zA1));
    if( z==0 ) goto cmd_error;
    pop3_print(pLog, "+OK");
    blob_init(&all, z, -1);
    while( (hdrPending || iLimit>0) && blob_line(&all, &line) ){
     char c = blob_buffer(&line)[0];
     if( c=='.' ){
      fputc('.', stdout);
     }else if( c=='\r' || c=='\n' ){
      hdrPending = 0;
     }
     fwrite(blob_buffer(&line), 1, blob_size(&line), stdout);
     nLine++;
     if( !hdrPending ) iLimit--;
    }
    if( pLog ) fprintf(pLog, "S: # %d lines of content\n", nLine);
    pop3_print(pLog, ".");
    fossil_free(z);
    blob_reset(&all);
    blob_reset(&line);
    fflush(stdout);
    continue;
   }
   if( strcmp(zCmd,"dele")==0 ){
    if( zA1==0 ) goto cmd_error;
    db_multi_exec("UPDATE pop3 SET isDel=1 WHERE id=%d",atoi(zA1));
    goto cmd_ok;
   }
   if( strcmp(zCmd,"rset")==0 ){
    db_multi_exec("UPDATE pop3 SET isDel=0");
    goto cmd_ok;
   }
   if( strcmp(zCmd,"uidl")==0 ){
    if( zA1 ){
     db_prepare(&q, "SELECT id, emailid FROM pop3"
             " WHERE id=%d AND NOT isDel", atoi(zA1));
     if( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
      pop3_print(pLog, "+OK %d %d",
            db_column_int(&q,0), db_column_int(&q,1));
     }else{
      pop3_print(pLog,"-ERR");
     }
    }else{
     pop3_print(pLog, "+OK");
     db_prepare(&q, "SELECT id, emailid FROM pop3 WHERE NOT isDel");
     while( db_step(&q)==SQLITE_ROW ){
      pop3_print(pLog, "%d %d",
            db_column_int(&q,0), db_column_int(&q,1));
     }
     pop3_print(pLog, ".");
    }
    db_finalize(&q);
    continue;
   }
   if( strcmp(zCmd,"noop")==0 ){
    goto cmd_ok;
   }
   /* Else, fall through into cmd_error */
  }
 cmd_error:
  pop3_print(pLog, "-ERR");
  continue;
 cmd_ok:
  pop3_print(pLog, "+OK");
  continue;
 }
 if( pLog ) fclose(pLog);
}